logotyp
Login

4.B, třídní učitelka: Mgr. Jana Lhotová

Distanční výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milé děti, 
od pondělí 4. ledna bude opět probíhat distanční výuka,
která začne podle rozvrhu v 8 hodin.  
Do nového roku vám přeji hlavně pevné zdraví!
S pozdravem
Jana Lhotová

Mikuláš - 4. 12. 2020

Informatika - konzultační hodiny

Vážení rodiče, milé děti , 
ve čtvrtek budou pro Vás zřízeny p. uč. Horčíkem konzultační hodiny v době
6. vyučovací hodiny (12,45 – 13,30) se zaměřením na pomoc při práci s počítačem.

Distanční výuka od 2. 11. 2020

Vážení rodiče,
  
   od 2. listopadu budu společně s žáky naší třídy pokračovat v on-line výuce podle stávajícího rozvrhu.

   Začínáme v 8,00 hod. Žáci budou předem informováni o úkolech vypracovaných na známky a termínu jejich odevzdání.

   Informace o probíraném učivu najdete na stránkách příslušných předmětů.

S pozdravem

Jana Lhotová

Pátek 23. října

Anglický jazyk

samostatná práce PS str. 16/1

Český jazyk – opakování, procvičování

PS str. 26/10

samostatná práce - hádanka

Čtvrtek 22. října

Matematika – Zápis čísla do 10 000

uč. str. 31/ 10, PS str. 11/2a,b,c

samostatná práce – 31/ 14 ( M-Š)

uč. str. 31/ 11, 32/ 15, 17, 20, PS str. 11/3

samostatná práce uč. str. 32/ 18b

Český jazyk – podstatná jména

uč. str. 22/ 7, PS str. 25/7

Český jazyk/literatura

str. 27-8/ Pravěký malíř

Vlastivěda – Způsoby orientace v krajině

uč. str. 20, PS str. 13/2

Středa - 21. října

Matematika – Čísla do 10 000

úvod, uč. str. 30/ 4, 5, 6, 31/ 7, 8, PS str. 11/1

samostatná práce – test ( slovní úlohy, dělení)

Český jazyk – předpony vy-, vý-

PS str. 25/ 4 (kontrola samostatné práce)

uč. str. 23/3 ( napiš – odpověz)

Úterý 20. října

Anglický jazyk – She hasn´t got… How many brothers and sisters…?

uč. str. 11, PS str. 14/ 1, 2

Matematika – pětiminutovka, dělení, slovní úlohy

uč. str. 27/ 34 ( 546:6), str. 27/ 39

samostatná práce uč. str. 28/ 44, 48 ( M-Š)

Český jazyk – předpony ob-, v-, vy-/vý-

uč. str. 21/5, PS str. 24/2

samostatná práce PS str. 25/4

Vlastivěda – Orientace v krajině (směrová růžice)

uč. str. 20 (18), PS str. 13/ 1

Pondělí - 19. října

Český jazyk – předpony ob-, v-

uč. str. 21/ 3 (objel – objem), PS str. 24/ 2 (objet – objednávka)

samostatná práce – uč. str. 22/ 7 ( ČJ – Š)

Termín k odevzdání příspěvků do školního časopisu prodloužen

do 18. listopadu.

Český jazyk/ literatura

uč. str. 26 – Člověk na planetě Zemi

Matematika – slovní úlohy, dělení se zbytkem

uč. str. 25/17, 20, 26/29, 30 (M-Š)

samostatná práce – str. 25/ 17 ( 95:4, 742:6, 963:4)

Anglický jazyk – She´s (He ´s) got…, She (He) hasn´t got…

uč. str. 11 , PS str. 13/ 3 ( kontrola)

samostatná práce – PS str. 14/ 2

Pátek - 16. října

Anglický jazyk – číslovky (10 – 100)

uč. str. 10, PS str. 12/ 2, 13/ 3

Český jazyk/sloh – adresa

uč. str. 24/ 1, samostatná práce – napsat vlastní adresu

 

 

 

Čtvrtek - 15 . října

Matematika – násobení, dělení se zbytkem

uč. str. 25/19, 26/ 27 slovní úlohy M-Š, PS str. 10/ 7, 8

samostatná práce – PS str. 10/ 11, 12

Český jazyk – kořen slova ( -měst-)

uč. str. 21/ 1, PS str. 24/ 1a

samostatná práce PS str. 26/8

Český jazyk/literatura

uč. str. 24 – 25/ Stvoření světa a člověka ( biblický příběh)

samostatná práce – mimočítanková četba

Vlastivěda – opakování a procvičování (kraje ČR, demokratický stát)

PS str. 27/ 1, 3, 5, 7, 8, 9

samostatná práce PS str. 27/ 2, 4, 6

Středa - 14. října

Matematika – písemné dělení jednociferným dělitelem

uč. str. 24/ 9, 10, samostatná práce str. 24/14

Český jazyk – předpona (bez-), předložka (bez)

uč. str. 20/ zásobník informací, PS str. 23/5

Distanční výuka od 14. do 23. října 2020

Milí žáci,

   od 14. do 23. října budete mít společnou distanční výuku, která začíná každý den v 8,00 hodin. Výuka bude probíhat podle rozvrhu, na začátku každé vyuč. hodiny : on–line vstup na 15 minut s vyučujícím a ve zbytku budete samostatně pracovat na zadaných úkolech. 

Držme si palce, společně to zvládneme! :-)

Změna va výuce

24. 9. 2020

Paní učitelka třídní se vrací do školy, výuka bude probíhat dle rozvrhu.
---------------------------------------------------------------

Změna ve výuce

23. 9. 2020 - suplované hodiny

1. hodina Inf - Martin Horčík (dle rozvrhu)
2. hodina Pří - Pavla Foitlová (dle rozvrhu)
3. hodina M - Ivan Tomeš
4. hodina Tv - Jan Nosek
5. hodina Čj - Renata Vitošková

---------------------------------------------------------------

Změna ve výuce

22. 9. 2020 - suplované hodiny

1. hodina Čj - Pavla Foitlová
2. hodina Aj - Iveta Pitelová
3. hodina Čj - Iveta Pitelová
4. hodina Aj - Martina Kárníková
5. hodina Vv - Renata Vitošková

---------------------------------------------------------------

Změna ve výuce

21. 9. 2020 výuka probíhá prezenčně, hodiny jsou suplované (paní učitelka třídní je v karanténě). Pokud nenastane nějaká změna, bude suplování ve 4.B vypadat následovně:

1. hod. Čj - Marie Tučková
2. hod. M - Štěpán Kanov
3. hod. Aj - Jana Pachlová
4. hod. Pč (M) - Anna Běhunková
5. hod. Čj (čtení) - Karolína Vávrová

Děkujeme za pochopení.

Doporučená domácí příprava do pátku 26. června

Vážení rodiče, milé děti!

Máme před sebou poslední dny tohoto školního roku. Pracovní sešity ještě

využijete v příštím školním roce, učebnice pro 3. ročník se budou odevzdávat

na začátku září.

 
Všem dětem uděluji pochvalu za dobrou práci v době distančního studia,

rodičům velké poděkování za pomoc a spolupráci. Společně se uvidíme

v úterý 30. června na nádvoří školy.

 

Přeji všem příjemné prožití letních měsíců!

 

Český jazyk

závěrečné procvičování a opakování probraného učiva

PS str. 37/ 1, 2, 3, str. 42/ 11, 12


písanka str. 30, 31

letní prázdninové aktivity, dopis

 

četba z vlastní knížky

 

Matematika

Dělení se zbytkem

učebnice str. 38, 39

PS str. 24/ 1 – 7, 26/ 1 - 7

 

procvičování: malá násobilka, řady násobků, sčítání a odčítání

s přechodem desítky, sčítání a odčítání do tisíce, zaokrouhlování

na desítky a stovky

 

Vaše paní učitelka

Jana Lhotová

Doporučená domácí příprava do pátku 19. června

Milé děti!

Připravila jsem pro Vás přehled učiva na další týden.

Český jazyk

Slovní druhy – spojky

-       spojují slova nebo věty

-       např: a, nebo, ale, že,…)

-       slova neohebná

učebnice str. 122/ 1, 2

PS str. 34/ 1, 4 (Pošlete ke kontrole do 19. června.)

Slovní druhy - částice

-       slova, která se vyjadřují přání, radost, obavy apod.

-       např: ať, nechť, kéž, ano, ne

-       slova neohebná

učebnice str. 123/ 1, 2

PS str. 35/ 3

A5 sešit – str. 123/ 2

Slovní druhy – citoslovce

-       slova, která vyjadřují city, nálady, výzvy, napodobují zvuky a hlasy apod.

-       např: mňau, bác, ouvej, cink, hurá, pst, …

-       slova neohebná

učebnice str. 124/ 1

PS 36/ 1, 2

 
procvičování – měkké, tvrdé a obojetné souhlásky

PS str. 56/ 20, 21, 22

 

písanka str. 27

vlastní jména planet

 

četba z vlastní knížky

 

Matematika

Opakování jednotek délky

1 km = 1000 m

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

1 dm = 10cm = 100 mm

1 cm = 10 mm

 

Dělení se zbytkem

učebnice str. 37

PS str. 22/ 1, 2, 3, 4, str. 23/ 1, 2, 3

A5 sešit – 37/ 5 b, d

 
opakování a procvičování: pamětné procvičování malé násobilky, sčítání a odčítání s přechodem desítky, sčítání a odčítání do tisíce

PS str. 19/ 4a, b (Pošlete ke kontrole do 12. června.)

 

Prvouka

Člověk

Mimořádné události

učebnice str. 75

PS str. 58/ 8, 11

 

závěrečný test: PS str. 63-4/ 1 - 27

 

Anglický jazyk

ústní procvičování základních slovíček z lekcí 6 - 8

 

Vaše paní učitelka

Jana Lhotová

Doporučená domácí příprava do pátku 12. června

Milé děti!

Připravila jsem pro Vás přehled učiva na další týden.


Český jazyk

Slovní druhy – příslovce

-       slova, která určují způsob, odpovídají na otázku: jak?

-       slova, která určují čas, odpovídají na otázku: kdy?

-       slova, která určují místo, odpovídají na otázku: kde? kam ?

-       např: vesele, špatně, včera, loni, daleko, tady

-       slova neohebná (nemůžeme je skloňovat ani časovat)

učebnice str. 120/ 1, 2, 3

PS str. 32/ 1, 2

 

Slovní druhy - předložky

-       slova, která se vyskytují ve spojení s pod. jmény, zájmeny, číslovkami

-       neslabičné (k, s, v, z)

-       jednoslabičné, víceslabičné

-       např: v, před, po, nad, do, s, z, u

-       slova neohebná

učebnice str. 121/ 1, 2

PS str. 33/ 1, 2

 

procvičování – měkké, tvrdé a obojetné souhlásky

PS str. 56/ 17, 18, 19

Ke kontrole do 12. června pošlete cvičení (56/ 17 - 19) z pracovního sešitu.

 

písanka str. 25

Jak se chováme v restauraci.(správné pořadí vět)

Seřaď jednotlivé chody správně po sobě.

 

četba z vlastní knížky

 

Matematika

Opakování

učebnice str. 32

A5 sešit str. 32/ 3, 4

PS str. 17/ 1, 2, 3, 4a, b

bonusové cvičení -  Ferdova hádanka

 

Opakování jednotek délky

1 km = 1000 m

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

1 dm = 10cm = 100 mm

1 cm = 10 mm

učebnice str. 33

A5 sešitstr. 33/ 3, 4

PS str. 18/ 1, 2, 3, 4

bonusové cvičení – Ferdova hádanka

Ke kontrole do 12. června pošlete cvičení (18/ 3 a, b) z pracovního sešitu.  

 
opakování a procvičování: pamětné procvičování malé násobilky, sčítání a odčítání s přechodem desítky,
násobení a dělení 80, sčítání a odčítání do tisíce

 

 

Prvouka

Člověk

Tísňové volání

učebnice str. 73

PS str. 57/ 4, 5, 6, 7

 

závěrečné opakování: PS str. 62/ 11 - 22

 

Anglický jazyk

Unit 8 – In the playground (Na hřišti)

učebnice str. 63/ Families

grandpa – dědeček, grandma – babička, dad – tatínek, mum – maminka,

uncle – strýc, aunt – teta, brother- bratr, me ( Matt) – já, sister – sestra,

cousin – sestřenice, bratranec

Who´s number 1? Kdo je číslo 1?

 

procvičování – PS 100/ 1

(Pošlete ke kontrole do 12. června.)

 

Vaše paní učitelka

Jana Lhotová

Doporučená domácí příprava do pátku 5. června

Milé děti!

Připravila jsem pro Vás přehled učiva na další týden.

Přeji Vám krásný a radosti plný Den dětí! Smějící se


Český jazyk

Slovní druhy – zájmena

-       zastupují podstatná nebo přídavná jména

-       některé druhy zájmen: osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, záporná

učebnice str. 117/ 1, 2

PS str. 28/ 1, 31/ 11

Slovní druhy - číslovky      

-       vyjadřují počet, pořadí

-       rozlišujeme určité, neurčité

-       základní (kolik?), řadové (kolikátý?),

druhové (kolikerý?), násobné (kolikrát?)

učebnice str. 118/ 1, 2

PS str. 29/ 1, 31/ 10

Ke kontrole do 5. června pošlete cvičení (31/ 10, 11) z pracovního sešitu.

 
procvičování – párové souhlásky na konci/ uvnitř slov,

měkké, tvrdé a obojetné souhlásky, vlastní jména

PS str. 29/ 5, 31/ 9a, b

 

písanka str. 24

-       slova protikladná (opačný význam)

-       slova souznačná (stejný nebo podobný význam)

 

četba z vlastní knížky

 

Matematika

Násobení číslem 90

Násobení a dělení číslem 100

učebnice str. 30, 31

A5 sešitstr. 30/ 3, 4, 9d, str. 31/ 8a, b

PS str. 16/ 1a, b, 2, 3a, b

Ke kontrole do 5. června pošlete cvičení (16/ 2) z pracovního sešitu.  

 

pamětné procvičování malé násobilky

opakování a procvičování: násobení a dělení 50 - 70

 

Prvouka

Člověk

Osobní bezpečí u vody

Nebezpečný cizí člověk

učebnice str. 72

PS str. 56/ 3


závěrečné opakování: PS str. 61/ 1 - 10

 

 

Anglický jazyk
Unit 7 – In the playground (Na hřišti)

PS str. 83/  Quizzy´s Questions

(Pošlete ke kontrole do 5. června. Děkuji.)


procvičování – PS 98/ 1

 

Vaše paní učitelka

Jana Lhotová

Doporučená domácí příprava do pátku 29. května

Milé děti!

Připravila jsem pro Vás přehled učiva na další týden. S některými z Vás se budu od pondělí vídat v naší třídě,
s ostatními se ráda setkám prostřednictvím programu Skype při on-line výuce v úterý a čtvrtek od 14 do 15 hodin.
Těším se na Vás všechny!!!!

 
Český jazyk

Slovní druhy – přídavná jména

-       vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí

-       určují, čí osoby, zvířata a věci jsou

-       ptáme se otázkami jaký?, který?, čí?

učebnice str. 116

PS str. 26/ 2, 3, 27/ 4, 6

 
procvičování – vyjmenovaná slova s y/ ý po b, l, m, p

bonusová cvičení: PS str. 55/ 13, 14, 16

 

písanka str. 23 (ke kontrole do 29. května)

O Červené karkulce

 

Četba z vlastní knížky

 

Matematika

Násobení číslem 80

učebnice str. 29

A5 sešitstr. 29/ 3, 6, 7a, b

PS str. 15/ 1, 2, 4b

Ke kontrole do 29. května mi pošlete A5 sešit. Děkuji.

 
pamětné procvičování malé násobilky

opakování a procvičování: násobení a dělení 10 - 40

 

Prvouka

Člověk

Osobní bezpečí v lese, ve městě

učebnice str. 71

PS str. 56/ 1, 2

 

opakování: příroda (rozmanitost, ochrana, rovnováha)

                 člověk (znaky, potřeby, projevy, rodina)

 

 

Anglický jazyk
Unit 7 – In the playground (Na hřišti)

učebnice str. 59

Whose sock is this? Čí je to ponožka?

It´s Jack´s. Jackova.

(jumper, T-shirt, ball, sock, shoe)

 

PS str. 76/ 2 (pošlete ke kontrole do 29. května)

too small – přiliš malý, too long – příliš dlouhý,

too short – příliš krátký, too big – příliš velký

 

procvičování slovní zásoby – U6 (Greg´s flat),

                                          U7 (In the street)

 

Vaše paní učitelka

Jana Lhotová

Doporučená domácí příprava do pátku 22. května

Milé děti!

Děkuji a chválím Vás za práci, kterou posíláte ke kontrole.

 

Český jazyk

Vyjmenovaná slova s y/ý po z

brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně

učebnice str. 115

str. 115 / 7 V příponách píšete po obojetné souhlásce měkké i/í.

A5 sešit – str. 115 / 8a Pošlete ke kontrole do 22. května. Děkuji.

PS str. 21/ 5 a, b, 22/ 6, 24/ 11 a, b, c

bonusová cvičení: PS str. 55/ 11, 12

Písanka str. 26

Z vyjmenovaných slov vypiš jen zvířata. Nejdříve si pečlivě zopakuj vyjmenovaná slova (b – z) a poté vyber pouze názvy zvířat.

Četba z vlastní knížky

 

Matematika

Násobení číslem 70

učebnice str. 28

pamětné procvičování malé násobilky

A5 sešitstr. 28/ 3, 4, 7a, b

PS str. 15/ 3, 4a

Ke kontrole do 22. května mi pošlete PS str. 15/ 3, 4a. Děkuji.

 

Prvouka

Člověk

Nemoc, úraz (lehká poranění), první pomoc,

domácí lékárnička

učebnice str. 69, 70

PS str. 55/ 4

 

Anglický jazyk

Unit 7 – In the playground (Na hřišti)

učebnice str. 58

I don´t like this jumper. – Nemám rád tento svetr.(Nelíbí se mi.)

This jumper´s too big. – Tento svetr je příliš veliký.

Then put on another. – Obleč si jiný (další).

This jumper´s too small. – Tento svetr je příliš malý.

 
PS str. 75/ 3 (pošlete ke kontrole do 22. května)

Where is …? Kde je…?

jumper – svetr, shoe - bota

 

Vaše paní učitelka

Jana Lhotová

Provoz školy a ochrana zdraví v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku

Od 25. 5. je možnost žáků 1. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit. Účast je dobrovolná. O tuto docházku do školy musí zákonný zástupce vyjádřit zájem do 15. 5. 2020 prostřednictvím emailu s vyplněnou přihláškou třídní učitelce/třídnímu učiteli. O možnosti přijetí žáků do skupiny na základě žádostí rozhoduje ředitelka školy s ohledem na dodržení hygienických, epidemiologických a provozních opatření. Žák přihlášený ke vzdělávacím aktivitám musí také první den před vstupem do školy předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (formulář viz formulář čestného prohlášení).

Organizace provozu a vzdělávacích aktivit – obecné pokyny

 • Při cestě do školy budou žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, ústa i nos budou mít zakryta rouškou.
 • Do školy si žáci každý den přinesou přezůvky, svačinu, školní pomůcky (upřesněno bude 1. den), minimálně jednu náhradní roušku, sáček na uložení použitých roušek.
 • Na nádvoří školy v náležitých odstupech žáci vyčkají příchodu pedagogického pracovníka, který si převezme příslušnou skupinu žáků (harmonogram nástupu bude upřesněn).
 • Podle pokynů proběhne přezouvání a přesun do třídy.
 • Společné prostory školy, třídy i toalety budou vybaveny dezinfekcí, papírovými ručníky, mýdlem.
 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce a vydezinfikují si je.
 • Žáci budou sedět po jednom v lavici. Ve třídě bude skupina 15 žáků. Složení skupin se nebude měnit. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Žáci nemohou být do skupin zařazeni po termínu závazného přihlášení. O zařazení žáků a složení skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Pedagogický pracovník provede evidenci žáků (nemá vliv na celkový počet zameškaných hodin za pololetí). Nepřítomnost přihlášeného žáka musí zákonný zástupce oznámit škole (předem/téhož dne/neprodleně následně).
 • Začátek vzdělávacích aktivit bude stanoven pro jednotlivé skupiny a neměl by se příliš odklánět od začátku běžného vyučování.
 • Vzdělávací a výchovné aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitel, vychovatel, asistent pedagoga). Aktivity budou mít část dopolední a odpolední.
 • Aktivity budou prováděny pouze v budově školy a na pozemku školy. Mimo areál nejsou aktivity možné.
 • Smyslem aktivit není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, bude převažovat hodnocení formativní.
 • Škola nadále zajišťuje vzdělávání na dálku, proto v dopoledních aktivitách vzdělávací obsah bude v souladu s cílem vzdělávání na dálku.
 • Školní stravování bude poskytováno, jeho forma bude rozhodnuta bezprostředně před 25.5. podle množství žáků, personálu a podle možností zajištění pedagogického dohledu za přísných hygienických podmínek.
 • Počet pedagogů u skupin je nutné ze zdravotního hlediska minimalizovat. Po dopoledních aktivitách jeden pedagogický pracovník předá skupinu druhému pedagogickému pracovníkovi, jenž povede odpolední aktivity. Odchod žáků v různých časech by narušil bezpečnostní  hygienická pravidla ve škole, proto bude možný pouze po dopoledním bloku, po obědě a po skončení celodenních aktivit v 16,00 hodin.
 • Pedagogičtí pracovníci doprovodí odcházející žáky v příslušných odstupech na nádvoří školy, kde si je mohou převzít osoby uvedené v dotazníku, nebo žák bude odcházet sám.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické a personální možnosti školy v době odpoledního bloku upřednostní ředitelka školy kritérium věku dítěte.

 

Doporučená domácí příprava do 15. května

Milé děti!

Čeká Vás další pokračování domácí přípravy.

Připomínám možnost on-line výuky ve středu mezi 10 – 11 hodinou.


Český jazyk

Vyjmenovaná slova s y/ý po z

brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně

brzy (vrať se brzy)– brzičko (brzo - přípona -ičko)

nazývá se, nazývej (nazvat, pojmenovat)

zívá, nezívej (široce otvírá ústa a pomalu se nadechuje)

vyzývat
( soupeře k odvetě)

učebnice str. 113 (zvýrazněná se naučit zpaměti), str. 114

Nejdříve pracujte v učebnici, teprve poté vyplňte uvedená cvičení v pracovním sešitě.

PS str. 20/ 1, 2, 3 a 21/ 4


A5 sešit - Doplň vynechaná i/í, y/ ý a slova opiš: v_brat, v_ko, v_trhnout, v_la, v_čarovat, v_na, v_sunutá,
v_dle, v_klat, v_učování.


bonusová cvičení: PS str. 54/ 9, 10

Ke kontrole do 15. května pošlete A5 sešit a PS str. 20/ 2. Děkuji.


Četba z vlastní knížky

 

Matematika

Násobení číslem 60

učebnice str. 27

pamětné procvičování malé násobilky

A5 sešitstr. 27/ 4, 6, 8 a, b

bonusové cvičení – 27/ 7

PS str. 14/ 1a, b, c, 2, 3 b

Ke kontrole do 15. května mi pošlete PS str. 14/ 2. Děkuji.

 

 

Prvouka

Člověk

Zdravý jídelníček

Zásady zdravého způsobu života

učebnice str. 68, 69

PS str. 54/ 3, 55/ 6

 

Anglický jazyk

Unit 7 – In the playground (Na hřišti)

učebnice str. 57

The hat  

hat – klobouk

cap – čepice, kšiltovka

jumpers – svetry

Polly´s jumper – Pollyin svetr

Greg´s shoe -    Gregova bota

Whose hat is this? Čí je to klobouk?

I don´t known. Nevím.

 

PS str. 74/ 2 (pošlete ke kontrole do 15. května)

předložky: on (na), under (pod), in (v)

table (stůl), chair (židle), book ( knížka), pencil ( tužka), pencil-case ( penál), ruler

(pravítko)

 

Vaše paní učitelka

Jana Lhotová

 

 

 

Doporučená domácí příprava do 7. května

Milé děti!

Moc Vás zdravím a chválím. Děkuji za plnění domácí přípravy a Vaši účast v on-line výuce. Jste prima!


Český jazyk

Vyjmenovaná slova s y/ý po v

slova s předponou vy/vý, vyžle, výheň, cavyky

učebnice str. 111

Všimněte si pravopisu slov: vítěz, vítězství, zvítězit, nezvítězit, vítat, viklat, viset, vidět, vinit.

PS -Text si nejprve (několikrát) přečti.

str. 19/ 11 a - e(pošlete ke kontrole do 7. května)

bonusové cvičení 54/ 7, 8

A5 sešit str. 111/ 12 – Piš slova s předponou vy-/ vý-.

 
Četba z vlastní knížky

 

Matematika

Násobení číslem 50

učebnice str. 26

pamětné procvičování malé násobilky

A5 sešitstr. 26/ 3, 6d (pošlete ke kontrole do 7. května)

bonusové cvičení – 26/ Ferdova hádanka

PS str. 14/ 3a

 

Prvouka

Člověk

Pečujeme o své zdraví

-       výživa a zdraví

učebnice str. 68

PS str. 54/ 1, 2

 

Anglický jazyk

Unit 7 – In the playground (Na hřišti)

učebnice str. 56

 
a T- shirt – tričko

socks – ponožky

shoes – boty

trousers – kalhoty

a jumper – svetr

a skirt – sukně

muddy – bahnitý

my socks – moje ponožky, my shoes – moje boty

 
PS str. 73/ 2 (pošlete ke kontrole do 7. května)

 

 • V případě Vašich dotazů Vám budu k dispozici v dopoledních hodinách na školním emailu.

 

Vaše paní učitelka

Jana Lhotová

 

 

 

Konzultační hodiny, on-line výuka

Vážení rodiče, milé děti,

máte možnost konzultace přes program Skype a to každé úterý od 12 do 13 hodin
Nově i on-line výuku pro naši třídu ve středu od 10 do 11 hodin
Věřím a doufám, že vše bude ku prospěchu věci.
Bližší informace - e-mail naší třídní skupiny. 
Jana Lhotová

Práce dětí

Doporučená domácí příprava do 30. dubna

Milé děti!

Děkuji Vám za pravidelné posílání splněného učiva, pečlivou a pilnou práci.

Ať se Vám daří!


Český jazyk

Vyjmenovaná slova s y/ý po v

povyk – slova s předponou vy/vý

učebnice str. 109, 110

Dbejte na správné porozumění významu slov!!!!

vysel obilí (hospodář) – visel obraz na stěně

vysunutá (sunout, vysunout) tykadla (u hlemýždě)

visutá (visící) lanovka

viklat sloupkem (vyviklaný)

předpona vy/ vý

 • Pokud odtrhneme od slova skupinu vy a vznikne nám slovo, které dává smysl, jedná se o předponu vy-, vý- a ve slově píšeme tvrdé y/ý.
 • Je také dobré zkusit nahradit skupinu vy nějakou jinou předponou.
            (před, za, u, v, na, do, od, pří a mnoho dalších).
 • Pokud odebereme ze slova výloha skupin vý, vznikne nám slovo loha, které nic neznamená. Stačí ale zaměnit vy za jinou předponu a vznikne nám například záloha, úloha. Tedy slova, která dávají smysl a která známe.
 • Pokud vyměníme ve slově východ předponu vý- například za předponu u- vznikne nám slovo uchod, které neexistuje. S jinými předponami ale získáme už smysluplná slova, například záchod, příchod, odchod.

PS str. 16/ 8, 17/ 9 a – e (pošlete ke kontrole do 30. dubna)

bonusové cvičení 53/ 5, 54/ 6

A5 sešit str.109/ 3  – doplňte předpony vy/vý

(výběh – vyklopit)

 
Četba z vlastní knížky

 

Matematika

Násobení číslem 40

učebnice str. 25

A5 sešitstr. 25/ 3, 6, 8d

bonusové cvičení – 25/ 7

PS str. 13/ 1, 2, 3, 4b

Doplněná cvičení v pracovním sešitě mi pošlete ke kontrole do 30. dubna. Děkuji.

 

Prvouka

Člověk

Lidské tělo a stavba těla

-       smysly, kostra, orgány

učebnice str. 66, 67

PS str. 52/ 1, 2 a str. 53/ 1

 

Anglický jazyk

Unit 7 – In the street (V ulici)

opakování a procvičování

-       slovíček, slovních spojení, krátkých vět a otázek

učebnice str. 48, 49, 50, 51

PS str. 72/ Quizzy´s Questions

Toto cvičení mi pošlete ke kontrole do 30. dubna. Děkuji.

bonusové cvičení PS str. 99/ 1, 3

 

 • V případě Vašich dotazů Vám budu k dispozici v dopoledních hodinách na školním emailu.


Vaše paní učitelka

Jana Lhotová

 

 

 

Doporučená domácí příprava do pátku 24. dubna

Milé děti!

Moc Vás zdravím. Velmi chválím Vaši práci, kterou posíláte ke kontrole a kde většina z Vás pracuje velmi dobře a jen u některých se objevují drobné chybičky. Jsem ráda, že se Vám daří.

Český jazyk

Vyjmenovaná slova s y/ý po v

zvykat – žvýkat – výt - výskat

učebnice str. 107, 108

Dbejte na správné porozumění významu slov!!!!

psi vyjí (pronikavý, táhlý hlas) – děvčata vijí (ve významu vázat, plést)

výská radostínedaleká víska (vesnička)

vila – výstavnější obytný dům, dům v zahradě

víla – pohádková bytost

zavinout – dítě do peřinky, květy se zavinuly

vinout se – tulit se, had se vinul kolem stromu, vinout vlnu na klubko

vina – provinění

PS str. 15/ 6, bonusové cvičení 15/ 5, 53/ 3, 4

A5 sešit str.108/ 5a,b – doplňte vynechaná písmena

Uvedená cvičení přepište a pošlete ke kontrole do 24. dubna. Děkuji.

 

Písanka str. 20 – Kapr

Pracujte podle zadání, opište uvedené věty a vytvořte otázky.

 

Četba z vlastní knížky

 

Matematika

Násobení číslem 20

učebnice str. 23

A5 sešitstr. 23/ 2, 4, 6

PS str. 12/ 3, 4b

Doplněná cvičení v pracovním sešitě mi pošlete ke kontrole do 24. dubna.  Děkuji.

 

Násobení číslem 30

učebnice str. 24

A5 sešit str. 24/ 3, 7d

PS str. 13/ 4a

bonusové cvičení – str. 23/ Ferdova hádanka, 24/ 6

 

Prvouka

Člověk

Lidské tělo (společné znaky, potřeby a projevy)

Růst a vývoj

učebnice str. 63, 64

PS str. 53/ 4 (nápověda v učebnici na str. 64)

 

Anglický jazyk

Unit 7 – In the street (V ulici)

učebnice str. 50,51

tall (vysoký) -  short

fat  (tlustý) -   thin ( hubený)

old  (starý) -  young ( mladý)

He´s tall. – On je vysoký.

He´s got brown hair. – On má hnědé vlasy.

She´s young. – Ona je mladá.

She´s got blond hair. – Ona má blonďaté vlasy.

 

PS str. 65/ 2

Toto cvičení mi pošlete ke kontrole do 24. dubna. Děkuji.

bonusové cvičení PS str. 66/ 2

 

 • V případě Vašich dotazů Vám budu k dispozici v dopoledních hodinách na školním emailu.

 

 Vaše paní učitelka

Jana Lhotová

 

 

Sofie

Sofie Namalovala obrázky, které se přidávají k jídlům rozváženým všem, kteří pracují v první linii. Napsala dopis osamělým důchodcům do domova seniorů.

Emma - velikonoční obrázky

Doporučená domácí příprava do pátku 17. dubna

Milé děti!

Posílám Vám mnoho pozdravů. Připravila jsem pro Vás další domácí přípravu.
Máte velkou pochvalu, jak na dálku pracujete a odesíláte práci ke kontrole.
Děkuji Vašim rodičům za spolupráci při plnění domácí přípravy.
Napište mi, či nakreslete, jak prožíváte poslední týdny, předem děkuji za Vaše dílka.
Obrázky umístím na třídní stránky.
Pošlete mi zprávičku, pokud jste se s rodiči zapojily do dobrovolnické činnosti.  

Český jazyk

Vyjmenovaná slova s y/ý po v

Učebnice str. 102, 103 (zvýrazněná se naučit zpaměti)

vy – vysoký – vydra - výr

učebnice str. 104, 106, 107

Dbejte na správné porozumění významu slov!!!!

vy (vykat) – (zná, umí)

výška (vysoko, vyšší) – vížka (malá věžička)

výr (sova) – vír (prudký točivý pohyb větru, vody)

výry (sovy) – viry (koronavir), víra (vyznání)

Nejdříve pracujte v učebnici, teprve poté vyplňte uvedená cvičení v pracovním sešitě.

PS str. 14/ 1, 2, 3

Tuto stránku mi pošlete ke kontrole do 17. dubna. Děkuji.

bonusové cvičení – PS str. 53/ 1, 2

 

Písanka str. 19 – Co víš o čápovi?

Odpověz na otázky celými větami, využij nápovědu v závorce.

Četba z vlastní knížky

 

Matematika

Opakování a procvičování

malé násobilky, sčítání a odčítání do tisíce,

počítání příkladů se závorkami

PS str. 11/ 5 a, b

Opakování násobení a dělení číslem 10

učebnice str. 22

A5 sešit str. 22/ 2, 5, 7c

Uvedená cvičení přepište a pošlete ke kontrole do 17. dubna. Děkuji.

PS str. 12/ 1a, b, c, 2, 4a

bonusové cvičení – PS str. 10/ 2, uč. str.  22/ Ferdova hádanka

 

Prvouka

Chráníme přírodu

učebnice str. 60, 61, 62

PS str. 51/ 3(nápověda v učebnici na str. 58, 59)

51/ 4 (nápověda v učebnici na str. 61, 62)

 

Anglický jazyk

Unit 7 – In the street (V ulici)

učebnice str. 49 – Is that Pam?

She ´s got… – Ona má…

He´s got… – On má…

He´s …– On je…

She´s… – Ona je…

long hair – dlouhé vlasy

short hair – krátké vlasy

brown ( hnědé), black ( černé), blond ( blonďaté) hair ( vlasy)

PS str. 63/ 2

U obrázku č. 2, 5 domaluj blond/ black hair a poté zakroužkuj správné slovo.

Toto cvičení mi pošlete ke kontrole do 17. dubna. Děkuji.

bonusové cvičení – PS str. 64/3

K procvičování můžete využít i tuto webovou stránku:

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida

 •  V případě Vašich dotazů Vám budu k dispozici v dopoledních hodinách na školním emailu.

 

Vaše paní učitelka

Jana Lhotová

 

 

Veselé Velikonoce přeje Hanka K.

Hanka K.

Doporučená domácí příprava do středy 8. dubna

Milé děti,

všechny Vás moc zdravím a posílám domácí přípravu do středy 8. dubna.

Máte velkou pochvalu Smějící seza odeslání práce ke kontrole.

Pokud budete mít čas, prosím, napište mi, jak prožíváte poslední týdny.

Můžete připojit i obrázek, který umístím na naše třídní stránky.

Po návratu do školy Vaše příspěvky společně zhodnotíme a vyzdobíme  

si nástěnky ve třídě jako vzpomínku na toto období.

Moc Vám děkuji a už teď se těším na Vaši spolupráci.

Přeji Vám hezké prožití velikonočních svátků.

 

Český jazyk

Komunikační a slohová výchova

Velikonoce - Koledníci

učebnice str. 98 (ústně 98/ 1, 2, 3, 4a)

 

Slova protikladná

učebnice str. 101

A5 sešit str. 101/ 2  

Toto cvičení pošlete ke kontrole do 8. dubna. Děkuji.

 

Písanka str. 17 – Pletení pomlázky

Napiš věty ve správném pořadí.

 

Četba z vlastní knížky

 

Matematika

Opakování a procvičování malé násobilky, sčítání a odčítání do tisíce, zaokrouhlování, 

počítání příkladů se závorkami.

učebnice str. 15

A5 sešit str. 15/ 4 (slovní úloha), 5 (zaokrouhlování), 7 b, c (malá násobilka)

Uvedená cvičení přepište a pošlete ke kontrole do 8. dubna. Děkuji.

PS str. 8/ 3, 9/2, 3

bonusové cvičení – PS str. 8/2

 


Prvouka

Velikonoce

Rovnováha v přírodě, společenstva

učebnice str. 58, 59

PS str. 50/1

 

Anglický jazyk

Unit 7 – In the street (V ulici)

učebnice str. 48 - základní slovíčka

- a woman, a dog, a boy, a baby, a man, a girl

PS str. 62/2

Easter ( Velikonoce) – učebnice str. 68

Easter eggs – velikonoční vajíčka

PS str. 91/ Make an Easter card. (velikonoční přání – výroba)

K procvičování můžete využít i tuto webovou stránku:

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida

 

 • V případě Vašich dotazů Vám budu k dispozici v dopoledních hodinách na školním emailu.

 
Vaše paní učitelka

Jana Lhotová

 

 

Škola v přírodě

Vážení rodiče,

s pořádající agenturou jednám o zrušení plánované školy v přírodě a vrácení platby (zálohová faktura).
V příštím týdnu neposílejte na účet školy domluvený doplatek. Děkuji. 

Doporučená domácí příprava do pátku 3. dubna

Milé děti,

všechny Vás moc zdravím a zasílám další část Vaší týdenní domácí přípravy

do pátku 3. dubna. Budete procvičovat a ověřovat si získané znalosti,

vědomosti a dovednosti.

Určitě to zvládnete !!! Držím Vám všem palce!

 

Český jazyk

Vyjmenovaná slova s y/ý po b, l, m, p, s

Pamětné procvičování vyjmenovaných slov

po b (str. 37), l (str. 47), m (str. 67), p (str. 77), s (str. 93)

učebnice str. 100

A5 sešit str. 100/5 (doplň - i/í, y/ý, ú/ů, ě, párové souhlásky),

str. 100/6  ( opiš 6 vět)

PS str. 13/ 13 a – e

(neúplná slova – doplň i/í, y/ý, ú/ů, ě, párové souhlásky)

Doplněnou celou stranu pošlete ke kontrole do 3. dubna. Děkuji.

Písanka str. 18

bonusové cvičení – učebnice str. 100/4, 8 (přepiš do A5 sešitu)

 K procvičování můžete využít i tyto webové stránky:

www.mojecestina.cz
www.onlinecviceni.cz
www.gramar.in

www.školákov.cz

Četba z vlastní knížky

 

Matematika

Sčítání a odčítání do tisíce

Sčítání a odčítání s přechodem násobků sta

Vybrala jsem pro Vás z učebnice cvičení na procvičování

příkladů: 7/7c, 8/6b, 11/6a, 12/4, 13/8a, b

slovních úloh: ( výpočet, odpověď): 7/4, 8/4, 13/4

porovnávání: ( větší, menší, rovná se): 8/7

malé násobilky: 7/7d, 9/5c,d, 10/2c, 11/7a,b.

Uvedená cvičení přepište do A5 sešitu.

Věřím, že ke konci příštího týdne pro Vás bude snadné doplnit v pracovním sešitě str. 7/ 1 – 5. 

Doplněnou celou stránku pošlete ke kontrole do 3. dubna. Děkuji.

K procvičování můžete využít i tyto webové stránky:

matematika.cz
www.matika.in
www.onlinecviceni.cz
www.umimematiku.cz

www.školákov.cz

 

Prvouka

Živá/ neživá příroda – opakování z učebnice

PS str. 49/ 1- 10 (K  doplnění odpovědí Vám může pomoci i přehledná a stručná tabulka na konci učebnice.)

 

Anglický jazyk

Unit 6

opakování základních slovíček

-       a table, a chair, a bookcase, a cupboard, a bed, a wardrobe

-       kitchen, bathroom,  sitting room, bedroom

-       on, in, under

-       Where´s…?

 PS str. 61/ Quizzy´s Questions

 K procvičování můžete využít i tuto webovou stránku:

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida

 

 • Po návratu do školy provedeme společnou kontrolu vypracovaných úkolů.
 • V případě Vašich dotazů Vám budu k dispozici v dopoledních hodinách na školním emailu.

 

Vaše paní učitelka

Jana Lhotová

 

 

Doporučená domácí příprava do pátku 27. března

Vážení rodiče, milé děti,

všechny moc pozdravuji a zasílám další krůček k Vaší domácí přípravě do pátku 27. března. Poprosím Vás o zavedení náhradního A5 sešitu pro písemné vypracování cvičení z českého jazyka a matematiky. Dodržujte úpravu opisovaného a doplňovaného textu, práci označte datem a info-popiskem. Děkuji. Věřím, že vše společně zvládneme.Usmívající se 
Držím Vám všem palce!

Český jazyk

Vyjmenovaná slova s y/ý po s

uč. str.92, 93 ( zpaměti , ústní procvičování)

96 – 97 (sýkora – sysel - sýček)

99 (syčet – sypat)

PS str. 10/ 10, 11/ a – d

A5 sešit 95/5, 96/4, 97/5

bonusové cvičení – 99/3

Četba z vlastní knížky

Písanka str. 16

Matematika

Sčítání a odčítání do tisíce

uč. str.10, 11,12, PS str. 5/ 1 - 5

Sčítání a odčítání s přechodem násobků sta

uč. str. 13, PS str. 6/ 1 - 4

A5 sešit 10/2 a,b,11/4, 12/3, 13/3,8 c,d

bonusová cvičení – 10/1, 12/5, 13/6, Ferdovy hádanky

Procvičování malé násobilky, pamětného sčítání a odčítání do sta s přechodem desítky, zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky (uč. 12/7).

Prvouka

První jarní den – 20. března

uč. str. 53 ( Zkoumáme přírodu) , str. 54 (Jarní dopis z přírody),

str. 56/ Náměty k opakování

PS str. 47/ 6, 7, 1, 48

Anglický jazyk
uč. str. 43 Where´s …?, Is it ….?

PS str. 53/3, 55/ 1, 2 (předložky in, on, under)

 

 • Česká televize – dopolední vzdělávací program UčíTelka
 • www.školákov.cz, www. skolakov.eu
 • www. onlinecviceni.cz
 • Po návratu do školy provedeme společnou kontrolu vypracovaných úkolů.
 • V případě Vašich dotazů Vám budu k dispozici v dopoledních hodinách na školním emailu.

 
Vaše paní učitelka

Jana Lhotová

 

 

Doporučená domácí příprava do pátku 20. března

Vážení rodiče, milé děti,

všechny moc pozdravuji a zasílám přehled učiva do pátku 20. března.

Věřím, že vše společně v následujícím týdnu zvládneme.

Český jazyk

Slovesa (osoba, číslo, čas) – uč. str. 90/4, PS str. 3/9, 5/ 14, 15

Vyjmenovaná slova s y/ý po s

uč. str. 92, 93 (zpaměti)  , 94 – 95 ( sytý, syn, sýr).

95 – 96 (syrový, sychravý, usychat)

PS str. 7/ 1, 2, 3, 8/ 4, 9/7 , 10/9

bonusové cvičení -  str. 8/5, 9/6, 8

Četba z vlastní knížky

Písanka str. 15

Matematika

Sčítání a odčítání do tisíce – uč. str. 6, 7, 8, 9 , PS str. 3/ 1 – 5, 4/ 1 – 6

bonusová cvičení – Ferdovy hádanky

Procvičování malé násobilky, pamětného sčítání a odčítání do sta s přechodem desítky.

Prvouka

Opakování a procvičování – živá příroda (rostliny, houby, živočichové).

Anglický jazyk

Opakování a procvičováni základních slovíček z lekcí 1 – 5.

Lekce č. 6 – uč. str. 41, 42, PS str. 52/2, 54/2

 • Po návratu do školy provedeme společnou kontrolu vypracovaných úkolů.
 • V případě Vašich dotazů Vám budu k dispozici v dopoledních hodinách na školním emailu.

Přeji Vám hlavně pevné zdraví, hodně sil a trpělivosti.

S pozdravem

Jana Lhotová

 

ŠVP Svor 10. - 17. 5. 2019

Vánoční besídka - 21. 12. 2018

Staroměstské náměstí - 3. 12. 2018

Vánoční ozdoby pro FN Motol - 23. 11. 2018

Liberec, Sychrov - 7.6. 2018

Velikonoční čokoláda - 22.3. 2018

Mikuláš ve škole -- 5.12.2017

Mikuláš na Housce -- 30.11.2017

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy