logotyp
Login
2 - (2)

Aktuálně ze ZŠ Nad Přehradou, Horní Měcholupy

Rozdělení prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Více informací naleznete v záložce Rodičům budoucích prvňáčků.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Prázdninový provoz školy

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 12:00 hod.
26. 7. - 30. 7. škola uzavřena.
Návštěvu školy v období prázdnin si vždy dohodněte předem telefonicky.
Děkujeme za pochopení.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Základní škola Nad Přehradou přeje všem poklidné a příjemné prožití letních prázdnin!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Slavnostní zakončení školního roku 2020/21

 1. Seznámení s průběhem slavnostního předávání vysvědčení
 2. Ocenění úspěšných žáků školy
 3. Rozloučení s žáky 9.ročníku
 4. Poděkování žáků řediteli školy  (žáci – zástupci žákovské rady)
 5. Proslov ředitele školy
 6. Slavnostní špalír, kterým projdou žáci 9. ročníku
 7. Rozdávání vysvědčení po třídách
Slavnostní zakončení proběhne na nádvoří školy v době od 8:00 do 8:45 hod.

rozmístění tříd
9.A - vpravo od vstupu do školy
9.B - vlevo od vstupu do školy (u „vánočního" stromu)
ostatní třídy budou rozmístěny takto – nejmladší nejblíže ke vstupu, nejstarší blíže k hodinám

ŠJ obědy dne 30.6. od 10:00 do 12:00 hodin.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Poslední PCR testování ve školním roce 2020/2021

POZOR ZMĚNA
Poslední testování PCR metodou na přítomnost koronaviru COVID-19 proběhne v úterý 29. 6. 2021 
během první vyučovací hodiny.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

PCR testování - metoda pooling

Ve středu 16. 6. 2021 během první vyučovací hodiny budou žáci testováni PCR metodou ("plivací" testy) na přítomnost koronaviru COVID-19. Interval testování je 1x za 14 dní.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Budoucí 1. ročník ve školním roce 2021/2022

Plánované setkání proběhne zítra 10. 6. od 17:00 hodin na vnitřním nádvoří školy (vstup možný přes halu školy a také bočním vstupem (brankou) do areálu školy).

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 8. června 2021


 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

PCR testování - metoda pooling

Ve středu 2. 6. 2021 během první vyučovací hodiny budou žáci testováni PCR metodou ("plivací" testy) na přítomnost koronaviru COVID-19. Interval testování je 1x za 14 dní.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímací řízení na SŠ

Informace pro rodiče, jejichž děti konaly přijímací zkoušky na libovolné střední školy: podrobnější informace naleznete zde.

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně

--------------------------------------------------------------------------------------------

PCR testování - metoda pooling

Dne 19. 5. během první vyučovací hodiny budou žáci poprvé testování PCR metodou ("plivací" testy). Interval testování bude 1x za 14 dní. Podrobnější pokyny obdrží zákonní zástupci v emailu od třídního učitele.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité upozornění!!!

Oznamujeme, že o víkendu škola obdržela oznámení o pozitivním výsledku PCR testu u žáka školy. Zákonní zástupci žáků třídy byli informováni podrobněji. V pondělí 17. 5. 2021 se všichni žáci přítomní na výuce podrobí pravidelnému AG samotestování. V případě příznaků onemocnění neposílejte žáky do školy a zvažte případně test PCR.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Časy vstupu tříd do školy - pondělí 17. 5. 2021


 vstup do školy vstup do školy vstup do školy
1.A8:004.A7:506.B7:50
1.B7:554.B7:457.A7:45
2.A8:005.A7:407.B7:50
2.B7:555.B7:408.A7:55
3.A7:505.C7:408.B8:00
3.B7:456.A7:459.A7:55
    9.B8:00

Provoz školy od 17. 5. 2021

Na I. i na II. stupni ukončen systém rotační výuky. Do školy budou na prezenční výuku chodit každý týden všichni žáci. Ruší se i dosavadní nařízení o dodržení homogenity skupin, a proto se obnovuje režim školní družiny v plném rozsahu v původních odděleních a výuka volitelných předmětů i jazyků ve skupinách určených řádným rozvrhem hodin.

Ve vnitřních prostorech nadále platí nošení ochrany nosu a úst (rouška, respirátor), při vycházce nebo ve školním areálu při zachování odstupu 2 metry od jiných osob ji žák nebo zaměstnanec mít nemusí.

Preventivní samotestování
V pondělí 17. 5. 2021 proběhne ještě testování všech žáků (s ohledem na výjimky dané předchozími nařízeními) preventivními AG testy. Dále se naši žáci budou testovat metodou RT-PCR 1x za 14 dní. O podrobnostech k režimu tohoto testování budete zpraveni ihned poté, co škola bude mít kompletní informace.

Školní jídelna
S přechodem na prezenční výuku všech žáků školy budou mít k 17. 5. 2021 přihlášené obědy všechni žáci, kteří mají podepsanou přihlášku a zaplacené obědy. Pokud o obědy zájem z jakéhokoli důvodu nemáte, nezapomeňte si je odhlásit.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o negativním výsledku testu

Na základě rozhodnutí MŠMT nemají školy povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství atd.) nebo pro účely amatérského sportu atd. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami, čestným prohlášením.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do 1. ročníku školního roku 2021/2022

Výsledky zápisu do prvních tříd

Nové informace naleznete v záložce Rodičům budoucích prvňáčků.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Obědy ve školní jídelně

Žádáme všechny strávníky, popř. jejich zákonné zástupce, aby si s předstihem (do 16. 4. 2021 14:00 hod.) přihlásili své obědy, pokud o ně mají zájem, ať už se jedná o prezenční či distanční výuku. Jídelníček je nadefinován až do konce dubna. Především žádáme žáky tříd, kteří nastoupí na prezenční výuku od podělí 19. 4. 2021 (1.A, 2.B, 4.A, 5.A, 5.C).

Děkujeme za spolupráci
--------------------------------------------------------------------------------------------

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka Vám umožní projít si naši školu, aniž byste museli udělat jediný krok. Podívejte se, jak to u nás vypadá!--------------------------------------------------------------------------------------------


28. březen

28. březen

Výročí narození Jana Amose Komenského pojďme využít pozitivně! Připojme se k soutěžní kampani „Komenský do tříd!“ NPMK. Doporučujeme zhlédnout i zajímavě zpracovaný spot.
Komenského jako pozitivního hrdinu, který jde příkladem, se podobně jako výtvarník Lukáš Fibrich pokusily nakreslit i naše děti.

Jan Amos doporučuje nosit roušku a těší se na namalované portréty!

A našim pedagogům přejeme v Den učitelů alespoň klidnou neděli bez počítače.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k výuce předmětů vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA, ČLOVĚK A ZDRAVÍ

Informace k výuce předmětů vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA
Tato vzdělávací oblast umožňuje žákům i jiné než racionální poznávání světa. Kultura přispívá k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence. Vzhledem k původně neočekávané délce distanční výuky jsme upřednostňovali naukové předměty, avšak nyní cítíme potřebu vyvážit činnost žáků i větším rozvojem aktivit ve vzdělávacích oborech Hudební výchova a Výtvarná výchova.
Konkrétní pokyny pro práci najdou žáci v kurzech Classroom a jsou pro ně závazné. Míra a kvalita plnění je kritériem pro pololetní hodnocení z daných předmětů. Podrobnější informace žákům i jejich zákonným zástupcům poskytne vyučující konkrétního předmětu.

Informace k výuce předmětů vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. V dnešní době je často zdraví dětí z různých důvodů ohroženo. Našim cílem je dávat žákům pozitivní podněty a náměty, které mohou využívat pro svůj rozvoj.
Vyučující předmětu Tělesná výchova a volitelných předmětů se zaměřením na tělesný rozvoj do kurzů Classroom zadávají aktivity s pokyny, z nichž plnění některých je povinné a jiné jsou zpestřující nabídkou činností. Podrobnější informace žákům i jejich zákonným zástupcům poskytne vyučující konkrétního předmětu.

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka v II. pololetí školního roku 2020/2021

Distanční výuka v II. pololetí školního roku 2020/2021

Našim společným cílem je posun ve vědomostech i dovednostech každého žáka a také udržení sociálního kontaktu mezi žáky navzájem i mezi žáky a pedagogy.

Pokud žák nemá odpovídající technické vybavení pro plnohodnotnou online výuku, může se i nadále jeho zákonný zástupce obrátit na školu s žádostí o zapůjčení. Žádost posílejte emailem na adresu ivan.tomes@zsnpr.cz.

Od 27. 2. 2021 pokračuje distanční výuka 1. – 9. ročníku. O případných úpravách rozvrhu jednotlivých tříd budete informováni třídními učiteli vždy s předstihem.

Vzhledem k pokračování distanční výuky ve všech ročnících připomínáme žákům základní pravidla, která jsou povinni dodržovat:

1) Používáme Google aplikaci MEET a CLASSROOM.

2) Vyučující určí, jaký obsah je možné sdílet a jaká jsou pravidla pro chat.

3) Je zakázáno pořizovat obrazové, zvukové a jiné záznamy výuky bez souhlasu všech zúčastněných.

4) Žáci nesmí sdílet své přihlašovací údaje a také odkazy k připojení do aplikace MEET a CLASSROOM.

5) Při online výuce má žák zapnutou webovou kameru a mikrofon podle pokynů vyučujících. Absence v hodinách distanční výuky omlouvá vždy zákonný zástupce žáka.

6) V době online hodin musí mít žáci zapnuté pouze zařízení, kterým jsou připojeni k hodině (neurčí-li vyučující jinak). Jiná zařízení žák v této době nepoužívá, plně se soustředí na online výuku.

7) Před začátkem online hodiny si žák připraví učební pomůcky, řádně nastaví webovou kameru. V hodinách se žáci chovají jako při běžné prezenční výuce (nesvačí v hodině, neodcházejí z pracovního místa, jsou na hodině vhodně oblečeni atd.).

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Školní kolekce oblečení ZŠ Nad Přehradou

Objednávání prodlouženo do 10. 3. 2021.
Více informací naleznete zde.

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Pro zákonné zástupce žáků zveřejňuje ředitel školy mimořádné opatření MZ ČR.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ČTENÁŘSKÝ MOST PRAHA – HAMBURK

ČTENÁŘSKÝ MOST PRAHA – HAMBURKje projekt, který zajímavou a hravou formou vede děti ke čtení. Počet jejich přečtených a zaznamenaných stran se převede na délkové míry. Cílem projektu je tak „doplout" z Prahy do Hamburku. Projektu se účastní žáci tříd prvního až šestého ročníku.

Vyplouváme
číst začínáme už 1. března 2021!


Více informací najdete v sekci
Aktivity a soutěže
--------------------------------------------------------------------------------------------

A přece se učí!

A přece se učí!

Další z aktivit naší školy v době distanční výuky

Žáci naší školy svými výtvarnými pracemi (Vv, ŠD) pomohli vytvořit publikum ve Dvořákově síni Rudolfina. Papírové portréty diváků budou umístěny na sedadla a můžete je vidět, pokud dne 20.2. od 20,15 na stanici ČT art budete sledovat koncert A PŘECE SE UČÍ!. https://youtu.be/6TZL4a2uTLI . Celý večer je věnován učitelům, ale i všem žákům, studentům, rodičům, prarodičům, ale také trenérům, sbormistrům, vedoucím zájmových kroužků atakdále, prostě všem, kteří i v dnešní zapeklité době nevzdali boj o hledání toho, co pro nás vzdělání může znamenat a jaké mohou být podoby vzdělání, které nás v životě posouvají někam dál…
--------------------------------------------------------------------------------------------

Tvořivé práce našich žáků během distanční výuky a podzimní tradice

Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy,
podívejte se do sekcí Fotogalerie a Žákovská rada. Čekají Vás tam novinky z naší práce.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka - informace k období od 9.11.2020


Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy,
podle aktuálních informací bude distanční výuka v dosavadní podobě pokračovat minimálně i příští týden. Vzhledem k tomu, že stejně jako v době prezenční výuky se i nyní objevují rozdíly v tempu práce jednotlivých žáků i v míře jejich nadšení do studia, vnášíme do dosavadního rozvrhu určité změny.

Učitelé nabízejí možnost dobrovolného zapojení do např. konverzace v angličtině, do zábavných zeměpisných a přírodovědných aktivit, konzultací o práci s počítačem aj. V některých třídách začne vyučovat nový pan učitel anglického jazyka.

Změny pro jednotlivé třídy jsou uvedeny sekcích tříd a vyučující o nich budou žáky informovat včetně způsobu, jak se na tyto dobrovolné aktivity přihlásit.

V letošním školním roce vyhlásila naše ŠD projekt „V zdravém těle zdravý duch" a dne 11.11. vyvěsí do sekce Žákovská rada kvízy pro první i druhý stupeň. Úspěšní řešitelé získají pro třídu body do mezitřídní soutěže.

O hodnocení žáků za první čtvrtletí budou zákonní zástupci informováni přes třídní učitele v týdnu od 16.11.2020.

Podrobné informace k přijímacím zkouškám na SŠ by měly být ze strany MŠMT zveřejněny na konci listopadu.

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Žákovská rada

Rodiče a přátelé naší školy, podívejte se také do sekce Žákovská rada. Stejně jako v jarním období „Covidu“ naši žáci rozvíjejí své schopnosti a dovednosti i mimo řádnou výuku. První příspěvky souvisejí s mezitřídní soutěží. Hravé i poučné dadaistické básně poslaly žákyně z nejstaršího ročníku.

Pokud máte další zajímavé nové výtvory, výtvarné práce nebo postřehy, podělte se o ně s ostatními. Zašlete je na emailové adresy vedení školy.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Žák rodičem?

Žáci naší školy se v den přechodu na distanční výuku stali adoptivními rodiči lamy vikuně, která žije v ZOO Praha. Na péči o lamu získali peníze z výtěžku podzimního sběru papíru.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka od 2. 11. 2020

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19 a na základě usnesení vlády ze dne 30. 10. 2020 se nadále od 2. 11. 2020 omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a pokračuje forma distančního vzdělávání. V provozu je školní jídelna (viz web školy sekce ŠJ). Školní družina i nadále v provozu být nesmí.


Pokyny k výuce

Výuka bude probíhat podle stávajícího rozvrhu s následujícími změnami: V hodinách předmětů Čj, M, Aj se posiluje délka synchronního způsobu výuky s on-line vstupy. V předmětech Vv, Hv, Tv, Pč budou zadány náměty pro práci a plnění výstupů bude minimalizováno. Výuka v předmětu Informatika (4.roč. a 9.roč.) bude probíhat s on-line vstupy. V ostatních předmětech bude i nadále pokračovat přímý vstup pedagoga do výuky v úvodu hodiny (kontrola splněných zadání, domluva individuální konzultace aj.). Na prvním stupni spolupracují s pedagogem vychovatelky, které pomáhají s procvičováním zejména čtenářské gramotnosti. V prvním a druhém ročníku probíhá výuka ve vlastním režimu. V časech vyučování, kdy s žákem vyučující přímo nepracuje, plní žák zadané úkoly formou samostudia podle předem zadaného postupu.


Informace pro zákonné zástupce

Prosíme o pochopení v situacích, kdy výuku musí zajistit jiný pedagog, než je ten, jež daný předmět v dané třídě vyučuje. Učitelé (stejně jako jiní zaměstnanci) mohou onemocnět, být v karanténě, jít k lékaři, čerpat OČR aj. Věřte, že se snažíme ve sboru tyto skutečnosti v zájmu žáků vždy řešit a vzájemně si pomáhat. Zároveň se snažíme rychle odstraňovat nečekaně vzniklé technické problémy (pokud jsou vůbec z naší strany řešitelné).

Pokud budete vyžadovat zapůjčení techniky pro žáka a škola ji ještě bude mít k dispozici, obracejte se na zástupce ředitele školy Mgr. Ivana Tomeše v čase 9,45 – 10,00 hod.

Byli bychom rádi, aby zákonní zástupci pomohli vyučujícím dbát na systematičnost školní práce žáka, na plánování práce na jednotlivé dny a na psychohygienu při práci s počítačem (tabletem, telefonem aj.).

Děkujeme za spolupráci, vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Prodloužené podzimní prázdniny

proběhnou v týdnu od 26. října do 30. října 2020. V době prázdnin bude škola uzavřena, nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

Výuka bude zahájena 2.11. podle pokynů MŠMT a aktuální situace. Informace k provozu školy a ke způsobu a organizaci výuky po prázdninách budou uvedeny na těchto stránkách.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče o nároku na ošetřovné - uzavření školy (aktualizováno 30. 10. 2020)

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy škola nevydává. Stačí čestné prohlášení pojištěnce (zákonného zástupce). Bližší informace naleznete na www.mpsv.cz/osetrovne.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Pokyny k výuce

Dle krizového opatření o omezení provozu škol a školských zařízení bude od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 na naší škole probíhat vyučování formou distanční výuky.

Vyučování pro žáky začíná v 8,00 hod.

Společná platforma pro práci je G Suite (Google classroom, Meet, Gmail).

Dle metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem MŠMT bude distanční výuka probíhat následujícím způsobem:

1.stupeň

Třídní učitelé si mohou upravit průběh vyučování. Musí však dodržet začátky hodiny, do kterých bude on-line vstupovat jiný vyučující. Žáci při synchronní výuce (učitel přímo s třídou přes Meet) nemusí pracovat déle než hodinu denně, tento druh práce bude dělen do kratších bloků. Sledujte pokyny na webu třídy a v jednotlivých kurzech Google Classroomu.


2.stupeň

Výuka probíhá podle rozvrhu. Žáci musí sledovat začátky hodin. Přímé vstupy se synchronní výukou by měly být v rozsahu asi 15 minut a za celý den by neměly překročit v součtu tři plné vyučovací hodiny. Žáci dále budou do kurzů Google Classroom dostávat zadání práce, termíny odevzdání a budou informováni o formě kontroly a hodnocení.

Nadále platí stejný způsob omlouvání žáka z výuky zákonným zástupcem.

V provozu není školní družina.

Úřední hodiny školy v této době v pondělí od 9,00 hod. do 12,00 hod., ve středu od 13,00 hod. do 15,00 hod.


Pokyny ke stravování

 • od 14. 10. 2020 jsou obědy centrálně odhlášeny
 • kdo chce oběd odebírat musí se vždy alespoň jeden den předem k odebrání obědu přihlásit (na 14. 10. se lze přihlásit do 8:00 hodin)
 • výdej obědů bude v časech od 11:00 do 14:00 hodin probíhat u vstupu do ŠJ (rampa)
 • strávníci si připraví čip (samostatně oddělit od ostatního (např. klíčů)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Krizové opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 a úprava provozu školy od 12. 10. 2020

Opatření

Od 12. 10. 2020 0:00 hod do 25. 10. 23:59 hod se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky: omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

Úprava provozu na škole

12.10. – 16.10. 2020 distanční výuka tříd VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A


Ostatní třídy školy mají prezenční výuku.
Distanční výuka: Začátky vyučovacích hodin budou shodné s dosavadním školním rozvrhem.
Proběhne v různých formách výuka ve všech předmětech kromě předmětu Tělesná výchova a volitelných předmětů. Časy těchto hodin budou určeny k samostudiu.
Na první vyučovací hodině bude provedena prezence žáků. Délka on-line výuky synchronní (učitel propojen s dětmi ve stejném čase na stejné komunikační platformě) nebude tvořit většinu času vyučovací hodiny, žáci budou podle pokynů učitele pracovat různými formami.
Komunikace mezi učitelem a žákem bude probíhat přes platformu G Suite - Google Classroom a Google Meet.

Omlouvání

Pro omlouvání z distanční výuky, platí pro zákonné zástupce stejná pravidla jako u prezenční výuky.

Školní družina – její činnost není omezena.

Poskytování zájmových služeb

Krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 je od 9. 10. 2020 0:00 hod do 25. 10. 2020 23:59 hod zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin, ale zákaz se týká „kroužků“ škol.

Školní jídelna
 – provoz školních jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 8. 10. 2020.
Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stolymaximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby. Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Obědy si mohou odebrat i žáci, kteří mají distanční výuku za podmínky, že nejsou pozitivní na COVID – 19 a nejsou v karanténě.

Pro žáky na distanční výuce se budou obědy vydávat ve školní jídelně od 13:30 hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyn ředitele školy

Na základě usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření vydávám pokyn k úpravě podmínek a forem vyučování ve třídách II. stupně v předmětu Hudební výchova a Tělesná výchova. Žáků I. stupně se změny netýkají.

Hudební výchova
V hodinách je z epidemiologických důvodů zakázán zpěv (týká se jednotlivců i sborového zpěvu). Při plnění výstupů se vyučující bude soustředit na témata z teorie hudby a věnovat se prohloubením informací o významných osobnostech hudby.

Tělesná výchova 6. – 9. ročník
V hodinách budou žáci vykonávat pohybové aktivity venku. Nebudou se na výuku převlékat do sportovního oblečení, avšak ve dnech s Tv si žáci vezmou na venkovní pohyb sportovní obutí, vhodný svrchní oděv a v šatní skříňce si po dobu opatření budou nechávat pláštěnku (bundu proti chladu a děšti). Volitelný předmět FOTBAL – v hodinách budou žáci vykonávat pohybové aktivity venku.

Tento pokyn je účinný od 5. 10. 2020

Mgr. Jan Nosek
ředitel školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Karanténa

Nařizování karantény může probíhat odlišně a každý případ se řeší individuálně. Nelze stanovit univerzální postup. Po dobu trvání karantény se infekční onemocnění u osoby v karanténě projeví/potvrdí, nebo neprojeví/nepotvrdí. V případě potvrzení nákazy je možné nařídit karanténu celé třídě, vybraným osobám ve více třídách, oddělení ŠD, pedagogickému pracovníkovi aj. Provoz školy lze omezit či uzavřít. Vždy záleží na pokynech příslušné hygienické stanice.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy ze dne 21. 9. 2020

Osoby vstupující do budovy školy (včetně žáků) si musí dezinfikovat ruce.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR bylo dne 18. 9. 2020 zavedeno povinné zakrývání nosu a úst ve škole i během výuky, tato povinnost platí pro žáky 2. stupně po celou dobu pobytu ve škole, kromě některých vzdělávacích aktivit (tělesná výchova, zpěv). Pro žáky 1. stupně platí předchozí pravidla, mají tedy používat roušku při pohybu ve společných prostorech školy.

Mgr. Jan Nosek
ředitel školy
-------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy