logotyp
Login

Ekologická výchova

Podzimní sběr papíru

proběhne 14.9. a 15.9.2020 vždy od 7,30 do 8,30 hodin.

Prosíme o dodržení následujících instrukcí:

 • Papír musí být svázán, nesmí být volně, ani obalen folií či odevzdán v igelitové tašce.
 • Do sběru nevkládejte knihy s tvrdými deskami.
 • Větší množství papíru, prosíme, přímo do sběrny (adresa: KOVOŠROT GROUP s.r.o., Ke Kablu 289/7, Praha 10 Dolní Měcholupy), na místě nahlaste jméno žáka, školu a třídu
 • Papír by měl být zvážen – významně tak pomůžete zrychlit průběh akce.

Děkuji za spolupráci, Mgr. Štěpán Kanov, koordinátor EVVO


EVVO 2019/2020

Environmentální výchova

Environmentální výchova není na naší škole jen průřezovým tématem v oblastech Člověk a svět na 1.stupni a Člověk a příroda na 2. stupni, ale zejména cesta, jak se správně chovat k místu, kde se učíme a prožíváme velkou část dne. Vychováváme děti k odpovědnému přístupu k přírodě v okolí školy, zkoumáme ekologické zákonitosti, zlepšujeme badatelské dovednosti. Přes poznání vztahů mezi člověkem a prostředím chceme u našich žáků vytvořit kompetence, jež povedou k odpovědnému životu v dospělosti.

Splnit vytýčené cíle se snažíme těmito školními i mimoškolními aktivitami:

 • Projekt Recyklohraní
 • Jarní a podzimní sběr papíru
 • Akce „Ukliďme Česko“
 • Třídění papírového odpadu v jednotlivých třídách
 • Třídní programy zaměřené na úsporu energií
 • Využívání IT technologií k prohlubování environmentální gramotnosti
 • Vzdělávací akce zaměřené na rozvoj zdravého životního stylu včetně zdravého stravování
 • Praktické pracovní činnosti na školním pozemku a v přilehlém lesoparku

V plánu na školní rok 2019/2020 jsou zařazeny tyto konkrétní akce:

1. stupeň

 • Tajemné sovy - akce pro první stupeň v rámci školy, společnost Penthea.
 • Ekosystém lidských sídel a ochrana přírody. 4. A, Stanice ml. přírodovědců.
 • ZOO - Návštěva zoologické zahrady.
 • Mléčná dráha - Program pro 6. ročník, Toulcův dvůr

2. stupeň

 • ZOO Praha - exkurze zoologické zahrady.
 • Krokodýlí ZOO – přednáška, ukázka krmení a péče o krokodýly
 • Hrdličkovo muzeum - komentovaná prohlídka antropologické expozice pro 8. ročníky
Geologie a mineralogie - program pro 9. ročník, Stanice ml. přírodovědců.


EVVO 2018/2019

Environmentálni výchova
Cílem environmentální vychovy je vést žáky k chování, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje. Dále rozvíjí ekologické myšlení žáků, kultivuje jejich vztah k životnímu prostředí, pomáhá zvyšovat informovanost a odpovědnost za vlastní chování.

Cíle:
- Navázat na dlouhodobé aktivity. Škola je zapojena do projetu Recyklohraní a pořádá sběr papíru.
- Zapojení žáků do aktivní péče o okolí. Žáci i rodiče se v rámci akce podílejí na zkvalitnění okolí školy, např. sběrem odpadků a péčí o rostliny.
- Vést žáky ke získávání dovedností a znalostí k životnímu prostředí. Žáci navštěvují programy s ekologickou tématikou (např. Toulcův dvůr), muzea a škola pořádá besedy s odborníky (loňský a letošni školní rok inspektor ČIŽP)
- Vést žáky k aktivnímu třídění odpadů a šetření energie. Ve škole probíhá třídění odpadu.
- Vést žáky k zodpovědnosti za chování a vztah k prostředí, ve kterém žijí, k prosazování ekologického myšlení a vést k utváření životních postojů.
- Využití IT technologií pro zlepšování gramotnosti v oblasti životního prostředí.
- Působit na utváření životního stylu a hierarchie životních hodnot.
- vytvářet modely konkrétních situací a příkladů, v nichž žáci projevují svůj kladný vztah k přírodě, učí se zodpovědnému jednání a pociťují sounáležitost s ní.

EVVO 2017/2018

Tématický plán: EVVO 2017/2018

Září:

- soutěž Pražský pramen (školní kolo, 6.-9. třída, téma: mikrosvět)

Říjen:

- 31.10 – 1.11. Sběr papíru pořádaný ZŠ Nad Přehradou

Listopad:

- výukový program Podzim, DDM – Stanice mladých přírodovědců,  ( I. stupeň)

Prosinec:

-výukový program MZE, kvalita potravin.

Leden:

- výukový program Etologie, DDM - Stanice mladých přírodovědců,  (II. Stupeň)

Únor:

- program Příroda kolem nás, Pentea

Březen:

- beseda s inspektorem ČIŽP (téma: ochrana dřevin z hlediska zákona, péče o dřeviny, tématická vycházka v  okolí školy)

Duben:

- program Dravci v letu, Pentea

Květen:

- program Tajemství  stromů, Toulcův dvůr, I. stupeň

Červen:

- ornitologická exkurze Milíčovský les, Ekodomov

 

Škola se také průběžně účastní školního recyklační programu Recyklohraní.

Recyklohraní 2015/2016

Recyklohraní 2015/2016Sběr baterií a drobných elektrospotřebičů byl pro letošní školní rok ukončen. Za polovinu nasbíraných bodů jsme pořídili sadu trvalých mikroskopických preparátů pro výuku přírodovědy a přírodopisu. Nejlepší účastníci programu budou tradičně oceněni. Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se v novém školním roce.

Program EVVO Mláďata

Program EVVO Mláďata

Program EVVO MláďataDalší program ekologické výchovy Mláďata proběhl v pondělí 16. května. Tradičně ho připravilo sdružení Penthea. Žáci prvního i druhého stupně se seznámili s různými strategiemi rozmnožování druhů v přírodě a zblízka pak s mláďaty štíra, želvy, sovy pálené, výra velkého a potkana. Dozvěděli se také, že nejdůležitějším úkolem mláďat je učit se a osvojovat si.

Strážci pralesa v ZOO Praha

Strážci pralesa v ZOO Praha

Strážci pralesa v ZOO PrahaVe čtvrtek 14.4. 2016 se žáci VI.A a VII.A zúčastnili setkání Strážců pralesa v ZOO Praha. Počet nasbíraných mobilních telefonů (103 + 76) je zařadil mezi 12 nejúspěšnějších účastníků (z celkem 48 školních týmů) a zajistil jim symbolické vstupné a speciální program. Po slavnostním vyhlášení následovala ukázka výcviku lachtanů a později i dalších zvířat v rezervaci Bororo. Všichni účastníci obdrželi pamětní list, ale nejlepší byl určitě pocit, že pomohli záchraně ohrožených goril. Děkujeme všem, kteří pomáhali s námi.

Recyklohraní 2015/2016

Recyklohraní 2015/2016

Recyklohraní 2015/2016Projekt Recyklohraní zavedl žáky IV.B na exkurzi do školní jídelny. Děti si prohlédly elektrické spotřebiče, se kterými paní kuchařky připravují obědy. Nejvíce se líbily obří mixéry, pánve a moderní konvektomaty. Děkujeme za spolupráci paní vedoucí.

Zoologie v VII.A

Zoologie v VII.A

Díky nadšeným chovatelům ze třídy VII.A byla letošní výuka zoologie zpestřena mnoha živými exponáty z různých skupin obratlovců. Fotografie živých ryb (okounů) bohužel chybí....

Záchrana živočichů 2

Program EVVO Záchrana živočichů 2

Program EVVO Záchrana živočichů 2V pondělí 7.12. 2015 se uskutečnil program ekologické výchovy společnosti Penthea "Záchrana živočichů 2". Navázal na první díl, který proběhl na jaře. Žáci celé školy se seznámili s hlavními zásadami pomoci ohroženým a zraněným živočichům ve městech. Tentokrát se zaměřením na netopýry, rorýse divoké kachny a ježky. Více informací také na www.dravci-penthea.cz

Soutěž

Soutěž Žáci VI. a VII. ročníku se zapojili do soutěže pořádané ZOO Praha. Do 20. ledna 2016 mají nasbírat co nejvíce vysloužilých mobilních telefonů. Všechny zapojené třídy se v březnu zúčastní oslavy Světového dne zvířat a rostlin. Nejúspěšnější třídy budou odměněny speciálními zážitky.
Soutěž pořádá ZOO Praha již popáté a cílem je recyklací zachránit část gorilího pralesa a podpořit strážce biosférické rezervace Dja v Kamerunu. Budeme rádi i za Vaši podporu. Více informací na www.zoopraha.cz.

Evropský den recyklace baterií

Evropský den recyklace bateriíOslavte s námi 1. Evropský den recyklace baterií, který připadá na 9. 9. 2015.
Pokud máte doma použité baterie, přineste je do našeho sběrného boxu u vrátnice školy.
Děkujeme za spolupráci.

Recyklohraní 2014/2015

Recyklohraní 2014/2015Ke dni 17.6. 2015 jsme ukončili sběr baterií i drobných elektrospotřebičů v letošním školním roce a všem, kteří s námi spolupracovali velmi děkujeme.
Sesbírali jsme přes 260 kg baterií, 150 kg drobných elektrospotřebičů, vytřídili staré tonery z tiskáren a splnili zadané úkoly. Získané body opět proměníme v zajímavé ceny.
Hlavním posláním projektu je naučit se správně třídit odpad. Proto bychom rádi požádali všechny, kteří třídí s námi aby dbali pokynů vyvěšených u sběrných nádob. Opravdu nesbíráme žárovky ani zářivky a přinesené elektrospotřebiče musí projít otvorem v nádobě! Nenoste nám prosím do školy rozbité vysavače, monitory ani staré televize. Velké červené kontejnery na objemný elektroodpad jsou umístěny po celé městské části Prahy 15. Děkujeme!

Recyklohraní 2013/2014

Recyklohraní 2013/2014Ve školním roce 2013/2014 skončila první etapa projektu Recyklohraní.
Děkujeme všem, kteří sbírali a třídili staré baterie a drobné elektrospotřebiče.
Uznání patří také žákům, kteří v rámci nepovinného předmětu "Ekologické praktikum" a ve svém volném čase plnili různé úkoly projektu a získali tak pro školu další body. Nasbírané body jsme vyměnili za školní pomůcky pro žáky prvního i druhého stupně.
Projekt pokračuje dál, nově budeme sbírat také prázdné tonery a cartridge.

Recyklohraní 2011/2012

Recyklohraní 2011/2012

Naše škola je od školního roku 2011/2012 zapojena do programu Recyklohraní.
Cílem programu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem použitých drobných elektrozařízení a baterií.
Součástí projektu jsou hry a úkoly za jejichž úspěšné splnění získá škola body, které lze vyměnit za různé odměny, např. školní nebo sportovní pomůcky. Více informací na www.recyklohraní.cz

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy