logotyp
Login

Aktuálně ze ZŠ Nad Přehradou, Horní Měcholupy

Informace k provozu školy od 30.11.2020

Od pondělí 30.11.2020 nastupují na prezenční výuku tyto třídy:
 • 3.A,B
 • 4.A,B
 • 5.A,B,C
 • 9.A,B
 • 6.-8.ročníky budou mít rotační výuku
V týdnu 30.11.- 4.12.  nastupují na prezenční výuku třídy 6.A,B a 8.A
Zbývající třídy pokračují v distanční výuce.

Ranní vstup žáků do školní budovy bude probíhat pod dohledem vyučujících v následujících časových rozestupech:
 • 7:40 - 3.A, 5.A, 5.C
 • 7:45 - 1.B, 6.A, 8.A
 • 7:50 - 2.B, 3.B, 5.B, 6.B
 • 7:55 - 1.A, 4.B, 9.A
 • 8:00 - 2.A, 4.A, 9.B
Časy odchodů žáků ze školy po vyučování se mohou z provozních důvodů o několik minut posunout (zpozdit).
Připomínáme, že žáci musí nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky. Vzhledem k nařízenému pravidelnému intenzivnímu větrání školních prostor doporučujeme vhodné teplé oblečení a domácí obuv.

ŠJ
Od 30. 11. 2020 jsou OPĚT obědy centrálně přihlášeny VŠEM STRÁVNÍKŮM  v naší školní jídelně (kromě cizích, kteří si přihlašují / odhlašují sami), pokud jsou obědy uhrazeny. V případě, že chcete oběd odhlásit (v rámci distanční výuky, popř. z jiného důvodu), můžete obvyklým způsobem podle běžných pravidel. Připomínáme, že v rámci distanční výuky mají děti právo na dotovaný oběd, který si ale musí odnést s sebou domů v přinesených nádobách. Výdej těchto obědů je v čase mezi 11 - 14 hod.

ŠD
Ranní družina je do odvolání zrušena. Odpolední družina funguje v následujících homogenních skupinách:
 • 1.A - denně do 17. hodin
 • 1.B - denně do 17. hodin
 • 2.A - denně do 17. hodin
 • 2.B - denně do 17. hodin
 • 3.A,B - denně do 17. hodin
pro 4.ročník je družina z personálních důvodů do odvolání zrušena

více informací získáte v sekci ŠD

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazník k průběhu distanční výuky

Vážení rodiče, děkujeme Vám za kladné a velmi pozitivní ohlasy na dosavadní průběh distanční výuky na naší škole. Vážíme si Vaší podpory a spolupráce, bez které by naše práce nebyla zdaleka tak úspěšná.

Děkujeme vám také za vyplnění dotazníku "Výuka na dálku v Praze 15 - dotazník pro rodiče - 2. vlna" a prosíme ty rodiče, kteří dotazník ještě nevyplnili, zda by tak učinili do 23.11.2020.

Vyplněním dotazníku nám poskytnete potřebnou zpětnou vazbu.

Děkujeme.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

K provozu školy se nadále vztahuje manuál
Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual)

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY).
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření). V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

Provoz
Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Ranní nástup do školy (u vstupu do budovy bude žáky očekávat třídní učitelka)
 • 1.A 7,50 hod.
 • 1.B 8,00 hod.
 • 2.A 8,10 hod.
 • 2.B 8,15 hod.
Odchod z výuky do haly školy
 • 1.A 11, 30 hod.
 • 1.B 11,40 hod.
 • 2.A 11,50 hod./12,35 hod. (podle rozvrhu)
 • 2.B 11,55 hod./12,40 hod. (podle rozvrhu)
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

K účasti na konzultaci bude žák vyzván třídním učitelem. Ten také bude zákonného zástupce informovat, u kterého pedagoga bude konzultace probíhat, stručně o obsahu, termínu a délce konzultace. Během cesty na konzultaci a zpět z konzultace domů přebírá za žáka zodpovědnost zákonný zástupce.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Provoz ŠD
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
 • 1.A pí vychovatelka L. Tintěrová
 • 1.B pí vychovatelka M. Pozníčková
 • 2.A pí vychovatelka J. Hašplová
 • 2.B pí vychovatelka J. Marková
Ranní družina z provozních a organizačních důvodů není v provozu. Odpolední družina končí v 16,30 hod.

Kroužky
Prezenční činnost školních klubů a středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána.

ŠJ
S částečným návratem dětí k prezenční výuce jsou obědy od 18. 11. 2020 objednané automaticky všem strávníkům 1. a 2. ročníků, kteří jsou přihlášeni ke stravování (na základě podepsané přihlášky) a mají obědy uhrazené. Obědy lze odhlašovat a přihlašovat jako obvykle podle nastavených parametrů.

Žáci i zaměstnanci školského zařízení mají povinnost nosit roušky ve společných prostorách zařízení. Zařízení školního stravování jsou v provozu. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet: rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby, ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd, ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem). Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
Nad žáky prezenční formy vyučování je ve školní jídelně konán dohled pedagogickým pracovníkem.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Tvořivé práce našich žáků během distanční výuky a podzimní tradice

Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy,
podívejte se do sekcí Fotogalerie a Žákovská rada. Čekají Vás tam novinky z naší práce.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční vzdělávání - informace z MŠMT k 9.11.2020

Je dovoleno, aby žák nebo zákonný zástupce žáka došel do školy vyzvednout/odevzdat např. pracovní listy, úkoly či ICT techniku nebo naopak, aby zástupce školy tyto prostředky přinesl/vyzvedl v rodině žáka. Intenzivnější kontakt mezi žákem a pedagogickým pracovníkem je, s ohledem na omezení volného pohybu osob, zakázán.

Online výuku je možné nahrávat pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí dle § 81 a násl. občanského zákona. Zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (resp. se souhlasem zákonného zástupce).
--------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka - informace k období od 9.11.2020


Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy,
podle aktuálních informací bude distanční výuka v dosavadní podobě pokračovat minimálně i příští týden. Vzhledem k tomu, že stejně jako v době prezenční výuky se i nyní objevují rozdíly v tempu práce jednotlivých žáků i v míře jejich nadšení do studia, vnášíme do dosavadního rozvrhu určité změny.

Učitelé nabízejí možnost dobrovolného zapojení do např. konverzace v angličtině, do zábavných zeměpisných a přírodovědných aktivit, konzultací o práci s počítačem aj. V některých třídách začne vyučovat nový pan učitel anglického jazyka.

Změny pro jednotlivé třídy jsou uvedeny sekcích tříd a vyučující o nich budou žáky informovat včetně způsobu, jak se na tyto dobrovolné aktivity přihlásit.

V letošním školním roce vyhlásila naše ŠD projekt „V zdravém těle zdravý duch" a dne 11.11. vyvěsí do sekce Žákovská rada kvízy pro první i druhý stupeň. Úspěšní řešitelé získají pro třídu body do mezitřídní soutěže.

O hodnocení žáků za první čtvrtletí budou zákonní zástupci informováni přes třídní učitele v týdnu od 16.11.2020.

Podrobné informace k přijímacím zkouškám na SŠ by měly být ze strany MŠMT zveřejněny na konci listopadu.

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Žákovská rada

Rodiče a přátelé naší školy, podívejte se také do sekce Žákovská rada. Stejně jako v jarním období „Covidu“ naši žáci rozvíjejí své schopnosti a dovednosti i mimo řádnou výuku. První příspěvky souvisejí s mezitřídní soutěží. Hravé i poučné dadaistické básně poslaly žákyně z nejstaršího ročníku.

Pokud máte další zajímavé nové výtvory, výtvarné práce nebo postřehy, podělte se o ně s ostatními. Zašlete je na emailové adresy vedení školy.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Žák rodičem?

Žáci naší školy se v den přechodu na distanční výuku stali adoptivními rodiči lamy vikuně, která žije v ZOO Praha. Na péči o lamu získali peníze z výtěžku podzimního sběru papíru.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka od 2. 11. 2020

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19 a na základě usnesení vlády ze dne 30. 10. 2020 se nadále od 2. 11. 2020 omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a pokračuje forma distančního vzdělávání. V provozu je školní jídelna (viz web školy sekce ŠJ). Školní družina i nadále v provozu být nesmí.


Pokyny k výuce

Výuka bude probíhat podle stávajícího rozvrhu s následujícími změnami: V hodinách předmětů Čj, M, Aj se posiluje délka synchronního způsobu výuky s on-line vstupy. V předmětech Vv, Hv, Tv, Pč budou zadány náměty pro práci a plnění výstupů bude minimalizováno. Výuka v předmětu Informatika (4.roč. a 9.roč.) bude probíhat s on-line vstupy. V ostatních předmětech bude i nadále pokračovat přímý vstup pedagoga do výuky v úvodu hodiny (kontrola splněných zadání, domluva individuální konzultace aj.). Na prvním stupni spolupracují s pedagogem vychovatelky, které pomáhají s procvičováním zejména čtenářské gramotnosti. V prvním a druhém ročníku probíhá výuka ve vlastním režimu. V časech vyučování, kdy s žákem vyučující přímo nepracuje, plní žák zadané úkoly formou samostudia podle předem zadaného postupu.


Informace pro zákonné zástupce

Prosíme o pochopení v situacích, kdy výuku musí zajistit jiný pedagog, než je ten, jež daný předmět v dané třídě vyučuje. Učitelé (stejně jako jiní zaměstnanci) mohou onemocnět, být v karanténě, jít k lékaři, čerpat OČR aj. Věřte, že se snažíme ve sboru tyto skutečnosti v zájmu žáků vždy řešit a vzájemně si pomáhat. Zároveň se snažíme rychle odstraňovat nečekaně vzniklé technické problémy (pokud jsou vůbec z naší strany řešitelné).

Pokud budete vyžadovat zapůjčení techniky pro žáka a škola ji ještě bude mít k dispozici, obracejte se na zástupce ředitele školy Mgr. Ivana Tomeše v čase 9,45 – 10,00 hod.

Byli bychom rádi, aby zákonní zástupci pomohli vyučujícím dbát na systematičnost školní práce žáka, na plánování práce na jednotlivé dny a na psychohygienu při práci s počítačem (tabletem, telefonem aj.).

Děkujeme za spolupráci, vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Prodloužené podzimní prázdniny

proběhnou v týdnu od 26. října do 30. října 2020. V době prázdnin bude škola uzavřena, nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

Výuka bude zahájena 2.11. podle pokynů MŠMT a aktuální situace. Informace k provozu školy a ke způsobu a organizaci výuky po prázdninách budou uvedeny na těchto stránkách.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče o nároku na ošetřovné - uzavření školy (aktualizováno 30. 10. 2020)

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy škola nevydává. Stačí čestné prohlášení pojištěnce (zákonného zástupce). Bližší informace naleznete na www.mpsv.cz/osetrovne.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Pokyny k výuce

Dle krizového opatření o omezení provozu škol a školských zařízení bude od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 na naší škole probíhat vyučování formou distanční výuky.

Vyučování pro žáky začíná v 8,00 hod.

Společná platforma pro práci je G Suite (Google classroom, Meet, Gmail).

Dle metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem MŠMT bude distanční výuka probíhat následujícím způsobem:

1.stupeň

Třídní učitelé si mohou upravit průběh vyučování. Musí však dodržet začátky hodiny, do kterých bude on-line vstupovat jiný vyučující. Žáci při synchronní výuce (učitel přímo s třídou přes Meet) nemusí pracovat déle než hodinu denně, tento druh práce bude dělen do kratších bloků. Sledujte pokyny na webu třídy a v jednotlivých kurzech Google Classroomu.


2.stupeň

Výuka probíhá podle rozvrhu. Žáci musí sledovat začátky hodin. Přímé vstupy se synchronní výukou by měly být v rozsahu asi 15 minut a za celý den by neměly překročit v součtu tři plné vyučovací hodiny. Žáci dále budou do kurzů Google Classroom dostávat zadání práce, termíny odevzdání a budou informováni o formě kontroly a hodnocení.

Nadále platí stejný způsob omlouvání žáka z výuky zákonným zástupcem.

V provozu není školní družina.

Úřední hodiny školy v této době v pondělí od 9,00 hod. do 12,00 hod., ve středu od 13,00 hod. do 15,00 hod.


Pokyny ke stravování

 • od 14. 10. 2020 jsou obědy centrálně odhlášeny
 • kdo chce oběd odebírat musí se vždy alespoň jeden den předem k odebrání obědu přihlásit (na 14. 10. se lze přihlásit do 8:00 hodin)
 • výdej obědů bude v časech od 11:00 do 14:00 hodin probíhat u vstupu do ŠJ (rampa)
 • strávníci si připraví čip (samostatně oddělit od ostatního (např. klíčů)

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Krizové opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 a úprava provozu školy od 12. 10. 2020

Opatření

Od 12. 10. 2020 0:00 hod do 25. 10. 23:59 hod se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky: omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

Úprava provozu na škole

12.10. – 16.10. 2020 distanční výuka tříd VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A


Ostatní třídy školy mají prezenční výuku.
Distanční výuka: Začátky vyučovacích hodin budou shodné s dosavadním školním rozvrhem.
Proběhne v různých formách výuka ve všech předmětech kromě předmětu Tělesná výchova a volitelných předmětů. Časy těchto hodin budou určeny k samostudiu.
Na první vyučovací hodině bude provedena prezence žáků. Délka on-line výuky synchronní (učitel propojen s dětmi ve stejném čase na stejné komunikační platformě) nebude tvořit většinu času vyučovací hodiny, žáci budou podle pokynů učitele pracovat různými formami.
Komunikace mezi učitelem a žákem bude probíhat přes platformu G Suite - Google Classroom a Google Meet.

Omlouvání

Pro omlouvání z distanční výuky, platí pro zákonné zástupce stejná pravidla jako u prezenční výuky.

Školní družina – její činnost není omezena.

Poskytování zájmových služeb

Krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 je od 9. 10. 2020 0:00 hod do 25. 10. 2020 23:59 hod zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin, ale zákaz se týká „kroužků“ škol.

Školní jídelna
 – provoz školních jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 8. 10. 2020.
Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stolymaximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby. Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Obědy si mohou odebrat i žáci, kteří mají distanční výuku za podmínky, že nejsou pozitivní na COVID – 19 a nejsou v karanténě.

Pro žáky na distanční výuce se budou obědy vydávat ve školní jídelně od 13:30 hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyn ředitele školy

Na základě usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření vydávám pokyn k úpravě podmínek a forem vyučování ve třídách II. stupně v předmětu Hudební výchova a Tělesná výchova. Žáků I. stupně se změny netýkají.

Hudební výchova
V hodinách je z epidemiologických důvodů zakázán zpěv (týká se jednotlivců i sborového zpěvu). Při plnění výstupů se vyučující bude soustředit na témata z teorie hudby a věnovat se prohloubením informací o významných osobnostech hudby.

Tělesná výchova 6. – 9. ročník
V hodinách budou žáci vykonávat pohybové aktivity venku. Nebudou se na výuku převlékat do sportovního oblečení, avšak ve dnech s Tv si žáci vezmou na venkovní pohyb sportovní obutí, vhodný svrchní oděv a v šatní skříňce si po dobu opatření budou nechávat pláštěnku (bundu proti chladu a děšti). Volitelný předmět FOTBAL – v hodinách budou žáci vykonávat pohybové aktivity venku.

Tento pokyn je účinný od 5. 10. 2020

Mgr. Jan Nosek
ředitel školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Karanténa

Nařizování karantény může probíhat odlišně a každý případ se řeší individuálně. Nelze stanovit univerzální postup. Po dobu trvání karantény se infekční onemocnění u osoby v karanténě projeví/potvrdí, nebo neprojeví/nepotvrdí. V případě potvrzení nákazy je možné nařídit karanténu celé třídě, vybraným osobám ve více třídách, oddělení ŠD, pedagogickému pracovníkovi aj. Provoz školy lze omezit či uzavřít. Vždy záleží na pokynech příslušné hygienické stanice.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy ze dne 21. 9. 2020

Osoby vstupující do budovy školy (včetně žáků) si musí dezinfikovat ruce.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR bylo dne 18. 9. 2020 zavedeno povinné zakrývání nosu a úst ve škole i během výuky, tato povinnost platí pro žáky 2. stupně po celou dobu pobytu ve škole, kromě některých vzdělávacích aktivit (tělesná výchova, zpěv). Pro žáky 1. stupně platí předchozí pravidla, mají tedy používat roušku při pohybu ve společných prostorech školy.

Mgr. Jan Nosek
ředitel školy
-------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy