logotyp
Login

Rodičům budoucích prvňáčků

Informace k zahájení školního roku 2020/21


Rozřazení žáků 1. ročníku do tříd 1.A a 1.B podle registračních čísel ze zápisu:

1.A
A/55, A/54, A/52, A/76, A/56, A/7, A/45, A/2, A/25, A/78, A/28, A/15, A/32, A/70, A/8, A/39, A/13, A/11, A/36, A/63, A/67, A/10, A/64

1.B
A/46, A/3, A/71, A/40, A/24, A/27, A/20, A/62, A/17, A/31, A/68, A/41, A/47, A/5, A/9, A/26, A/43, A/21, A/6, A/53, A/37, A/61

Dne 1. 9. 2020 začíná slavnostní zahájení školního roku 2020/21 na nádvoří v 8,00 hodin. Prvňáčci mají své zahájení prvního ročníku od 8,30 hod. na stejném místě.
Paní učitelky tříd 1.A a 1.B budou mít v rukou „sovičky moudrosti„ s označením třídy. Uvítání nových žáků by mělo probíhat ve vnějším prostředí. S konkrétním průběhem prvního vyučovacího dne Vás seznámí třídní učitelky ihned po uvítání. Fotografování žáků proběhne. Rodičům bude umožněn vstup do budovy školy pouze s nasazenou rouškou a na omezenou dobu.
Schůzka rodičů 1. 9. 2020 začne v 16,00 hod. na nádvoří školy. Vezměte si s sebou roušky. Schůzku povedou třídní učitelky a vychovatelky ŠD.


Schůzka rodičů žáků prvního ročníku ve školním roce 2020/2021


Termín schůzky: 16. 6. 2020

Začátek schůzky: 16,30 hod.

Schůzka se bude skládat se dvou částí.

V první části (od 16,30 do 17,30 hod.) budeme ověřovat dokumenty. Proto si na schůzku přineste rodný list dítěte, občanský průkaz, případně další  doklad o bydlišti. Vyplníte kontaktní dotazník a můžete nám sdělit o dítěti informace, jež mohou mít vliv na jeho vzdělávací proces a pobyt ve škole.

V druhé části schůzky k Vám promluví pedagogičtí pracovníci. Dozvíte se, jak Vaše dítě připravit na vstup do školy, které pomůcky a vybavení bude potřebné, jak funguje školní družina a školní jídelna. Závazný zájem o ŠD a ŠJ budeme na schůzce zjišťovat.

Budete-li mít zvídavé otázky např. k režimu školy a obsahu učiva, rádi Vám na ně odpovíme.

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2020/21

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem:

A/55 A/71 A/28 A/69 A/41 A/27 A/20 A/9 A/11 A/36 A/17 A/47

A/67 A/59 A/31 A/5 A/25 A/40 A/63 A/53 A/13 A/76 A/52 A/54

A/44 A/39 A/3 A/8 A/46 A/61 A/70 A/58 A/15 A/78 A/19 A/14

A/6 A/43 A/12 A/60 A/1 A/21 A/4 A/68 A/2 A/10 A/45 A/42

A/74 A/75 A/16 A/10 A/33 A/64 A/56 A/24 A/37 A/32 A/7 A/62

A/23 A/26 A/30 A/34 A/35

Děkujeme za spolupráci při zápisu a těšíme se na Vaše děti. Další informace pro prvňáčky budou průběžně zveřejňovány na webu školy.

V případě, že byste se nakonec rozhodli pro jinou školu, dejte o této změně vědět paní zástupkyni Mgr. K. Dražanové (katerina.drazanova@zsnpr.cz).

Zápis k povinné školní docházce od školního roku 2020/21 na ZŠ Nad Přehradou

Zápis k povinné školní docházce od školního roku 2020/21 na ZŠ Nad Přehradou

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatel se mění organizace zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21. Zápis proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Dobu zápisu na naší škole stanovila ředitelka školy na období od 6.4. do 29.4.2020, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a skutečnost oznamuje zveřejněním na webových stránkách školy a vývěskou na budově školy.

Řádný zápis je určen dětem narozeným před 1.9.2014. a těm, které měly v předchozím roce odklad povinné školní docházky.

Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňujeme podání přihlášky i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce.

Podání žádosti o přijetí

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné podat:

(formulář Žádost o přijetí  je zveřejněn na webových stránkách školy – sekce Formuláře)

 1. Do datové schránky školy (IDDS: geiycim )
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu podatelny školy zsnpr@zsnpr.cz  (nelze poslat prostý email)
 3. Poštou (vhodné zaslat doporučeně)
 4. Osobní podání pouze zákonným zástupcem v pondělí 27.4. od 9,00 – 11,00 hod., ve středu 29.4. od 14,00 do 16,00 hod. (vzhledem k vydaným opatřením Vlády ČR využijte v krajním případě)   

Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a jeho prováděcích předpisů, zejména za účelem vedení dokumentace školy a plnění povinností školy v souladu s § 16 školského zákona. Rozsah zpracovávaných osobních údajů vyplývá z § 28 školského zákona.

Podání žádosti o odklad

Zákonný zástupce, který žádá pro dítě odklad povinné školní docházky podá spolu se Žádostí o přijetí i Žádost o odklad doplněnou o povinné přílohy (viz formulář Žádost o odklad na webových stránkách školy, přílohy můžete poslat v kopii nebo scan). Pokud není možné přílohy dodat současně s žádostí o odklad, je nutné tak učinit co nejrychleji. Škola spolupracuje s PPP Jabloňová, Praha 10 (viz informace výchovné poradkyně na webu školy)

Po obdržení žádostí škola potvrdí na uvedenou emailovou adresu zákonnému zástupci, jenž žádosti vyřizuje, přijetí žádosti a přidělí registrační číslo. Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) bude vyvěšen na webových stránkách školy do konce května 2020.

Schůzka zákonných zástupců přijatých dětí proběhne v měsíci červnu, o podrobnostech a programu schůzky budeme informovat s předstihem na webu školy v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

Děkujeme Vám za zájem o naši školu.

Jménem pedagogů i ostatních zaměstnanců
Mgr. A. Běhunková, ředitelka školy

Kritéria pro rozhodování ředitele o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání

Základní podmínky pro přijetí (v pořadí důležitosti)

 • trvalý pobyt ve spádové oblasti
 • sourozenec s trvalým pobytem na území Prahy 15 navštěvující naši školu
 • trvalý pobyt na území Prahy 15
 • sourozenec z nespádové oblasti školy navštěvuje naši školu

V případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků budou přijímány i děti z nespádové oblasti.

Spádová oblast

ulice:
 • Bolevecká
 • Drtikolova
 • Evy Olmerové
 • Hákova
 • Jaroměřská
 • Livornská
 • Lochotínská
 • Neapolská
 • Milánská
 • Nad Přehradou
 • Padovská
 • Pod Vartou
 • R.A. Dvorského
 • Sudkova
 • Turínská

-----------------------------------------------------------------Několik málo rad pro DOBRÝ START..

..KAŽDÉHO PRVŇÁČKA

Jestlipak už můžeš o sobě říci:

- Znám svoje jméno a příjmení; vím, jak se jmenují moji rodiče
- Umím se převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mne nemusel dlouho čekat; na tkaničce umím udělat kličku
- Umím po sobě uklidit hračky, knížky a pastelky na své místo
- Dokážu si sám uložit věci do školní aktovky
- Poznám barvu žlutou, červenou, modrou, zelenou, hnědou a černou
- Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat štětcem a barvami
- Umím vystřihnout obrázek nůžkami
- Umím svačit nad ubrouskem a vím, že před jídlem i po jídle si mám umýt ruce
- Umím počkat, až na mne přijde řada
- Půjčím a dokážu i půjčit si
- Umím se rozdělit s kamarádem
- Maminčino vyprávění poslouchám se zájmem a v klidu
- Televizní pohádky i filmy pro děti pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči

..VÁS RODIČŮ /i Vám začne nové životní období/

- Snažte se začít den v klidu a v dobré náladě
- Každý den kontrolujte školní aktovku za přítomnosti svého prvňáčka
- Každý den kontrolujte penál a připravte tužky tak, aby měly dostatečně ostrý hrot, dítě jich má mít v zásobě několik

- Tímtéž způsobem kontrolujte pastelky
- Pomáhejte dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládejte do aktovky
- Nezatěžujte dítě oblečením náročným na manipulaci
- Školní pomůcky nakupte podle pokynů třídní učitelky až po červnové informační schůzce
- Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělte dítěti na kratší časové intervaly
* Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci
* Nešetřete pochvalou i za malé úspěchy
* Ne vždy se nám všechno daří tak, jak bychom si přáli. Totéž čeká i vašeho malého školáka, a proto ho naučte vyrovnávat se s drobnými neúspěchy
* Nevyžadujte na dítěti to, co nemůže dokázat, co nemůže splnit
* Nepracujte za dítě, ale poraďte mu a dopřejte mu na všechno dostatek času
* V klidu si popovídejte s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažte se odpovědět na jeho dotazy
* O společných kulturních zážitcích si s dítětem vyprávějte a snažte se mu vysvětlit, čemu nerozumí. Tím nenásilnou formou rozvíjíte jeho rozumové vnímání
* Vytvářejte ovzduší vzájemné důvěry
* Eliminujte lhaní dítěte jako únikový manévr
* Snažte se zařídit věci tak, aby dítě svůj úkol zvládlo co nejlépe
* Nenechávejte dítě ponocovat
* Začnete být součástí školy. Nestůjte proto mimo ni a zúčastňujte se školních akcí


Návštěvy školy by pro Vás neměly být ničím mimořádným. „Pokud pociťujete u svého dítěte určité nedostatky, máte ještě před vstupem do školy čas na jejich odstranění.V předchozích letech jste již jistě působili na rozvoj samostatnosti dítěte. Snažili jste se o to, aby vaše dítě bylo schopné řešit běžné úkoly, aby si samo začalo plánovat čas a aby se stále déle dokázalo o sebe postarat samo. Stává se, že mnoho rodičů doma připravuje dítě na školu pomocí různých tréninkových souborů a zapomínají přitom (nebo přehlížejí) na důležité postojové způsoby chování dítěte, např. jeho postoje k ostatním dětem, míru sebekontroly, citové projevy, ochotu spolupracovat apod. Pokud vaše dítě nenavštěvovalo mateřskou školu, měli byste otázkám jeho přípravy na školu věnovat mnohem větší pozornost. V tomto případě máte jedinečnou šanci působit na dítě bez cizích vlivů, ovšem to předpokládá velký cit a schopnost výchovné činnosti, určitou míru znalostí pedagogického, psychologického a sociálního charakteru a nesmírnou trpělivost a časovou náročnost. Ani při sebelepší péči nemůžete nikdy nahradit působení dětského kolektivu.Podrobnější návody ke své činnosti získáte četbou doporučené literatury nebo konzultacemi s odborníky. Neváhejte oslovit pracovníky pedagogicko - psychologických poraden, učitele i vychovatele. Poskytnou vám řadu podnětů a informací pro systematickou podporu rozvoje osobnosti vašeho dítěte. Vždy mějte na paměti, že totiž vůbec nejde o to, aby vaše dítě zvládlo vše potřebné v nejkratší době, ale aby mělo pocit, že se na vlastním rozvoji podílí samo a že se tak děje v radostné atmosféře".

Tolik ukázka z knihy „Vybíráme školu pro svoje dítě" od renomovaného pedagoga Karla Rýdla.

Vaše dítě čeká nová role. Stane se školákem. A co od něho tato nová úloha vyžaduje?

* Základní sebeobsluhu a základy slušného chování
* Schopnost o něco požádat, něco navrhnout či zařídit; vědět, jak se jmenuje, kde bydlí; dovednost přecházet ulici, udržovat pořádek, rozlišovat, co je žádoucí a zakázané, aj.
* Schopnost podřídit se úkolu, přiměřenou ctižádost, vytrvalost, zodpovědnost, spolehlivost - tj. zralost pracovní připravenosti
* Základní poznatky o světě, dovednosti a schopnosti potřebné pro výuku - tj. zralost poznávacích procesů, řeči a jemné motoriky
* Dítě vyslovuje správně všechny hlásky a hláskové skupiny /v případě, že tomu tak není, neváhejte s návštěvou logopedie, hledejte pomoc dříve, než dítě nastoupí do školy/, umí se vyjadřovat /pojmenuje známé věci a jevy, hovoří v celých větách, přednese básničku atd./
* Dítě je schopno třídit, posuzovat, srovnávat věci a jevy, má základní poznatky o sobě, rodině, blízkém okolí atd.
* Dítě je přiměřeně zručné /umí modelovat, vystřihovat, zvláště ale kreslit a malovat/. Dobrým předpokladem pro úspěšný nácvik psaní je zvládání krouživých a točitých čar jistými tahy, nejlépe na větší ploše a též překreslování vzorového tvaru nápodobou
* Dohlédněte na správné držení tužky či štětce, popř. se poraďte s učitelkou MŠ či ZŠ
* LEVÁKY NEPŘECVIČUJTE, při pochybnostech se obraťte na pedagogicko-psychologickou poradnu /PPP/
* Dítě na obrázku rozlišuje jednotlivé detaily, podobnosti a rozdíly, orientuje se v ploše - to jsou předpoklady pro úspěšný nácvik čtení
* Dítě se orientuje v počtu 5 a umí odpočítat daný počet kusů v tomto rozsahu


„Školní zralostí rozumíme takovou fyzickou a psychickou připravenost dítěte na školu, která mu umožňuje optimální zapojení se do vyučovacího procesu bez nebezpečí ohrožení fyzického a duševního zdraví při školní zátěži." /P. Ditrich, Pedagogicko-psychologická diagnostika, Praha 1992/
Někdy slyšíte termín sociální zralost. Co to znamená? Sociální zralost je součástí celkové školní zralosti dítěte a znamená, že chlapec nebo děvče se dokáže bez větších obtíží zařadit do skupiny podobně starých dětí, společně si hrát, spolupracovat s nimi při plnění jednoduchých úkolů. Důležitým znakem této zralosti je, zda se dítě dokáže odpoutat od rodičů a vydrží bez nich alespoň několik hodin. Sociálně nezralé dítě se ve škole zbytečně trápí. Síly, které musí vynakládat na zvládání strachu, stesku a nejistoty, oslabují jeho školní výkon. Je méně úspěšné než by odpovídalo jeho schopnostem, a to může dále zhoršovat jeho nechuť ke škole. Proto je v těchto případech vhodnější nástup do 1. třídy odložit. A co je pro sociální vyzrávání nejdůležitější? Dítě musí cítit emoční jistotu domácího zázemí, jistotu ve vazbách na rodiče a zároveň dostávat příležitosti skamarádit se s ostatními dětmi. Pokud tedy dítě není pro výuku „zralé", potom lze v odůvodněných případech využít zákonnou možnost odložení začátku povinné školní docházky o 1 rok. Pro nezralé dítě se vytvoří příznivější podmínky. Předčasný nástup nezralého dítěte do školy může být provázen adaptačními problémy, výukovými obtížemi, neurotizací či strachem ze školy, které nezřídka přetrvávají i v dalších letech. Během 1. pololetí je v odůvodněných případech možno přerušit docházku a odložit nástup do školy o jeden rok. A nyní konkrétně:

1. Domácí příprava by v 1. třídě měla trvat 20 - 30 min
2. Spolupracujte s třídní učitelkou, sdělte jí své dotazy, pochybnosti, názory. Nesnižujte její autoritu před dítětem
3. Pokud by Vaše dítě nároky školy špatně zvládalo, požádejte po dohodě s tř. učitelkou o vyšetření v PPP
4. Dobré rodinné zázemí má pro dítě nesmírný význam. Výchova by měla být důsledná ale trpělivá. Pozor na přetrvávající napětí a neřešené konflikty. Pamatujte, že jste svému dítěti vzorem


Levoruké dítě by mělo mít vhodné pomůcky.
Levorukost rozhodně neznamená pro život nějaký handicap. Štětec v levé ruce drželi i Picasso a Leonardo da Vinci. Levou rukou hraje třeba nejlepší světová tenistka všech dob Martina Navrátilová. Ale proč nepomoci dítěti, které stojí na počátku své školní docházky vhodnými pomůckami a častější kontrolou a dohledem. A proto:
- až přijde čas, zakupte vhodné tužky/trojhranné/, pero, nůžky
- kontrolujte natočení sešitu; levák by měl mít sešit natočený opačně než pravák
- dohlížejte na to, aby psací náčiní držel levák /stejně jako pravák ve špetce/ tak, aby
druhý konec směřoval přibližně k rameni
- dbejte na důkladné uvolňování ruky; při nedostatečném uvolnění hrozí drápovité
držení psacího náčiní a psaní celým loktem a předloktím

Zdravé jídlo a pití/to není pouhá fráze/
Věděli jste, že jídlo a pití, které dítěti dáte, nebo naopak nedáte s sebou do školy, mohou ovlivnit i jeho školní výkon? Zejména v období růstu, potřebují děti kvalitní výživu. Tou rozhodně nejsou sušenky. Pokud to jen trochu jde, připravujte dítěti svačinu doma a naučte ho, aby si ji později až bude starší umělo připravit samo.
Jídlo:

* Snídat by mělo dítě před odchodem do školy
* Sladkosti se ke svačině nehodí; ač jsou kalorické, bývá po nich brzy hlad, navíc nesvědčí soustředění a schopnosti pamatovat si
* Malá sladkost na doplnění svačiny však není chybou
* Celozrnné pečivo či černý chléb je rozhodně lepší než pečivo bílé
* Samotné ovoce a zelenina nestačí

Pití:

* Naučte dítě dostatečně pít, už k snídani mu nabídněte slabý čaj, džusy jen hodně zředěné
* Ke svačině se hodí voda, minerálka s nižším obsahem sodíku, čaj, který má dítě rádo
* Naopak vůbec se nehodí limonády, jsou sladké, kalorické, způsobují odvodnění a coca-cola i zvýšené vyplavování vápníku z těla


Nekvalitní přezůvky mohou dítěti uškodit.
Ač se to zdá být nepochopitelné, nejdůležitější věcí, kterou si dítě přinese do školy 1. září, jsou přezůvky. A tak tedy: Na co se při nákupu soustředit?

* Nejvhodnější jsou textilní přezůvky, nejlépe z bavlny či manšestru. V umělých syntetických materiálech se bude noha hodně potit
* Obuv musí držet na noze, nesmí padat nebo tlačit. Optimální nadměrek je přibližně jeden centimetr
* Každé dítě má jiný tvar nohy, proto je důležité u nákupu dostatečně přezůvky vyzkoušet
* Vnitřní stélka obuvi by měla být u školáků anatomicky tvarovaná; zamezuje bolestem nohy při dlouhodobějším nošení
* Ideální výška podpatku je kolem jednoho centimetru

A nezapomeňte: Nohy by měly být v přezůvkách vždy pevně ukotveny, aby si dítě, zvláště na I. stupni, nezpůsobilo ve škole úraz.


Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy