logotyp
Login

Rodičům budoucích prvňáčků

Motivační odpoledne pro přijaté děti od školního roku 2024/2025

Motivační odpoledne pro přijaté děti od školního roku 2024/2025 a informativní schůzka pro jejich rodiče se bude konat ve středu 12. června 2024 od 17:00 hodin.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Dne 7. 5. 2024 vydala Základní škola Nad Přehradou 469 prostřednictvím svého ředitele rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.

Seznam registračních čísel přijatých žadatelů je vyvěšen na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis k povinné školní docházce na ZŠ Nad Přehradou od školního roku 2024/2025

Zápis k povinné školní docházce na ZŠ Nad Přehradou od školního roku 2024/2025

Zápis dětí do 1.ročníku základní školy se řídí zákonem.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku. Zákonný zástupce může pro zápis svého dítěte zvolit spádovou školu podle příslušného školského obvodu, nebo se rozhodnout pro školu dle vlastního výběru. Žádost o přijetí podává zákonný zástupce, není přímo uvedeno, že musí při jejím podání být přítomné i dítě.


Zápis bude probíhat ve dnech 9. 4. a 10. 4. 2024 vždy od 14:00 do 17:30 hod. v budově ZŠ Nad Přehradou, Praha 10, Nad Přehradou 469.

K zápisu je třeba se předem elektronicky registrovat na odkazu Online zápis do školy.

Registrace bude přístupná od 2.4. 6:00 hod. do 5.4. 23:00 hod.

K zápisu je nutné se dostavit i v případě, že dítěti byl povolen odklad školní docházky v loňském roce.

Virtuální prohlídka školy před registrací k zápisu

Organizační informace

Předpokládaný počet přijatých žáků: 2 první třídy (celkem 60 žáků)

Koordinátoři zápisu: Mgr. Jan Nosek – ředitel školy, Mgr. Kateřina Dražanová – zástupkyně ředitele školy
Forma zápisu: v elektronické podobě registrace, prezenčně formální část zápisu a motivační rozhovor

Pro přijaté žáky proběhne v měsíci červnu vzdělávací odpoledne (Škola nanečisto) současně se schůzkou pro zákonné zástupce.

Podklady k zápisu

Žádáte-li zápis:

 • Vyplněná žádost o zápis dítěte k základnímu vzdělávání
 • Rodný list dítěte (originál a kopii), u cizinců pas dítěte (žadatel je povinen na výzvu prokázat svoji totožnost průkazem)
 • Oprávnění dítě zastupovat – v případě, že dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce
 • Rozhodnutí o udělení odkladu – u dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
 • Zákonný zástupce by měl prokázat dokladem místo trvalého bydliště, rozhodující v den zápisu pro určení spádovosti/nespádovosti. Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.
 • Podpisem na žádosti zákonný zástupce stvrzuje, že zákonní zástupci dítěte (žáka) v záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) jednají v souladu a záležitost bude vyřizovat zákonný zástupce uvedený v žádosti (jméno, příjmení, email).

 Žádáte-li odklad:

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán /škola/ vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2024 oba posudky.

Způsob podání žádosti a dalších podkladů k zápisu

podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Osobně: ve dnech prezenčního zápisu

V případě, že se z vážných důvodů nemůžete prezenčního zápisu zúčastnit a chcete podat žádost o přijetí/ o odklad na naši školu, registrujte se, následně o zájmu informujte písemně přes zsnpr@zsnpr.cz koordinátory zápisu a zašlete jedním z níže uvedených způsobů všechny požadované dokumenty do 9.4.2024.

Datovou schránkou: do DS školy geiycim poslat všechny dokumenty a přiložit scan (foto) rodného listu dítěte, pro zřízení DS naleznete informace na: https://chcidatovku.cz

E-mailem s elektronickým podpisem: na email podatelna@zsnpr.cz, poslat všechny dokumenty opatřené elektronickým podpisem a přiložit scan (foto) rodného listu dítěte k žádosti podané e-mailem bez uznávaného a platného elektronického podpisu nebude škola přihlížet.

Poštou: všechny podklady a kopii rodného listu dítěte poslat na adresu školy (Základní škola Nad Přehradou, Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10) do 9.4.2024, na obálku napsat nápis ZÁPIS


Věk dítěte – pro koho je zápis určen

6 let věku dítěte k 31. 8. 2024

 • dítě narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku (děti, které měly v loňském školním roce odklad se rovněž dostaví k zápisu)
 • dosáhne-li 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024 a s vyjádřením ŠPZ (PPP/SPC), které zákonný zástupce písemně doloží
 • dosáhne-li 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025 s vyjádřením ŠPZ (PPP/SPC) a s vyjádřením odborného (dětského) lékaře, která zákonný zástupce písemně doloží


Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ Nad Přehradou (platí i pro přestup žáka na ZŠ Nad Přehradou)

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu ZŠ Nad Přehradou 469 (spádový uchazeč) stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 15, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Nad Přehradou 469 (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 15.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Nad Přehradou 469 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 5. Dítě s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v hl. m. Praha.

Pokud by se na školu přihlásilo více uchazečů s právem na přijetí (spádových uchazečů), než je počet volných míst, tak nelze využít přednostní přijetí dítěte, jehož sourozenec se v dané škole již vzdělává. Bude zvolena forma losování všech uchazečů splňujících podmínku spádovosti. Losování by proběhlo před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, tedy před právem vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu. V případě, že počet dětí uvnitř školského obvodu spádové školy překračuje kapacitní možnosti školy, se bude řešení hledat v povinnosti obce podle § 178 odst.1 školského zákona. V případě nenaplnění kapacity určené pro 1. třídy spádovými dětmi se bude losovat ze seznamu nespádových dětí.


Školský obvod - spádová oblast školy (ulice)

stanovený obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech č.17/2016

Bolevecká, Drtikolova, Evy Olmerové, Hákova, Jaroměřská, Livornská, Lochotínská, Neapolská, Milánská, Nad Přehradou, Padovská, Pod Vartou, R.A. Dvorského, Sudkova, Turínská

Průběh, termíny a fáze řízení

 • Elektronická registrace k zápisu
 • Prezenční zápis (formální část, a je-li přítomno i zapisované dítě rovněž rozhovor zaměřený na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti, motivační část – absolvování není podmínkou)
 • Losování v případě potřeby, vyhotoven protokol
 • Výzva účastníku řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v okamžiku, kdy bylo ukončeno obstarávání podkladů rozhodnutí.
 • Zveřejnění přijatých dětí pod registračními čísla na webu a úřední desce školy po dobu minimálně 15 dnů a vydání rozhodnutí o přijetí (1x zůstává ve spisu dítěte, 1x převezme zákonný zástupce)
 • Rozeslání rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou zákonnému zástupci dítěte
 • Dodatečné předložení doporučujících vyjádření k odkladu povinné školní docházky nejpozději do 31.5.2024 (V projednaných a odůvodněných případech nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2024)


Poučení pro rodiče

Podle §876 Občanského zákoníku vykonávají rodiče rodičovskou odpovědnost ve vzájemné shodě. Podle odst.3 tohoto paragrafu jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (např. škole), má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Doporučuje se, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy, o údajích o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Výše zmíněné informace nemohou mít vliv na rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

Poskytnutí informací zákonnému zástupci

Na webových stránkách školy v sekci Rodičům budoucích prvňáčků najdete podrobné informace v článku „Několik málo rad pro dobrý start“

Školní poradenské pracoviště naší školy vám odpoví na dotazy ohledně výuky dětí vyžadujících podporu, dětí z jazykově odlišného prostředí i dětí mimořádně nadaných.

Poskytneme vám i podrobnější informace o možnosti udělení odkladu školní docházky dítěte.

Motivační odpoledne pro přijaté děti a informativní schůzka pro jejich rodiče

Motivační odpoledne a informativní schůzka pro zákonné zástupce přijatých žáků se uskuteční v červnu 2024. Bližší informace budou včas zveřejněny na webových stránkách školy.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Několik málo rad pro DOBRÝ START...

...KAŽDÉHO PRVŇÁČKA


Jestlipak už můžeš o sobě říci:

- Znám svoje jméno a příjmení; vím, jak se jmenují moji rodiče
- Umím se převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mne nemusel dlouho čekat; na tkaničce umím udělat kličku
- Umím po sobě uklidit hračky, knížky a pastelky na své místo
- Dokážu si sám uložit věci do školní aktovky
- Poznám barvu žlutou, červenou, modrou, zelenou, hnědou a černou
- Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat štětcem a barvami
- Umím vystřihnout obrázek nůžkami
- Umím svačit nad ubrouskem a vím, že před jídlem i po jídle si mám umýt ruce
- Umím počkat, až na mne přijde řada
- Půjčím a dokážu i půjčit si
- Umím se rozdělit s kamarádem
- Maminčino vyprávění poslouchám se zájmem a v klidu
- Televizní pohádky i filmy pro děti pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči

..VÁS RODIČŮ /i Vám začne nové životní období/

- Snažte se začít den v klidu a v dobré náladě
- Každý den kontrolujte školní aktovku za přítomnosti svého prvňáčka
- Každý den kontrolujte penál a připravte tužky tak, aby měly dostatečně ostrý hrot, dítě jich má mít v zásobě několik

- Tímtéž způsobem kontrolujte pastelky
- Pomáhejte dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládejte do aktovky
- Nezatěžujte dítě oblečením náročným na manipulaci
- Školní pomůcky nakupte podle pokynů třídní učitelky až po červnové informační schůzce
- Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělte dítěti na kratší časové intervaly
* Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci
* Nešetřete pochvalou i za malé úspěchy
* Ne vždy se nám všechno daří tak, jak bychom si přáli. Totéž čeká i vašeho malého školáka, a proto ho naučte vyrovnávat se s drobnými neúspěchy
* Nevyžadujte na dítěti to, co nemůže dokázat, co nemůže splnit
* Nepracujte za dítě, ale poraďte mu a dopřejte mu na všechno dostatek času
* V klidu si popovídejte s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažte se odpovědět na jeho dotazy
* O společných kulturních zážitcích si s dítětem vyprávějte a snažte se mu vysvětlit, čemu nerozumí. Tím nenásilnou formou rozvíjíte jeho rozumové vnímání
* Vytvářejte ovzduší vzájemné důvěry
* Eliminujte lhaní dítěte jako únikový manévr
* Snažte se zařídit věci tak, aby dítě svůj úkol zvládlo co nejlépe
* Nenechávejte dítě ponocovat
* Začnete být součástí školy. Nestůjte proto mimo ni a zúčastňujte se školních akcí


Návštěvy školy by pro Vás neměly být ničím mimořádným. „Pokud pociťujete u svého dítěte určité nedostatky, máte ještě před vstupem do školy čas na jejich odstranění.V předchozích letech jste již jistě působili na rozvoj samostatnosti dítěte. Snažili jste se o to, aby vaše dítě bylo schopné řešit běžné úkoly, aby si samo začalo plánovat čas a aby se stále déle dokázalo o sebe postarat samo. Stává se, že mnoho rodičů doma připravuje dítě na školu pomocí různých tréninkových souborů a zapomínají přitom (nebo přehlížejí) na důležité postojové způsoby chování dítěte, např. jeho postoje k ostatním dětem, míru sebekontroly, citové projevy, ochotu spolupracovat apod. Pokud vaše dítě nenavštěvovalo mateřskou školu, měli byste otázkám jeho přípravy na školu věnovat mnohem větší pozornost. V tomto případě máte jedinečnou šanci působit na dítě bez cizích vlivů, ovšem to předpokládá velký cit a schopnost výchovné činnosti, určitou míru znalostí pedagogického, psychologického a sociálního charakteru a nesmírnou trpělivost a časovou náročnost. Ani při sebelepší péči nemůžete nikdy nahradit působení dětského kolektivu.Podrobnější návody ke své činnosti získáte četbou doporučené literatury nebo konzultacemi s odborníky. Neváhejte oslovit pracovníky pedagogicko - psychologických poraden, učitele i vychovatele. Poskytnou vám řadu podnětů a informací pro systematickou podporu rozvoje osobnosti vašeho dítěte. Vždy mějte na paměti, že totiž vůbec nejde o to, aby vaše dítě zvládlo vše potřebné v nejkratší době, ale aby mělo pocit, že se na vlastním rozvoji podílí samo a že se tak děje v radostné atmosféře".

Tolik ukázka z knihy „Vybíráme školu pro svoje dítě" od renomovaného pedagoga Karla Rýdla.

Vaše dítě čeká nová role. Stane se školákem. A co od něho tato nová úloha vyžaduje?

* Základní sebeobsluhu a základy slušného chování
* Schopnost o něco požádat, něco navrhnout či zařídit; vědět, jak se jmenuje, kde bydlí; dovednost přecházet ulici, udržovat pořádek, rozlišovat, co je žádoucí a zakázané, aj.
* Schopnost podřídit se úkolu, přiměřenou ctižádost, vytrvalost, zodpovědnost, spolehlivost - tj. zralost pracovní připravenosti
* Základní poznatky o světě, dovednosti a schopnosti potřebné pro výuku - tj. zralost poznávacích procesů, řeči a jemné motoriky
* Dítě vyslovuje správně všechny hlásky a hláskové skupiny /v případě, že tomu tak není, neváhejte s návštěvou logopedie, hledejte pomoc dříve, než dítě nastoupí do školy/, umí se vyjadřovat /pojmenuje známé věci a jevy, hovoří v celých větách, přednese básničku atd./
* Dítě je schopno třídit, posuzovat, srovnávat věci a jevy, má základní poznatky o sobě, rodině, blízkém okolí atd.
* Dítě je přiměřeně zručné /umí modelovat, vystřihovat, zvláště ale kreslit a malovat/. Dobrým předpokladem pro úspěšný nácvik psaní je zvládání krouživých a točitých čar jistými tahy, nejlépe na větší ploše a též překreslování vzorového tvaru nápodobou
* Dohlédněte na správné držení tužky či štětce, popř. se poraďte s učitelkou MŠ či ZŠ
* LEVÁKY NEPŘECVIČUJTE, při pochybnostech se obraťte na pedagogicko-psychologickou poradnu /PPP/
* Dítě na obrázku rozlišuje jednotlivé detaily, podobnosti a rozdíly, orientuje se v ploše - to jsou předpoklady pro úspěšný nácvik čtení
* Dítě se orientuje v počtu 5 a umí odpočítat daný počet kusů v tomto rozsahu


„Školní zralostí rozumíme takovou fyzickou a psychickou připravenost dítěte na školu, která mu umožňuje optimální zapojení se do vyučovacího procesu bez nebezpečí ohrožení fyzického a duševního zdraví při školní zátěži." /P. Ditrich, Pedagogicko-psychologická diagnostika, Praha 1992/
Někdy slyšíte termín sociální zralost. Co to znamená? Sociální zralost je součástí celkové školní zralosti dítěte a znamená, že chlapec nebo děvče se dokáže bez větších obtíží zařadit do skupiny podobně starých dětí, společně si hrát, spolupracovat s nimi při plnění jednoduchých úkolů. Důležitým znakem této zralosti je, zda se dítě dokáže odpoutat od rodičů a vydrží bez nich alespoň několik hodin. Sociálně nezralé dítě se ve škole zbytečně trápí. Síly, které musí vynakládat na zvládání strachu, stesku a nejistoty, oslabují jeho školní výkon. Je méně úspěšné než by odpovídalo jeho schopnostem, a to může dále zhoršovat jeho nechuť ke škole. Proto je v těchto případech vhodnější nástup do 1. třídy odložit. A co je pro sociální vyzrávání nejdůležitější? Dítě musí cítit emoční jistotu domácího zázemí, jistotu ve vazbách na rodiče a zároveň dostávat příležitosti skamarádit se s ostatními dětmi. Pokud tedy dítě není pro výuku „zralé", potom lze v odůvodněných případech využít zákonnou možnost odložení začátku povinné školní docházky o 1 rok. Pro nezralé dítě se vytvoří příznivější podmínky. Předčasný nástup nezralého dítěte do školy může být provázen adaptačními problémy, výukovými obtížemi, neurotizací či strachem ze školy, které nezřídka přetrvávají i v dalších letech. Během 1. pololetí je v odůvodněných případech možno přerušit docházku a odložit nástup do školy o jeden rok. A nyní konkrétně:

1. Domácí příprava by v 1. třídě měla trvat 20 - 30 min
2. Spolupracujte s třídní učitelkou, sdělte jí své dotazy, pochybnosti, názory. Nesnižujte její autoritu před dítětem
3. Pokud by Vaše dítě nároky školy špatně zvládalo, požádejte po dohodě s tř. učitelkou o vyšetření v PPP
4. Dobré rodinné zázemí má pro dítě nesmírný význam. Výchova by měla být důsledná ale trpělivá. Pozor na přetrvávající napětí a neřešené konflikty. Pamatujte, že jste svému dítěti vzorem


Levoruké dítě by mělo mít vhodné pomůcky.
Levorukost rozhodně neznamená pro život nějaký handicap. Štětec v levé ruce drželi i Picasso a Leonardo da Vinci. Levou rukou hraje třeba nejlepší světová tenistka všech dob Martina Navrátilová. Ale proč nepomoci dítěti, které stojí na počátku své školní docházky vhodnými pomůckami a častější kontrolou a dohledem. A proto:
- až přijde čas, zakupte vhodné tužky/trojhranné/, pero, nůžky
- kontrolujte natočení sešitu; levák by měl mít sešit natočený opačně než pravák
- dohlížejte na to, aby psací náčiní držel levák /stejně jako pravák ve špetce/ tak, aby
druhý konec směřoval přibližně k rameni
- dbejte na důkladné uvolňování ruky; při nedostatečném uvolnění hrozí drápovité
držení psacího náčiní a psaní celým loktem a předloktím

Zdravé jídlo a pití/to není pouhá fráze/
Věděli jste, že jídlo a pití, které dítěti dáte, nebo naopak nedáte s sebou do školy, mohou ovlivnit i jeho školní výkon? Zejména v období růstu, potřebují děti kvalitní výživu. Tou rozhodně nejsou sušenky. Pokud to jen trochu jde, připravujte dítěti svačinu doma a naučte ho, aby si ji později až bude starší umělo připravit samo.
Jídlo:

* Snídat by mělo dítě před odchodem do školy
* Sladkosti se ke svačině nehodí; ač jsou kalorické, bývá po nich brzy hlad, navíc nesvědčí soustředění a schopnosti pamatovat si
* Malá sladkost na doplnění svačiny však není chybou
* Celozrnné pečivo či černý chléb je rozhodně lepší než pečivo bílé
* Samotné ovoce a zelenina nestačí

Pití:

* Naučte dítě dostatečně pít, už k snídani mu nabídněte slabý čaj, džusy jen hodně zředěné
* Ke svačině se hodí voda, minerálka s nižším obsahem sodíku, čaj, který má dítě rádo
* Naopak vůbec se nehodí limonády, jsou sladké, kalorické, způsobují odvodnění a coca-cola i zvýšené vyplavování vápníku z těla


Nekvalitní přezůvky mohou dítěti uškodit.
Ač se to zdá být nepochopitelné, nejdůležitější věcí, kterou si dítě přinese do školy 1. září, jsou přezůvky. A tak tedy: Na co se při nákupu soustředit?

* Nejvhodnější jsou textilní přezůvky, nejlépe z bavlny či manšestru. V umělých syntetických materiálech se bude noha hodně potit
* Obuv musí držet na noze, nesmí padat nebo tlačit. Optimální nadměrek je přibližně jeden centimetr
* Každé dítě má jiný tvar nohy, proto je důležité u nákupu dostatečně přezůvky vyzkoušet
* Vnitřní stélka obuvi by měla být u školáků anatomicky tvarovaná; zamezuje bolestem nohy při dlouhodobějším nošení
* Ideální výška podpatku je kolem jednoho centimetru

A nezapomeňte: Nohy by měly být v přezůvkách vždy pevně ukotveny, aby si dítě, zvláště na I. stupni, nezpůsobilo ve škole úraz.


Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy