logotyp
Login

Rodičům budoucích prvňáčků

Výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2023/2024

 


Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že stále ještě probíhá správní řízení, žádáme Vás, upřednostníte-li jinou školu a do ZŠ Nad Přehradou Vaše dítě nenastoupí, oznamte tuto skutečnost vedení naší školy. Uvolní se tak kapacity pro jiné děti, které mají o naši školu zájem.

V případě, že - vzhledem k počtu žáků přijímaných od 1. 9. 2023 - bude možné přijmout uchazeče, pro které ZŠ Nad Přehradou není školou spádovou, a jejich počet bude převyšovat počet volných míst, budou přijatí uchazeči určeni losováním. Losování proběhne v den určený ředitelem školy, o kterém budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím webových stránek školy nejméně s desetidenním předstihem. Losování proběhne za přítomnosti zákonných zástupců uchazečů a provede ho ředitel školy. Z losování se pořídí zápis. V prvním kole budou losovány nespádové děti, které již mají v ZŠ Nad Přehradou sourozence a ve druhém kole budou losovány všechny ostatní nespádové děti, které podaly na ZŠ Nad Přehradou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Schůzka zákonných zástupců přijatých dětí se bude konat dne 14. 6. 2023 od 17 hodin. Podrobnější informace o schůzce budou zveřejněny na webu školy od 8. 6. 2023.


vedení školy

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis k povinné školní docházce na ZŠ Nad Přehradou od školního roku 2023/2024

Zápis k povinné školní docházce na ZŠ Nad Přehradou od školního roku 2023/2024

Zápis dětí do 1.ročníku základní školy se řídí zákonem.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Zákonný zástupce může pro zápis svého dítěte zvolit spádovou školu podle příslušného školského obvodu, nebo se rozhodnout pro školu dle vlastního výběru.

Zápis bude probíhat ve dnech 12.4. a 13.4. 2023 vždy od 14:00 do 17:30 hod.

K zápisu je třeba se předem elektronicky registrovat na odkazu Online zápis do školy.

Registrace bude přístupná od 1.4. 6:00 hod. do 6.4. 23:00 hod.

K zápisu je nutné se dostavit i v případě, že dítěti byl povolen odklad školní docházky v loňském roce.

Virtuální prohlídka školy před registrací k zápisu

Organizační informace

Předpokládaný počet přijatých žáků: 2 první třídy (celkem 60 žáků)

Koordinátoři zápisu: Mgr. Jan Nosek – ředitel školy, Mgr. Kateřina Dražanová – zástupkyně ředitele školy
Forma zápisu: v elektronické podobě registrace, prezenčně formální část zápisu a motivační rozhovor

Pro přijaté žáky proběhne v měsíci červnu vzdělávací odpoledne (Škola nanečisto) současně se schůzkou pro zákonné zástupce.

Podklady k zápisu

Žádáte-li zápis:

 • Vyplněná žádost o zápis dítěte k základnímu vzdělávání
 • Rodný list dítěte (originál a kopii), u cizinců pas dítěte (žadatel je povinen na výzvu prokázat svoji totožnost průkazem)
 • Oprávnění dítě zastupovat – v případě, že dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce
 • Rozhodnutí o udělení odkladu – u dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
 • Zákonný zástupce by měl prokázat dokladem místo trvalého bydliště, rozhodující v den zápisu pro určení spádovosti/nespádovosti
 • Podpisem na žádosti zákonný zástupce stvrzuje, že zákonní zástupci dítěte (žáka) v záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) jednají v souladu a záležitost bude vyřizovat zákonný zástupce uvedený v žádosti (jméno, příjmení, email).

 Žádáte-li odklad:

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán /škola/ vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2023 oba posudky.

Způsob podání žádosti a dalších podkladů k zápisu

podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Osobně: ve dnech prezenčního zápisu

V případě, že se z vážných důvodů nemůžete prezenčního zápisu zúčastnit a chcete podat žádost o přijetí/ o odklad na naši školu, registrujte se, následně o zájmu informujte písemně přes zsnpr@zsnpr.cz koordinátory zápisu a zašlete jedním z níže uvedených způsobů všechny požadované dokumenty do 12.4.2023.

Datovou schránkou: do DS školy geiycim poslat všechny dokumenty a přiložit scan (foto) rodného listu dítěte, pro zřízení DS naleznete informace na: https://chcidatovku.cz

E-mailem s elektronickým podpisem: na email podatelna@zsnpr.cz, poslat všechny dokumenty opatřené elektronickým podpisem a přiložit scan (foto) rodného listu dítěte k žádosti podané e-mailem bez uznávaného a platného elektronického podpisu nebude škola přihlížet.

Poštou: všechny podklady a kopii rodného listu dítěte poslat na adresu školy (Základní škola Nad Přehradou, Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10) do 12.4.2023, na obálku napsat nápis ZÁPIS


Věk dítěte – pro koho je zápis určen

6 let věku dítěte k 31. 8. 2023

 • dítě narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku (děti, které měly v loňském školním roce odklad se rovněž dostaví k zápisu)
 • dosáhne-li 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2023 a s vyjádřením ŠPZ (PPP/SPC), které zákonný zástupce písemně doloží
 • dosáhne-li 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024 s vyjádřením ŠPZ (PPP/SPC) a s vyjádřením odborného (dětského) lékaře, která zákonný zástupce písemně doloží


Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ Nad Přehradou

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu ZŠ Nad Přehradou 469 (spádový uchazeč) stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 15, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Nad Přehradou 469 (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 15.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Nad Přehradou 469 (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 5. Dítě s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v hl. m. Praha.

Pokud by se na školu přihlásilo více uchazečů s právem na přijetí (spádových uchazečů), než je počet volných míst, tak nelze využít přednostní přijetí dítěte, jehož sourozenec se v dané škole již vzdělává. Bude zvolena forma losování všech uchazečů splňujících podmínku spádovosti. Losování by proběhlo před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, tedy před právem vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu. V případě nenaplnění kapacity určené pro 1. třídy spádovými dětmi se bude losovat ze seznamu nespádových dětí.


Školský obvod - spádová oblast školy (ulice)

stanovený obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech č.17/2016

Bolevecká, Drtikolova, Evy Olmerové, Hákova, Jaroměřská, Livornská, Lochotínská, Neapolská, Milánská, Nad Přehradou, Padovská, Pod Vartou, R.A. Dvorského, Sudkova, Turínská

Průběh, termíny a fáze řízení

 • Elektronická registrace k zápisu
 • Prezenční zápis
 • Losování v případě potřeby, vyhotoven protokol
 • Výzva účastníku řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v okamžiku, kdy bylo ukončeno obstarávání podkladů rozhodnutí.
 • Zveřejnění přijatých dětí pod registračními čísla na webu a úřední desce školy po dobu minimálně 15 dnů a vydání rozhodnutí o přijetí (1x zůstává ve spisu dítěte, 1x převezme zákonný zástupce)
 • Rozeslání rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou zákonnému zástupci dítěte
 • Dodatečné předložení doporučujících vyjádření k odkladu povinné školní docházky nejpozději do 31.5.2023 (V projednaných a odůvodněných případech nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2023)


Poučení pro rodiče

Podle §876 Občanského zákoníku vykonávají rodiče rodičovskou odpovědnost ve vzájemné shodě. Podle odst.3 tohoto paragrafu jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (např. škole), má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Poskytnutí informací zákonnému zástupci

Na webových stránkách školy v sekci Rodičům budoucích prvňáčků najdete podrobné informace v článku „Několik málo rad pro dobrý start“

Školní poradenské pracoviště naší školy vám odpoví na dotazy ohledně výuky dětí vyžadujících podporu, dětí z jazykově odlišného prostředí i dětí mimořádně nadaných.

Poskytneme vám i podrobnější informace o možnosti udělení odkladu školní docházky dítěte.

Motivační odpoledne pro přijaté děti a informativní schůzka pro jejich rodiče

Motivační odpoledne a informativní schůzka pro zákonné zástupce přijatých žáků se uskuteční v červnu 2023. Bližší informace budou včas zveřejněny na webových stránkách školy.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Úprava podmínek přijímání žáků do 1. ročníku školního roku 2022/2023

Zveřejněno před termínem podání žádostí a před začátkem zápisu.

Na základě vyjádření odboru legislativy MŠMT vyplývá, že dle ustanovení § 36 odst. 5 školského zákona je spádovým žákem ten, kdo má trvalé bydliště ve spádovém obvodu a má „právo“ na místo ve své spádové škole. Takoví žáci jsou si rovni. Další kritéria není možné zohledňovat, a proto při vyšším počtu spádových dětí, než je počet volných míst, může o výběru rozhodnout pouze los.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Několik málo rad pro DOBRÝ START...

...KAŽDÉHO PRVŇÁČKA


Jestlipak už můžeš o sobě říci:

- Znám svoje jméno a příjmení; vím, jak se jmenují moji rodiče
- Umím se převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mne nemusel dlouho čekat; na tkaničce umím udělat kličku
- Umím po sobě uklidit hračky, knížky a pastelky na své místo
- Dokážu si sám uložit věci do školní aktovky
- Poznám barvu žlutou, červenou, modrou, zelenou, hnědou a černou
- Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat štětcem a barvami
- Umím vystřihnout obrázek nůžkami
- Umím svačit nad ubrouskem a vím, že před jídlem i po jídle si mám umýt ruce
- Umím počkat, až na mne přijde řada
- Půjčím a dokážu i půjčit si
- Umím se rozdělit s kamarádem
- Maminčino vyprávění poslouchám se zájmem a v klidu
- Televizní pohádky i filmy pro děti pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči

..VÁS RODIČŮ /i Vám začne nové životní období/

- Snažte se začít den v klidu a v dobré náladě
- Každý den kontrolujte školní aktovku za přítomnosti svého prvňáčka
- Každý den kontrolujte penál a připravte tužky tak, aby měly dostatečně ostrý hrot, dítě jich má mít v zásobě několik

- Tímtéž způsobem kontrolujte pastelky
- Pomáhejte dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládejte do aktovky
- Nezatěžujte dítě oblečením náročným na manipulaci
- Školní pomůcky nakupte podle pokynů třídní učitelky až po červnové informační schůzce
- Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělte dítěti na kratší časové intervaly
* Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci
* Nešetřete pochvalou i za malé úspěchy
* Ne vždy se nám všechno daří tak, jak bychom si přáli. Totéž čeká i vašeho malého školáka, a proto ho naučte vyrovnávat se s drobnými neúspěchy
* Nevyžadujte na dítěti to, co nemůže dokázat, co nemůže splnit
* Nepracujte za dítě, ale poraďte mu a dopřejte mu na všechno dostatek času
* V klidu si popovídejte s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažte se odpovědět na jeho dotazy
* O společných kulturních zážitcích si s dítětem vyprávějte a snažte se mu vysvětlit, čemu nerozumí. Tím nenásilnou formou rozvíjíte jeho rozumové vnímání
* Vytvářejte ovzduší vzájemné důvěry
* Eliminujte lhaní dítěte jako únikový manévr
* Snažte se zařídit věci tak, aby dítě svůj úkol zvládlo co nejlépe
* Nenechávejte dítě ponocovat
* Začnete být součástí školy. Nestůjte proto mimo ni a zúčastňujte se školních akcí


Návštěvy školy by pro Vás neměly být ničím mimořádným. „Pokud pociťujete u svého dítěte určité nedostatky, máte ještě před vstupem do školy čas na jejich odstranění.V předchozích letech jste již jistě působili na rozvoj samostatnosti dítěte. Snažili jste se o to, aby vaše dítě bylo schopné řešit běžné úkoly, aby si samo začalo plánovat čas a aby se stále déle dokázalo o sebe postarat samo. Stává se, že mnoho rodičů doma připravuje dítě na školu pomocí různých tréninkových souborů a zapomínají přitom (nebo přehlížejí) na důležité postojové způsoby chování dítěte, např. jeho postoje k ostatním dětem, míru sebekontroly, citové projevy, ochotu spolupracovat apod. Pokud vaše dítě nenavštěvovalo mateřskou školu, měli byste otázkám jeho přípravy na školu věnovat mnohem větší pozornost. V tomto případě máte jedinečnou šanci působit na dítě bez cizích vlivů, ovšem to předpokládá velký cit a schopnost výchovné činnosti, určitou míru znalostí pedagogického, psychologického a sociálního charakteru a nesmírnou trpělivost a časovou náročnost. Ani při sebelepší péči nemůžete nikdy nahradit působení dětského kolektivu.Podrobnější návody ke své činnosti získáte četbou doporučené literatury nebo konzultacemi s odborníky. Neváhejte oslovit pracovníky pedagogicko - psychologických poraden, učitele i vychovatele. Poskytnou vám řadu podnětů a informací pro systematickou podporu rozvoje osobnosti vašeho dítěte. Vždy mějte na paměti, že totiž vůbec nejde o to, aby vaše dítě zvládlo vše potřebné v nejkratší době, ale aby mělo pocit, že se na vlastním rozvoji podílí samo a že se tak děje v radostné atmosféře".

Tolik ukázka z knihy „Vybíráme školu pro svoje dítě" od renomovaného pedagoga Karla Rýdla.

Vaše dítě čeká nová role. Stane se školákem. A co od něho tato nová úloha vyžaduje?

* Základní sebeobsluhu a základy slušného chování
* Schopnost o něco požádat, něco navrhnout či zařídit; vědět, jak se jmenuje, kde bydlí; dovednost přecházet ulici, udržovat pořádek, rozlišovat, co je žádoucí a zakázané, aj.
* Schopnost podřídit se úkolu, přiměřenou ctižádost, vytrvalost, zodpovědnost, spolehlivost - tj. zralost pracovní připravenosti
* Základní poznatky o světě, dovednosti a schopnosti potřebné pro výuku - tj. zralost poznávacích procesů, řeči a jemné motoriky
* Dítě vyslovuje správně všechny hlásky a hláskové skupiny /v případě, že tomu tak není, neváhejte s návštěvou logopedie, hledejte pomoc dříve, než dítě nastoupí do školy/, umí se vyjadřovat /pojmenuje známé věci a jevy, hovoří v celých větách, přednese básničku atd./
* Dítě je schopno třídit, posuzovat, srovnávat věci a jevy, má základní poznatky o sobě, rodině, blízkém okolí atd.
* Dítě je přiměřeně zručné /umí modelovat, vystřihovat, zvláště ale kreslit a malovat/. Dobrým předpokladem pro úspěšný nácvik psaní je zvládání krouživých a točitých čar jistými tahy, nejlépe na větší ploše a též překreslování vzorového tvaru nápodobou
* Dohlédněte na správné držení tužky či štětce, popř. se poraďte s učitelkou MŠ či ZŠ
* LEVÁKY NEPŘECVIČUJTE, při pochybnostech se obraťte na pedagogicko-psychologickou poradnu /PPP/
* Dítě na obrázku rozlišuje jednotlivé detaily, podobnosti a rozdíly, orientuje se v ploše - to jsou předpoklady pro úspěšný nácvik čtení
* Dítě se orientuje v počtu 5 a umí odpočítat daný počet kusů v tomto rozsahu


„Školní zralostí rozumíme takovou fyzickou a psychickou připravenost dítěte na školu, která mu umožňuje optimální zapojení se do vyučovacího procesu bez nebezpečí ohrožení fyzického a duševního zdraví při školní zátěži." /P. Ditrich, Pedagogicko-psychologická diagnostika, Praha 1992/
Někdy slyšíte termín sociální zralost. Co to znamená? Sociální zralost je součástí celkové školní zralosti dítěte a znamená, že chlapec nebo děvče se dokáže bez větších obtíží zařadit do skupiny podobně starých dětí, společně si hrát, spolupracovat s nimi při plnění jednoduchých úkolů. Důležitým znakem této zralosti je, zda se dítě dokáže odpoutat od rodičů a vydrží bez nich alespoň několik hodin. Sociálně nezralé dítě se ve škole zbytečně trápí. Síly, které musí vynakládat na zvládání strachu, stesku a nejistoty, oslabují jeho školní výkon. Je méně úspěšné než by odpovídalo jeho schopnostem, a to může dále zhoršovat jeho nechuť ke škole. Proto je v těchto případech vhodnější nástup do 1. třídy odložit. A co je pro sociální vyzrávání nejdůležitější? Dítě musí cítit emoční jistotu domácího zázemí, jistotu ve vazbách na rodiče a zároveň dostávat příležitosti skamarádit se s ostatními dětmi. Pokud tedy dítě není pro výuku „zralé", potom lze v odůvodněných případech využít zákonnou možnost odložení začátku povinné školní docházky o 1 rok. Pro nezralé dítě se vytvoří příznivější podmínky. Předčasný nástup nezralého dítěte do školy může být provázen adaptačními problémy, výukovými obtížemi, neurotizací či strachem ze školy, které nezřídka přetrvávají i v dalších letech. Během 1. pololetí je v odůvodněných případech možno přerušit docházku a odložit nástup do školy o jeden rok. A nyní konkrétně:

1. Domácí příprava by v 1. třídě měla trvat 20 - 30 min
2. Spolupracujte s třídní učitelkou, sdělte jí své dotazy, pochybnosti, názory. Nesnižujte její autoritu před dítětem
3. Pokud by Vaše dítě nároky školy špatně zvládalo, požádejte po dohodě s tř. učitelkou o vyšetření v PPP
4. Dobré rodinné zázemí má pro dítě nesmírný význam. Výchova by měla být důsledná ale trpělivá. Pozor na přetrvávající napětí a neřešené konflikty. Pamatujte, že jste svému dítěti vzorem


Levoruké dítě by mělo mít vhodné pomůcky.
Levorukost rozhodně neznamená pro život nějaký handicap. Štětec v levé ruce drželi i Picasso a Leonardo da Vinci. Levou rukou hraje třeba nejlepší světová tenistka všech dob Martina Navrátilová. Ale proč nepomoci dítěti, které stojí na počátku své školní docházky vhodnými pomůckami a častější kontrolou a dohledem. A proto:
- až přijde čas, zakupte vhodné tužky/trojhranné/, pero, nůžky
- kontrolujte natočení sešitu; levák by měl mít sešit natočený opačně než pravák
- dohlížejte na to, aby psací náčiní držel levák /stejně jako pravák ve špetce/ tak, aby
druhý konec směřoval přibližně k rameni
- dbejte na důkladné uvolňování ruky; při nedostatečném uvolnění hrozí drápovité
držení psacího náčiní a psaní celým loktem a předloktím

Zdravé jídlo a pití/to není pouhá fráze/
Věděli jste, že jídlo a pití, které dítěti dáte, nebo naopak nedáte s sebou do školy, mohou ovlivnit i jeho školní výkon? Zejména v období růstu, potřebují děti kvalitní výživu. Tou rozhodně nejsou sušenky. Pokud to jen trochu jde, připravujte dítěti svačinu doma a naučte ho, aby si ji později až bude starší umělo připravit samo.
Jídlo:

* Snídat by mělo dítě před odchodem do školy
* Sladkosti se ke svačině nehodí; ač jsou kalorické, bývá po nich brzy hlad, navíc nesvědčí soustředění a schopnosti pamatovat si
* Malá sladkost na doplnění svačiny však není chybou
* Celozrnné pečivo či černý chléb je rozhodně lepší než pečivo bílé
* Samotné ovoce a zelenina nestačí

Pití:

* Naučte dítě dostatečně pít, už k snídani mu nabídněte slabý čaj, džusy jen hodně zředěné
* Ke svačině se hodí voda, minerálka s nižším obsahem sodíku, čaj, který má dítě rádo
* Naopak vůbec se nehodí limonády, jsou sladké, kalorické, způsobují odvodnění a coca-cola i zvýšené vyplavování vápníku z těla


Nekvalitní přezůvky mohou dítěti uškodit.
Ač se to zdá být nepochopitelné, nejdůležitější věcí, kterou si dítě přinese do školy 1. září, jsou přezůvky. A tak tedy: Na co se při nákupu soustředit?

* Nejvhodnější jsou textilní přezůvky, nejlépe z bavlny či manšestru. V umělých syntetických materiálech se bude noha hodně potit
* Obuv musí držet na noze, nesmí padat nebo tlačit. Optimální nadměrek je přibližně jeden centimetr
* Každé dítě má jiný tvar nohy, proto je důležité u nákupu dostatečně přezůvky vyzkoušet
* Vnitřní stélka obuvi by měla být u školáků anatomicky tvarovaná; zamezuje bolestem nohy při dlouhodobějším nošení
* Ideální výška podpatku je kolem jednoho centimetru

A nezapomeňte: Nohy by měly být v přezůvkách vždy pevně ukotveny, aby si dítě, zvláště na I. stupni, nezpůsobilo ve škole úraz.


Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy