logotyp
Login

Výchovné poradenství

SŠ s talentovými zkouškami!
Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají na SŠ do 30. listopadu 2022 pro 1. kolo přijímacího řízení;
žák si o přihlášku u výchovné poradkyně včas zažádá sám,
žák následně obdrží od třídního učitele 2 kusy, s požadovanou klasifikací, s vyplněnou základní hlavičkou, s razítkem a podpisem ředitele ZŠ, a to proti podpisu žáka.
Žák je povinen předat výchovné poradkyni informace písemně , a to: na které SŠ přihlášky podává = název SŠ, adresa SŠ, kód oboru a název oboru.

Výchovná poradkyně: Mgr. Jaromíra Herzigová
jaromira.herzigova@zsnpr.cz
tel.: 226 806 000 (ZŠ – přepojí, není přímá linka)

Konzultační hodiny:
Každé pondělí 14:00 – 16:00, vždy po předchozí telefonické, emailové dohodě


Spolupráce se ŠPZ: PPP Jabloňová 30, Praha 10, http://www.ppp10.eu/

Psycholog: Mgr. Lucie Svobodová

svobodova@ppp10.eu
tel.: 773 740 882

Speciální pedagog: Mgr. Alena Krnáčová
krnacova@ppp10.eu
tel.: 770 118 513


Spolupráce s IPS:
Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu
Domažlická 11, 130 11, Praha 3,
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/ips
tel. – poradenství: 950 178 305-307
e-mail: ips.aa@uradprace.cz


STANDARDNÍ ČINNOSTI PORADENSKÉHO PRACOVNÍKA ŠKOLY

 • Výchovný - kariérový poradce zajišťuje v průběhu celého školního roku činnosti poradenské, informační a metodické, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.
 • Výchovný poradce je zavázán respektovat důvěrnosti, které chrání osobní sdělení. Výjimkou z těchto pravidel je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření na zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informací.
 • Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Poradenské činnosti

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky SVP a intervenčních činností pro žáky se SVP
 • příprava podmínek pro inkluzi, integraci žáků se SVP, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a ŠPZ, koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám

Metodické a informační činnosti

 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách kariérového rozhodování, inkluze, integrace, naplňování PO ve vzdělávání žáků se SVP, příprava a vyhodnocení PLPP a IVP, práce s žáky nadanými a mimořádně nadanými apod.
 • předávání odborných informací pedagogům z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se SVP
 • poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních, jejich zaměření, kompetencích a možnostech využívání jejich služeb žákům, zákonným zástupcům
 • evidence odborných zpráv, informací o žácích v poradenské péči, specializovaných poradenských zařízeních, jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti VP, navržená a realizovaná opatření
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - víceletá gymnázia, SŠ, SOU, školy s talentovou zkouškou
Jak vyplnit přihlášku - video průvodce

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy