logotyp
Login

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Jaromíra Herzigová

jaromira.herzigova@zsnpr.cz
tel.: 226 806 000 (ZŠ – přepojí, není přímá linka)

Konzultační hodiny:
Každé pondělí 14:00 – 16:00, vždy po předchozí telefonické, emailové dohodě


Spolupráce se ŠPZ: PPP Jabloňová 30, Praha 10, http://www.ppp10.eu/

Psycholog:
Mgr. Lucie Svobodová
svobodova@ppp10.eu
tel.: 773 740 882

Speciální pedagog: Mgr. Alena Krnáčová
krnacova@ppp10.eu
tel.: 770 118 513


Spolupráce s IPS:
Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu
Domažlická 11, 130 11, Praha 3,
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/ips
tel. – poradenství: 950 178 305-307
e-mail: ips.aa@uradprace.cz


STANDARDNÍ ČINNOSTI PORADENSKÉHO PRACOVNÍKA ŠKOLY

 • Výchovný - kariérový poradce zajišťuje v průběhu celého školního roku činnosti poradenské, informační a metodické, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.
 • Výchovný poradce je zavázán respektovat důvěrnosti, které chrání osobní sdělení. Výjimkou z těchto pravidel je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření na zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informací.
 • Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Poradenské činnosti

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky SVP a intervenčních činností pro žáky se SVP
 • příprava podmínek pro inkluzi, integraci žáků se SVP, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a ŠPZ, koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám

Metodické a informační činnosti

 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách kariérového rozhodování, inkluze, integrace, naplňování PO ve vzdělávání žáků se SVP, příprava a vyhodnocení PLPP a IVP, práce s žáky nadanými a mimořádně nadanými apod.
 • předávání odborných informací pedagogům z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se SVP
 • poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních, jejich zaměření, kompetencích a možnostech využívání jejich služeb žákům, zákonným zástupcům
 • evidence odborných zpráv, informací o žácích v poradenské péči, specializovaných poradenských zařízeních, jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti VP, navržená a realizovaná opatření
Jednotná přijímací zkouška - kalendář 2023:
13. 4. - 1. řádný termín/čtyřleté maturitní obory
14. 4. - 2. řádný termín/čtyřleté maturitní obory
17. 4. - 1. řádný termín/víceletá gymnázia
18. 4. - 2. řádný termín/víceletá gymnázia

2. kolo přijímaček na SŠ

Přihlášky na druhé kolo a další kola (9. třídy - nepřijatí):
- žádáte u výchovné poradkyně 
- komunikace probíhá přes Bakaláře/Komens

VÝDEJ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ - náhradní termíny pro zákonné zástupce žáků 9. tříd
14. 4. 2023, PÁ: 13:00 - 14:00 (7:50 - 8:00/pouze po předchozím objednání)
20. 4. 2023, ČT: 15:00 - 16:00 (7:50 - 8:00/pouze po předchozím objednání)
21. 4. 2023, PÁ: 13:00 - 14:00 (7:50 - 8:00/pouze po předchozím objednání)
Zápisový lístek může být vydán pouze zákonnému zástupci proti podpisu.
Pro zákonné zástupce, kteří si zápisové lístky nevyzvedli nabízím poslední termíny:
ÚT 2. 5. - PÁ 5. 5. v 7:50
(kdo si stále nevyzvedl, využívá ranní čas 7:50)

VÝDEJ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ PRO PŘIJATÉ ŽÁKY NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA
KAŽDÉ RÁNO V 7:50 - s sebou vyplněnou žádost o vydání zápisového lístku na víceletá gymnázia (dokument naleznete k vytištění níže)

CO DĚLAT PO VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ?

Zpřístupnění hodnocení JPZ:
Centrum/Cermat zpřístupní řediteli střední školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2023.  Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.
Centrum poskytuje výsledky pouze středním školám. O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - víceletá gymnázia, SŠ, SOU, školy s talentovou zkouškou

Jak vyplnit přihlášku - video průvodce

jak vyplnit zápisový lístek

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy