logotyp
Login

Výchovné poradenství

Informace pro nepřijaté žáky z devátých tříd

 • Doporučuji podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o nepřijetí – na adresu střední školy (je možné informovat se předem, zda má odvolání smysl).
 • Zároveň si vybrat další SŠ (počet neomezený).
 • Napsat výchovné poradkyni soupis všech dalších vybraných SŠ i s kódy vzdělávacího oboru na školní Gmail (pro druhé kolo už nebude ZŠ vypisovat do přihlášky tyto údaje, výchovný poradce jen zaeviduje a zkontroluje, zda není v adresách nebo kódech chyba).
 • Podle počtu vybraných škol vám bude vytištěn stejný počet přihlášek.
 • Ve druhém kole přijímacího řízení se na jednu přihlášku píše jedna škola.
 • Každá přihláška, vydaná ZŠ, má vyplněnou základní hlavičku, vysvědčení a razítko s podpisem ředitele ZŠ.
 • Vy si jen doplníte ručně adresu a kód SŠ, podepíšete, odatujete, případně si necháte potvrdit lékařem nebo doplníte přílohy, pokud SŠ vyžaduje a můžete přihlášku podat na SŠ.
 • Počet přihlášek do 2. kola přijímacího řízení je neomezený.
 • Přihlášky si proti podpisu budou vyzvedávat žáci u výchovné poradkyně ve škole, a to až po výzvě výchovné poradkyně na školní Gmail žáka, že jsou pro něj přihlášky vytištěné.
 • S případnými dotazy se neobracejte na třídní učitele, ale rovnou na výchovnou poradkyni (Gmail nebo v pondělí v úředních hodinách)

ZÁPISOVÉ LÍSTKY PRO UCHAZEČE NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA/NÁHRADNÍ ZÁPISOVÝ LÍSTEK 
V případě přijetí žáka na víceleté gymnázium se o zápisový lístek žádá u výchovné poradkyně (žádost v příloze). Zápisový lístek bude vystaven a informace k vyzvednutí zápisového lístku zákonným zástupcem bude zaslána na žákův školní Gmail.

Po kliknutí na "žádosti" se dokument automaticky stahuje do Vašeho PC, stačí povolit úpravy a lze do dokumentu psát i na PC. Dokument lze i vytisknout, ručně vyplnit, naskenovat a poslat mi na Gmail. Vyplněnou a podepsanou žádost mi můžou ve škole předat i žáci. (Níže žádosti ke stažení v pdf, dole: ŽÁDOSTI a informace)
Žádost o vydání zápisového lístku, víceletá gymnázia  

Žádost o vydání náhradního zápisového lísku
V případě poničení, špatného vyplnění nebo ztráty je nutné si o náhradní zápisový lístek zažádat u výchovné poradkyně. Zápisový lístek bude vystaven a informace k vyzvednutí zápisového lístku zákonným zástupcem bude zaslána na žákův školní Gmail.


Výchovná poradkyně
: Mgr. Jaromíra Herzigová
jaromira.herzigova@zsnpr.cz
tel.: 226 806 000 (ZŠ – přepojí, není přímá linka)
Konzultační hodiny:
Každé pondělí 14:00 – 16:00, vždy po předchozí telefonické, emailové dohodě

Spolupráce se ŠPZ: PPP Jabloňová 30, Praha 10, http://www.ppp10.eu/

Psycholog: PhDr. Alena Křečanová
krecanova@ppp10.eu
tel.: 778 540 794

Speciální pedagog: Mgr. Alena Krnáčová
krnacova@ppp10.eu
tel.: 770 118 513

Naše pracovnice z PPP nabízejí okamžitou osobní konzultaci v poradně pro naše žáky, kteří by potřebovali oporu, pomoc, radu apod., v souvislosti s dlouhodobou distanční výukou.
V případě zájmu mají zákonní zástupci  (můžou i samotní žáci) využít výše uvedená telefonní čísla nebo e maily.

Spolupráce s IPS: Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu
Domažlická 11, 130 11, Praha 3,
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/ips
tel. – poradenství: 950 178 305-307
e-mail: ips.aa@uradprace.cz

STANDARDNÍ ČINNOSTI PORADENSKÉHO PRACOVNÍKA ŠKOLY

 • Výchovný - kariérový poradce zajišťuje v průběhu celého školního roku činnosti poradenské, informační a metodické, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.
 • Výchovný poradce je zavázán respektovat důvěrnosti, které chrání osobní sdělení. Výjimkou z těchto pravidel je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření na zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informací.
 • Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Poradenské činnosti

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky SVP a intervenčních činností pro žáky se SVP
 • příprava podmínek pro inkluzi, integraci žáků se SVP, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a ŠPZ, koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám

Metodické a informační činnosti

 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách kariérového rozhodování, inkluze, integrace, naplňování PO ve vzdělávání žáků se SVP, příprava a vyhodnocení PLPP a IVP, práce s žáky nadanými a mimořádně nadanými apod.
 • předávání odborných informací pedagogům z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se SVP
 • poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních, jejich zaměření, kompetencích a možnostech využívání jejich služeb žákům, zákonným zástupcům
 • evidence odborných zpráv, informací o žácích v poradenské péči, specializovaných poradenských zařízeních, jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti VP, navržená a realizovaná opatření

Kalendář událostí

30

Listopad

2020

Termín pro podání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

 

1

Březen

2021

Termín pro podání přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

 

12

Duben

2021

1. řádný termín JPZ – čtyřleté obory a obory nástavbového studia

 pozor, změna na 3. 5. 2021

13

Duben

2021

2. řádný termín – čtyřleté obory a obory nástavbového studia

 pozor, změna na 4. 5. 2021

14

Duben

2021

1. řádný termín JPZ – víceletá gymnázia

 pozor, změna na 5. 5. 2021

15

Duben

2021

 2. řádný termín – víceletá gymnázia

 pozor, změna na 6. 5. 2021

28

Duben

2021

Zpřístupnění výsledků řádného termínu ředitelům škol

 pozor, změna na 19. - 21. 5. 2021

termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021

pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2021

termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období:
ZMĚNY TERMÍNŮ (platnost vyhlášení od 11. 3. 2021):

typ oboru 

1. řádný
termín 

2. řádný
termín

1.náhradní
termín 

2. náhradní
termín

čtyřleté obory

3. května 2021

4. května 2021

2. června
2021

3. června
2021

šestiletá a
osmiletá gymnázia

5. května 2021

6. května 2021

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Jednotná přijímací zkouška 2021

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Podáním dvou přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (tzn., podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní obor a druhou např. na obor s výučním listem, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou).

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (zkoušku však přesto může konat pouze dvakrát). Všechny školy, na které uchazeč podal přihlášku do oboru vzdělání, u nichž je jednotná přijímací zkouška nedílnou součástí kritérií pro přijímání uchazečů, obdrží od Centra výsledky této zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %).

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy