logotyp
Login

Žákovská rada

ŽÁKOVSKÁ RADA ZŠ NAD PŘEHRADOU ve šk. roce 2023/2024

Žákovská rada je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Žákovské rady se pravidelně setkávají minimálně jednou měsíčně na pracovních schůzkách, kde mohou vznášet podněty a návrhy k aktivitám školy, k otázkách vzájemného soužití na škole.
Členové Žákovské rady přenášejí informace do tříd a napomáhají spolupráci mezi ročníky. Pomáhají svým příkladem ke zlepšení přístupu žáků ke školní práci, jsou příkladem zdravých vztahů mezi žáky a podílejí se svým aktivním zapojením k lepšímu plnění cílů vzdělávání na škole.
Svou práci ŽR prezentuje na své nástěnce, ve školním rozhlasu, ve školním časopisu a v dalších formách sdělení.

1.schůzka ŽR

Během měsíce září si třídy zvolily své zástupce do ŽR, která se poprvé sešla dne 4.10.2023.

Schůzce předcházelo školní rozhlasové vystoupení kandidátů na předsedu žákovské rady. Volby proběhly na konci první schůzky a vítěz voleb bude vyhlášen dne 10. 10. 2023 v 10:00 hod.

Další body schůzky:
- výzva k zapojení do aktivit k ochraně Země a do péče o okolí, ve kterém žijeme a vzděláváme se
- školní časopis a jeho jednotlivé rubriky, sestavení redakční rady
- výzva k námětům na rozšíření knižního fondu žákovské školní knihovny
- zpráva o konferenci škol Sítě škol UNESCO a vyhlášení témat na školní rok (Hate Speech, Voda, 200.výročí narození B. Smetany)
- sběr nepotřebného papíru (průběžné výsledky)
- významné dny ve šk.roce – sv. Václav a projekt 4.B (body do mezitřídní soutěže)
- bodování tříd v péči o své učebny (pořádek a estetický vzhled místnosti)
- kulturní vystoupení žáků v adventním období
- patronát tříd (8.B – 1.B, 8.C – 1.A, 9.A – 2.A, 9.B – 2.B, 8.A – 3.A)
- plán na adopci zvířete (v ZOO Praha), jehož život je spojen s vodou

Příspěvky a nápady mohou žáci vhazovat do krabice u nástěnky ŽR V1.patro.

Schůzka žákovské rady 1.11.

Úkoly pro třídy pro následující období:

 1. Promyslet zaměření třídního projektu na téma „Voda" (některé třídy již splnily)
 2. Do konce prvního pololetí zrealizovat projekt se zaměřením na péči o prostředí, ve kterém žijeme (okolí školy, školní areál, prostředí v učebně aj.)
 3. Do 23.11. nahlásit pí Pitelové L. návrh třídy, jak by škola mohla účelně využít prostředků participativního rozpočtu (10 000,- Kč)
 4. Předat příspěvky do školního časopisu (fotografie, texty krátkých článků ze života třídy, rozhovory aj.) pí Březinové
Plánované akce školy najdete v plánu akcí na „bakalářích". Umělecky nadané žáky vyzýváme, aby kontaktovali vyučující Hv, Tv a Vv a nabídli pomoc při přípravě Mikulášského podvečera.

Předseda ŽR (v IX.A) předá pedagogům i další návrhy žáků k soutěžení nebo oživení života škola, pokud se na něho s rozumnými nápady obrátíte.


--------------------------------------------------------------------------------------------

ŽÁKOVSKÁ RADA V ROCE 2022 - 2023

ŽÁKOVSKÁ RADA VE ŠKOLNÍM ROCE 2022 – 2023

Žákovskou radu tvoří skupina 40 žáků. Každou třídu zastupují dva žáci zvolení kolektivem.

Zástupce informují o jednáních ŽR svou třídu i třídního učitele. ŽR má své schůzky zpravidla 1x měsíčně. ŽR informuje zástupkyně žák. rady naší školy, která je členkou žákovského parlamentu MČ Praha 10/ Praha 15, o jednáních na úrovni městských částí. Hosty na schůzkách bývají ředitel školy, členové pedagogického sboru, jiní žáci školy. Na průběh schůzky dohlíží zástupkyně ředitele školy, která schůzku svolává.

 I.POLOLETÍ

 Pravidelné body jednání ŽR

Zapojení žáků do třídních, školních i obvodních soutěží.

Významné dne v životě školy, obce, státu.

Péče o prostředí třídy a školy.

Úroveň stravování ve ŠJ.

Vztahy mezi žáky.

Adopce zvířete ZOO.

Sběr nepotřebného papíru.

Zapojení do participačního rozpočtu.

Pravidelné měsíční soutěžní úkoly pro třídy.

Průběžné vyhodnocování mezitřídní soutěže.

Školní časopis a bulletin UNESCO.

Zaměření činnosti žákovské rady v letošním školním roce

Výročí otevření školy.

Proměny okolí školy.

Významné osobnosti v naší blízkosti.

„ZŠ Nad Přehradou“ má talent?

Projektový den UNESCO.

 I.pololetí - shrnutí

Výsledky mezitřídní soutěže

 1. 3.B
 2. 3.A
 3. 8.B
 4. 2.A
 5. 4.B
 6. 5.B
 7. 8.A
 8. 6.A
 9. 6.B
 10. 1.A, 2.B, 7.B
 11. 5.A, 7.C
 12. 9.A
 13. 7.A
 14. 2.C
 15. 4.A
 16. 9.B
 17. 1.B

 Měsíční úkoly

Plakát k roku existence školy

Modely soch ze školního nádvoří

Sloka písně o třídě, píseň o škole

Návrhy na výstavku prací k výročí vzniku školy (do II.pololetí)

Zapojení do ankety o ŠJ – následně dotazníky ve II.pololetí

Vyhodnocování pořádku a péče o třídu

Jednotlivá čísla školního časopisu vytvářel v I.pololetí

3. a 7. ročník

2. a 8. ročník

4. a 6. ročník

____________________________________________________ 


ŽÁKOVSKÁ RADA VE ŠKOLNÍM ROCE 2021-22

Také v letošním školním roce se v září ustavila ze zástupců dvaceti tříd žákovská rada. Každá třída vysílá na schůzky rady vždy dva zástupce, kteří mají důvěru svých spolužáků. Na průběh schůzek dohlíží paní zástupkyně K. Dražanová. Setkání se konají zpravidla jednou za měsíc.


První schůzka se konala dne 10.9. 2021

Program: Seznámení se změnami, které proběhly ve škole od poslední schůzky v červnu 2021. Představení zástupců jednotlivých tříd svým spolužákům. Vyhodnocení výtvarných návrhů na označení místností ve škole. Ocenění žáků, kteří přispěli do prvního letošního čísla školního časopisu.

Druhá schůzka 1.10.2021

Program: Přivítání zástupců 1. ročníku. Nastavení pravidel pro zasílání příspěvků školního časopisu. Seznámení s vybranými částkami finančních darů (pro ZŠ Hrušky, Český den proti rakovině). Význam programu KiVa pro žáky. Zadání úkolů na měsíc říjen. Ocenění příkladných žáků.

Třetí schůzka 5.11.2021

1)     Ocenění žáků – úkoly ŽR, individuální umístění v soutěžích, pomoci žáků při vydání výtisku časopisu

2)     Poučení žáků – covid-testy, hygiena na WC, roušky, zdravení dospělých, vzájemné vztahy, pořádek ve třídách, pitný režim, kultura stolování ve ŠJ

3)     Adventní podvečer s rozsvěcením stromu – 1.12., soutěž o nejkrásnější třídní ozdobu (možnost tří ozdob za třídu) – odevzdat do pondělí 29.11. (v nějaké krabičce, popisek třída, příp. žák, kdo vyrobil)

Vystoupení žáků na nádvoří školy – pí Pitelová I – garant akce, (zájemci po dohodě s TU se nahlásí – zpěv, tanec, recitace, …)

4)     Časopis – příspěvky odevzdávat vždy do 15. dne v měsíci (1.st. panu Kapuciánovi, 2. st. pí Paškové)

5)     Pomoc 9. roč. a 8. roč. žákům z 1. ročníku

6)     Pochvala 9. ročníku za pomoc při přípravě akce Adopce zvířete

 

Čtvrtá tematická schůzka

Soutěž o nejkrásnější a nejodolnější ozdobu na školní vánoční strom

Hlasování

Kdo hlasuje

pedag. pracovníci a zástupci žákovské rady z 9. ročníku

Jak hlasujeme

1. 1.,2.,3. místo

Každý z porotců má pouze jeden hlas, tento hlas (iniciály) zapíše do listiny k číslu jím zvolené nejlepší ozdoby.  (tabulku připraví pan zástupce). Nejvyšší počet hlasů = 1. místo atd.

2. Cena ředitele školy

Hlasuje jen ředitel školy

3. Cena zástupců ředitele školy

Hlasují o jedné ozdobě oba zástupci

4. Cena za ekoozdobu

Hlasují Š. Kanov, K. Vávrová o jedné ozdobě

5. Cena žákovské rady

Hlasují 4 žáci 9.roč. o jedné ozdobě

6. Cena za umělecké zpracování

Hlasují M. Tučková, L. Tintěrová o jedné ozdob

Kdy hlasujeme

od pondělí 29.11. 13,30 hod. do úterý 30.11. do 10,00 hodin.

Soutěžíme o:

1.místo

2.místo

3.místo

Cena ředitele školy

Cena zástupců ředitele školy

Cena za ekoozdobu

Cena žákovské rady

Cena za umělecké zpracování

Vyhodnocení

Vyhlášení výsledků rozhlasem ve středu 1. 12. 2021 na začátku 3. hodiny.

Ocenění vítězů

3.12. na začátku velké přestávky, kdy bude mikulášská žákovská rada

Místo: Vstupní vestibul

Kdo: zástupci ŽR, ocenění žáci, Mikuláš s anděly a čerty, oslovení pedagogové

 

Pátá schůzka 3.12. 2021

Mikuláš, čert a anděl

poděkovali žákům za ozdobení školního vánočního stromu ručně vyráběnými ozdobami a rozdali oceněným tvůrcům odměny. Nezapomněli ani na ceny pro úspěšné sportovce a řešitele soutěže IT-slot.

Šestá žákovská rada 28.1. 2022

1) Zhodnocení I. pololetí

Prospěch

Chování

1. ročník – první vysvědčení

2) Školní časopis a Zpravodaj Unesco

- činnost tříd

3) Projekty

K. Čapek – robot – R.U.R.

- práce jednotlivců i tříd

- ceny nejlepším, volný výběr způsobu zpracování

- odevzdání do 21.3. 2022

4) Klima školy

- pochvaly za pomoc spolužákům

- epidemická opatření

- vztah ke školnímu majetku

- vztahy mezi žáky (KiVa)

--------------------------------------------------------------------------------------------

7.B - Apríl

Elektrizující hodinu fyziky v Jaderné elektrárně Dukovany

Elektrizující hodinu fyziky v Jaderné elektrárně DukovanyDne 17. 2. 2021 jsme se jako celá třída 9.B zúčastnili virtuální prohlídky jaderné elektrárny Dukovany. Touto prohlídkou nás provázela paní Marie Hlouchová, která má s touto elektrárnou velké zkušenosti. Dozvěděli jsme se od ní spoustu zajímavých věcí, např.: jak se jaderná elektrárna provozuje, o částech jaderné elektrárny a o zabezpečení této elektrárny. Nejvíce mě zaujalo, že elektrárna je bezemisní, což znamená, že nevypouští škodlivé látky do ovzduší. Hodně mě překvapilo, jak se hbitě za sebou v r. 1985, 1986 a 1987 stihly postavit čtyři výrobní bloky, z toho 2 výrobní bloky v jeden rok (1986), což je za mě úžasné, a že jeden výrobní blok má výkon až 510 MW. Myslím si, že prohlídka byla velmi naučná a určitě jsme se dozvěděli mnoho nových informací o jaderné elektrárně.
Prokopová Eliška, IX.B 

Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Žáci našich 9. ročníků si i při distanční výuce a přípravě na přijímačky našli prostor diskutovat společenská témata a symboliku temných etap našich dějin. 27. ledna si připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu, přičemž naši žáci reflektovali historické i současné konotace symboliky, která se k němu váže.

Mezipředmětové vztahy

Propojení matematiky a výtvarné výchovy v podání žákyň 7.B.

Přejeme vám šťastný nový rok

Tvořivé práce našich žáků během distanční výuky a podzimní tradice

Tradice bychom měli znát a přenášet z generace na generaci. Znáš příběh sv. Martina? Přečti si příspěvek od pana učitele Bartáka a určitě pak budeš vědět víc.


Během distanční výuky někteří z žáků vytvářejí nádherné práce, dnes představujeme podzimní výtvory naši nejmladších žáků. Za metodické vedení děkujeme paní vychovatelkám.

Mezitřídní soutěž

8.B 19 bodů, 7.B 20 + 1 prémie za logo školy, 4.A 21 bodů, 2.A 21 (vzhledem k věku žáků je to skvělý výsledek), 1.B 21 + 1 prémie za doložený jízdní řád, 1.A 21 , 2.B 21 (díky za spolupráci 8. ročníku, je to fajn, když si pomáháte), 9.A 20 ( Který předmět by měl učit pan učitel Horvát? 9.A napište nám)

Jen si příště budete muset dát větší pozor na správný pravopis.

ŽÁKOVSKÁ RADA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 - 2021

Složení žákovské rady je vyvěšeno na nástěnce vedle kanceláří školy.

Předsedou celé žákovské rady je Kristýna Mašková ze třídy IX.B.

Zástupci 9. ročníku pomáhají prvňáčkům nejen při plnění zadaných úkolů.

Také v letošním školním roce bude vycházet školní časopis. Příspěvky za I. stupeň přebírá třída 5.C  s panem učitelem R. Kapuciánem a příspěvky za II. stupeň třída VII.A s paní učitelkou M. Paškovou.

1.schůzka žákovské rady proběhla dne 16.9.2020

O průběhu schůzky vás ve svém příspěvku informují žákyně W. Pencáková a L. Špíšková

ze třídy IX.A.

Na první žákovské radě v tomto roce jsme se sešli téměř v plném počtu. Do školy přibyly nejenom dvě třídy prvňáčků, ale také sedm nových pedagogů. Nejen, že mezi nás zavítali noví učitelé, ale máme i nového ředitele a zástupce. Ředitelem se stal bývalý třídní učitel Mgr. Jan Nosek a zástupcem spolu s Mgr. Kateřinou Dražanovou se stal Mgr. Ivan Tomeš. 

 Ohledně bezpečnostních nařízení nám ministerstvo zdravotnictví nařídilo nosit roušky ve všech uzavřených prostorách včetně tříd pro 2. stupeň. První stupeň pýo zatím nosit roušky nemusí. Také si musíme dezinfikovat ruce po vstupu do školy a před vstupem do školní jídelny.

 14. a 15. září 2020 se konal sběr papíru u bočního vstupu do školy. Děkujeme za výpomoc žákům z 9. tříd a za zřízení akce Mgr. Štěpánu Kanovovi. 

 Také se 16. září 2020 na naší škole, jak už to bývá zvykem několikátým rokem za sebou,hlasovalo, jaké zvíře ze ZOO Praha naše škola adoptuje. Na výběr bylo mezi lamou a „prasátkem“.

 Stejně jako minulý školní rok jsou pro žáky možnosti se přihlásit do kurzů doučování a do badatelských klubů.  

 Na konci schůzky nám paní zástupkyně rozdala otázky do mezitřídní soutěže, tentokrát na téma "Jak dobře znám svou školu a její okolí".

 

75. výročí konce druhé světové války

Žáci využijte nabízené odkazy k tomu, abyste se více dozvěděli o událostech druhé světové války. Pro mnohé z vás je to už doba současnosti vzdálená, ale stále žijí pamětníci těchto zlých časů a dnes se možná lépe vcítíme do situace napětí a obav, které prožívali. Těm, kteří válku nepřežili, byly postaveny alespoň pomníky, kde můžeme padlým a umučeným vzdát čest.

5.5. Napsal první žák/žákyně zcela správné odpovědi na poznávačku pomníků (body pro třídu VIII.A), blahopřeji.  K. Dražanová
6.5. Třída VII.B také odpověděla správně. Pochvala. K. Dražanová

Odkaz č. 1  75 let od konce 2. světové války

Odkaz č. 2  Voláme všechny Čechy!

Úkol pro třídy
Poznáte, v jakých městských částech Prahy se nacházejí pomníky na fotografiích?

Foto č. 1

Foto č. 2

Jan Amos Komenský

Velká světová osobnost, nejen 17. století. Velký myslitel, učitel, filozof, teolog.
Velký Čech, na kterého jsme právem hrdi. Přehledně, ve zkratce.

V období distančního vzdělávání
I v době distančního vzdělávání přicházejí příspěvky do mezitřídní soutěže. Díváte se např. na práci třídy IV.A.
Zasílat na mailovou adresu svých třídních učitelů můžete i příspěvky o tom, jak prožíváte poslední týdny (obrázky, texty). Nazvěte je Žákovská rada a označte třídu. Využijeme je na školní web nebo do školní kroniky.

Další práci, kterou vystavujeme na oči všem je opět příspěvek ze 4. ročníku - tentokrát ze IV.C.
Příspěvek poslala také třída VIII.B, zapojení třídy II.stupně nás těší.

Základní životopisné údaje shrnuli žáci VIII.A. Portrét učitele národů vytvořila žákyně z V.A. Práce žáka IV.B.

Do moderní podoby komiksu shrnul základní životní etapy J. A. Komenského žák třídy IV.C.

Souhrnná práce třídy VI.A - komiks, úvaha a další formy sdělení.

Žákovská rada ve školním roce 2019 - 2020


Milé žákyně a milí žáci,  

vzhledem ke vzniklé situaci chápeme, že je pro Vás obtížnější splnit zadaný úkol na měsíc březen, ale věříme, že až se sejdeme, tak nás překvapíte. Čas na zpracování je, jen je těžší se domluvit a najít skupinku nadšenců, kteří dokáží vytvořit pěknou práci.

Šestá schůzka žákovské rady

Program

 1. Den otevřených dveří
 2. Jarní úklid tříd ve dnech 4. 3. -  9. 3., bodování
 3. Exkurze tříd do ZOO
 4. Další akce tříd – LVVK, ŠVP, KMD, zápis do budoucích 1. tříd, přijímací zkoušky na SŠ
 5. Projektový den – komiks o J. A. Komenském, práce s textem (porozumění textu, obrázek),

Termín odevzdání nejpozději do 8.4.2020.

Schůzku vedly předsedkyně a místopředsedkyně  9.A. Schůzky se nemohli zúčastnit žáci 3. ročníku, kteří ve stejném termínu a čase měli plavecký výcvik.

Podrobnosti k zadanému úkolu:

 • Každá třída obdržela úryvek textu, který obsahoval názory a myšlenky J. A. Komenského.
 • Náročnost textu je odstupňována podle věku žáků tříd.
 • Způsob zpracování: Zapište názor žáků třídy (názory jednotlivých žáků se mohou lišit) na myšlenku/výrok Komenského. Potom svůj text nalepte na list A3. Vedle textu nakreslete nebo obrázek nalepte, který bude nějak souviset s tématem. Můžete nakreslit i krátký komiks.
 


Pátá schůzka žákovské rady

Sešli jsme se v novém kalendářním roce. Tentokrát schůzku vedly předsedkyně a místopředsedkyně žákovské rady. A vedly ji dobře.
Kamila s Kačkou vybíraly největší kapří šupiny od každé třídy. Jen třída 5.A  úkol nesplnila. Pod pedagogickým dohledem se šupinky přeměřily a v den vydání pololetního vysvědčení bude známo pořadí.
Také jsme hledali způsoby, jak některým žákům vysvětlit, že chceme mít ve škole uklizeno a že odpadky patří do koše.
Po 6. lednu jsme sundali vánoční výzdobu. Podle obrázků na nástěnkách máme pocit, že by si mnoho dětí přálo závěje sněhu kolem školy a pevný led na přehradě. Končí pololetí, musíme ještě vylepšit hodnocení, abychom byli s vysvědčením spokojeni. Příští schůzka 30.1. bude slavnostnější.

Čtvrtá schůzka žákovské rady


Schůzka se konala na začátku adventního měsíce. S dětmi jsme mluvili zejména o výzdobě školy, o adventním vystoupení a dílničkách. Pozornost zejména zástupců z nižších ročníků nebyla úplně vzorná, ale plně jsme to chápali – čekali na průvod Mikuláše s čerty a anděly. Uhodli jste čtvrté setkání proběhlo právě 5. 12. Připomněli jsme si lidové tradice i význam křesťanských Vánoc.
Mezitřídní soutěž na měsíc prosinec byla vyhlášena a zástupci ji mají odevzdat do 8.ledna 2020.
Vítězem se stane třída, která přinese největší kapří šupinu. Měřit se bude výška, šířka. Proto se snažte přinést šupinky rovné (vylisované).

Třetí schůzka Žákovské rady


Uběhl další měsíc školního roku a 6.11. se opět sešla Žákovská rada. Vzhledem k závadě na školním rozhlase bylo svolávání obtížnější, ale všichni zástupci se dostavili včas. Hlavní body, které jsme pojednaly, byly:

 • Vyhodnocení podzimního sběru papíru
 • Permanentní vstupenka do ZOO
 • Obsah a úroveň článků ve školním časopise
 • Čtvrtletní hodnocení práce, prospěchu i chování
 • Bodové ohodnocení práce tříd, informační nástěnka v hale školy
 • Zadání úkolu na měsíc listopad a připomínka významných výročí


Druhá schůzka Žákovské rady

Dne 2.10. proběhla druhá schůzka Žákovské rady

Vyhlásili jsme vítěze zvířat, která bychom ve školním roce 2019/20 sponzorovali. Z 18 tříd dalo deset tříd hlas býložravci Dik Dik Kirkův. Jedná se o malou antilopu, která nepotřebuje příliš často pít.

Víc informací si najdete na stránkách ZOO Praha.

Dále jsme si sdělili podrobnosti o konferenci Sítě škol Unesco. Podrobnosti uvádíme níže.

Třída VI.A očekává další příspěvky pro své další číslo školního časopisu.

Máme radost ze žáků, kteří se umístili v různých sportovních soutěžích na republikové úrovni.

Rozběhly se i sportovní soutěže mezi školami – v přespolním běhu naše dívky získaly 4. místo, chlapci I.stupně přivezli z turnaje v malé kopané zlatou medaili.

Síť přidružených škol UNESCO – naše škola je jednou z nich, členství nám za úspěšnou práci bylo prodlouženo o další tři roky!!!!

Žákovská rada seznámí své spolužáky k plnění témat Týdne škol UNESCO pro školní rok 2019/2020.

Témata vycházejí jak z národních výročí, tak tématu mezinárodního roku vyhlášeného OSN.

350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského (1670 – 2020)
 1. Informatorium školy mateřské – počátky konceptu inkluzivního vzdělávání, důraz na mravy, dobré vychování nebo dobré základy mateřského života
 2. Dveře jazyků otevřené – od latiny jako univerzálního jazyka privilegované vrstvy po angličtinu jako globálního jazyka všech skupin

30. výročí Sametové revoluce (1989 – 2019/20)
Pohled generace, která se narodila do demokratické společnosti. Naplnila se očekávání spojená s tehdejšími společenskými požadavky? Pojem důvěra jako ukazatel stavu demokracie.

Mezinárodní rok zdraví rostlin
Téma vyhlášené Valným shromážděním OSN s ohledem na 40% ztráty světové potravinové sklizně v důsledku hnojení. FAO vyhlásilo rok 2020 jako Mezinárodní rok zdraví rostlin. Edukace v oblasti původu potravin, potravinové bezpečnosti, hnojení, biodiverzity a důrazu na pěstování vlastních plodin.

Témata budou zapracována do třídních, školních i mimoškolních projektů. Zajímavé nápady zpracování témat vítáme.


První schůzka Žákovské rady v novém školním roce

 • vzájemné seznámení zástupců jednotlivých tříd
 • příprava na volby předsedy žákovské rady, místopředsedy pro I.stupeň a místopředsedy pro II.stupeň
 • školní časopis
  • redakce VI.A
  • příspěvky od ostatních tříd
  • termíny vydávání
 • informace o ŽR na webových stránkách školy
 • složení pedagogického sboru, noví učitelé
 • třídění odpadu (papír, baterie)
 • sponzorování zvířete ze ZOO Praha – zajišťuje VII.B
 • dohled nad zástupci ŽR z 1.ročníku – zástupci z IX.A, VIII.B
 • hodnocení aktivit jednotlivých tříd i jednotlivců (systém jako v loňském šk.roce)

------------------------ školní rok 2018-2019 -----------------------

Školní rok plyne ...

Školní rok plyne ...

Připomněli jsme si výročí narození J. A. Komenského. Třídy soutěžily o nejrychlejší a zároveň nejpečlivější sestavení portrétu významného pedagoga z rozstříhaných ústřižků. Naši nejmladší odhadovali, kdo vlastně je pán s plnovousem. Často navrhovali, že by to mohl být král nebo kouzelník. V této souvislosti si na chvilku vyměnili role žáci a učitelé. Žáci pro své vyučující mohou připravit domácí úkol z předmětů, které je vyučují.

Žáci druhého stupně se zúčastnili lyžařského kurzu. Vojta Sobotka krátce o akci pohovořil na setkání zástupců tříd. Zdá se, že akce byla velmi úspěšná.

Mrzí nás, že někteří žáci chodí ráno do školy pozdě a pak se nestihnou řádně připravit na výuku. Pozdní příchody ubírají počty bodů v mezitřídní soutěži.

Úspěšní jsme byli ve sportovní soutěži OVOV, v matematické Pythagoriádě, čekáme na výsledky literární a výtvarné soutěže na téma Požární ochrana očima dětí.

Třídy se zapojily i do akce jarního úklidu. Čeká nás i velký sběr papíru.

9.dubna vychází první číslo školních novin. Redakční radu tvoří žáci 5.A

Na závěr  připojujeme příspěvky žáků, kteří se účastnili akce Noc s Andersenem

Ahoj čtenáři, kteří tohle čtou. Nedávno tu byla Noc s Andersenem. A já, který to píšu, tak jsem tam byl. Bylo to moc hezké ale i strašidelné. Nejhezčí bylo, že jsme byli pohromadě. Nejstrašidelnější bylo, že jsme chodili po škole v noci. Vtipný bylo, že ta, byla strašidla, která na nás číhala ale my jsme se nedali, vzali jsme plyšáky a když jsme měli pocit, že tam je strašidlo, hodili jsem plyšáka a jednou jsme ho trefili. Noc jsme strávili na zemi na matracích společně s naší paní učitelkou. Před spaním nám četla paní učitelka pohádku o Palečce od H. CH. Andersena. Bylo to prostě hezké.

Miroslav Roman Horký, 3. C


Noc s Andersenem byla od 29.-30.3. 2019. V šest večer byl sraz na nádvoří. Vybalili jsem si a navečeřeli jsme se. Potom začal program: udělali jsem dánské chlebíčky a měli chvíli volný čas, než začal film Piráti z Karibiku. U filmu byla bojovka, která se jmenovala Od světýlka ke světýlku. Šli jsme po škole, v krabici jsme vylovili papírek, na který jsem se měli podepsat jako důkaz zvládnutí cesty. Ráno jsme posnídali, zabalili si věci a vyrazili domů.

Kristýna Čejková, 3. C


Noc s Andersenem

Nejdřív nám pan Andersen povídal o jeho knížkách a o jeho životě. Pak jsme se ho ptali my. Za chvíli jsme šli do třídy, kde jsem se navečeřeli. Po večeři jsme si vyrobili dánské vlaječky, které jsme dávali na jednohubky. Potom jsme jednohubky snědli a četli pohádku Palečka. Ještě ten večer jsme se koukali na film. Taky šli na cestu odvahy, která se jmenovala Od světýlka ke světýlku. Četli jsme svoji knihu a šli spát. Další den jsme se nasnídali a dostali pohled a záložku. Pak jsme se zabalili, rozloučili s paní učitelkou a šli k rodičům. Noc s Andersenem byla hezká.

Tomáš Nevole, 3. C

Téma projektu II. pololetí: Lužice a Lužičtí Srbové


Otázky mezitřídní soutěže – únor 2019

Odpovědi odevzdejte do zástupcovny do pátku 1.3.2019

I.A, I.B

1. Každý žák seřadí slova podle abecedy a pak je napíše na list papíru psacím písmem:

Německo,Polsko, Česko, města, hory, řeka, obyvatelé, zvyky, kroje, písně,

pohádky

 

II.A, II.B

1.Kolik samohlásek a kolik souhlásek je ve slově LUŽICE( Lužice. je název oblasti jako např. Morava, Slezsko aj.?

2.Vymysli slovo od písmene L, U, Ž, I, C, E

 

III.A, III.B, III.C

1.Zjisti název a nadmořskou výšku nejvyšší hory v Lužických horách.

2.Na hranici kterých států se tato hora nachází?

 

IV.A, IV.B

1.Do slepé mapy ČR zakresli Lužické hory.

2.V Lužických horách se nachází město Chřibská. Čím se v historii toto město proslavilo?

3.Na území kterých dnešních států se nachází oblast Lužice?

 

V.A, V.B

1. Jaké obory lidské činnosti se rozvíjely v Lužických horách od středověku?

2. Podél břehů jaké řeky se rozprostírá oblast Lužice?

3. Jsou Lužičtí Srbové Slované?

 

VI.A, VI.B

1.Kdo byl Petr Žitavský, jakým dílem se proslavil?

2.Kde se nachází na mapě Evropy město Žitava?

3.Do jakých okresů ČR zasahuje oblast Lužice?

 

VII.A, VII.B

1.Vládou kterého českého panovníka dochází k připojení Lužice k českému království?

2.Jaký je český název lužického města Görlitz?

3.V jaké spolkové zemi SRN se toto město nachází?

 

VIII.A

1.Jakým potravinářským výrobkem se proslavilo město Bautzen?

2.Jaký je český překlad názvu města Bautzen?

3.Zjisti český význam slov  lužické srbštiny : wohen,wječor,sotra.

 

IX.A

1.Popiš polohu města Žitavy.

2. V Žitavě nalezneme květinové hodiny. V jakém českém lázeňském městě jsou obdobné?

3. Vyhledejte informace o žitavském postním plátně. Co je na něm zobrazeno a k čemu se postní plátna používala?

Milé žákyně a milí žáci,

zvládli jste první pololetí školního roku 2018/19.

Blahopřejeme těm, kteří za uplynulých šest měsíců získali nové znalosti a dovednosti, mají v třídním kolektivu dobré kamarády a chodí do naší školy rádi. Jsme rádi, že jste často pomáhali slabším, vytvářeli si pěkné prostředí třídy a usilovně „bojovali" o dobrá umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích. Pokud se někdo nehezky choval k druhým nebo poškodil majetek školy, snad se nad sebou zamyslí a své chyby už nebude opakovat.

Společně se zástupci tříd vyhodnotíme výsledky mezitřídní soutěže ve čtvrtek 31.1. Svoláni budete školním rozhlasem. Z každé třídy 1. – 5.ročníku se zúčastní pět žáků (2 zástupci žákovské rady + tři vybraní žáci), ze tříd druhého stupně se kromě zástupců žákovské rady zúčastní všichni vyznamenaní žáci.

Úkol pro třídy - prosinec

Sbírejte vánoční balicí papír (můžete nový i již použitý). List musí být přesně velikosti A5 (menší ne, z většího odstřihnete).

Jednotlivé papíry po vánočních prázdninách přineste do školy, spojte je kancelářskou sponkou, přidejte lísteček s počtem papírů a odevzdejte do 11.1.2019 do zástupcovny.

Bodovat budeme celkový počet druhů papíru. Stejný druh se tedy počítá jen jednou.

Přejeme velký úspěch.

Na konci ledna bude vyhodnocení mezitřídní soutěže za první pololetí.

Vybrané práce tříd z celoroční soutěže

Žákovská rada informuje

své spolužáky a jejich rodiče, také všechny přátele školy, že v podzimním sběru papíru jsme vytřídili a odevzdali celkem 8 170 kg. Máme radost, že se do akce zapojily všechny třídy. Uvádíme je v přehledu od nejúspěšnějších:
2.B,6.A,2.A,5.A,3.A,4.B,8.A,1.A,4.A,1.B,7.B,7.A,6.B,3.C,5.B,3.B,9.A.

V měsíci listopadu jsme si začali připravovat program na adventní vystoupení a soutěže. V mezitřídní soutěži se bude hodnotit nejlepší báseň. Musíme v ní použít přidělená slova, která mají vztah k bratrům Čapkovým.

V prosinec bude plný adventních akcí, poznávání tradic a jsme zvědaví, jak dopadne čtenářská beseda. Před školou se rozsvítí stromek, snad se příchozím zalíbí.

Vaše/naše žákovská rada

Žákovská rada v ZŠ Nad Přehradou

Žákovská rada v ZŠ Nad PřehradouJe nás celkem třicet čtyři a každá třída má dva zástupce. Naše skupina se bude scházet minimálně jednou do měsíce, abychom se informovali o akcích školy a řekli si, jak jsme se do nich zapojili.

Škola pořádá celoroční mezitřídní soutěž, do které se body získávají splněnými úkoly, zapojením žáků do sportovních a vědomostních soutěží, výzdobou a pořádkem ve třídě nebo přátelským chováním i pomáháním slabším.

V listopadu jsme si vybrali klokana bažinného z pražské ZOO a stali se adoptivními rodiči na jeden rok.

V prvním pololetí se v třídních projektech zajímáme o osobnost Karla Čapka a jeho rodinu. Literární a ilustrátorskou prací Josefa Čapka se zabývají zejména žáci prvního stupně. Novinářská práce a cestovatelské zážitky inspirují naše starší žáky. O Vánocích si připomínáme výročí úmrtí K. Čapka, a proto i během adventního podvečera 6.12. si odkaz této významné české rodiny připomeneme.

Naším patronem je paní zástupkyně Dražanová a pomáhat jí bude paní učitelka Přibylová.

Tuto zprávu zapsaly členky žákovské rady Helena (IX.A) a Míša (VIII.A)


Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy