logotyp

Řád školní družiny

             KOUZELNÁ ŠKOLA

V letošním roce oslaví naše škola 30. výročí svého vzniku. Budeme společně kouzlit – přispívat všemi našimi dovednostmi k tomu, aby byla doopravdy kouzelná a byla místem, kam se těšíme a kam se rádi vracíme.Průvodcem celoroční hry je smyšlená postava kouzelníka „Přehraďáka“, jehož podobu, zvyky a kouzelné moci budeme postupně odhalovat. Na závěr nalezneme začarovaný poklad a snad se nám ukáže i sám pan kouzelník.

Tematický plán je rozdělen do 10 školních měsíců, kdy obsah a školní výstupy vychází dle struktury činností „4 pilířů vzdělávání UNESCO“, které jsou součástí ŠVPZV ŠD. K jednotlivým měsícům pak vybíráme příklady k námětům pro různorodé činnosti v oblasti výtvarné, rukodělné, sportovní a pohybové, hudební, dramatické, vědomostní, hry a soutěže atd.

 UČÍME SE BÝT
    - Kdo jsem a jaká je má kouzelná moc – v čem vynikám?

    - Práce s myšlenkovou mapou – sebepoznání.
    - Odkud pocházím? Rodina, známá místa, znalost bydliště a okolí.
    - Jakou si vyčaruji budoucnost – kým chci být?

UČÍME SE POZNÁVAT
    - V čem je kouzlo přátelství a proč je důležité nebýt sám?

    - Objevujeme přírodní krásy a zákonitosti.
    - Seznamujeme se blíže s naší čtvrtí a školou, s jejich historií.
    - Poznáváme svět kouzel prostřednictvím literatury a umění.

UČÍME SE JEDNAT
    - Orientujeme se dobře ve škole a v okolí svého bydliště.

    - Známe základní dopravní pravidla a dopravní značky.
    - Věnujeme se správné výslovnosti dramatizací, recitací, hrou.
    - Realizujeme vlastní tvorbu – výtvarnou, pracovní, literární, pěveckou,             hudebně – dramatickou, technickou, uměleckou aj.
    - Pomáháme si navzájem.

UČÍME SE ŽÍT SPOLEČNĚ
    - Známe zásady společenského chování.

    - Předvedeme své dovednosti ostatním, vystupujeme pro veřejnost.
    - Hodnotíme následky svého jednání prostřednictvím pohádek.
    - Seznamujeme se s lidovými zvyky a tradicemi.
    - Snažíme se o vzájemnou toleranci a respektujeme původ či odlišnost              druhých.


Vítězný obrázek kouzelníka ,,Přehraďáka" - autorka Magdalena Fráňová

Vítězný obrázek kouzelníka ,,Přehraďáka

TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2022/23

   Vychovatelky: Lenka Tintěrová, Lenka Tománková,

      Natálie Uhlířová, Jitka Marková, Hana Pašková                               
KONKRÉTNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

     - rozvoj potřeby dítěte učit se, poznávat, objevovat
     - vývoj vnímání porozumění sobě sama i svému okolí
     - utváření odolného pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě                     saménu
     - získávání samostatnosti a schopnosti vyhodnotit a řešit problém
     - utváření schopnosti komunikačních dovednost
     - rozvoj vědomostí týkajících se duševního zdraví, sociálně                         patologických jevů ve vnitřním i vnějším okolí dítěte a škodlivých               způsobů chování
     - schopnost sebereflexe a zapojení do inscenačního tvaru skupiny
     - rozvoj schopnosti zvládání interpersonálních vazeb s kolektivem
       i jednotlivci
MÍSTA VYCHÁZEK
     - lesopark Hostivař, dětská hřiště v dosahu školy, okolí Hostivařské              přehrady, areál školy, sídliště Horní Měcholupy, Petrovice, Hostivař
PRACOVNY ŠD
      Činnost družiny je provozována v těchto prostorách: oddělení ŠD,              herní kouty, pracovny keramiky, cvičná kuchyňka, tělocvičny,                    školní knihovna, skleník.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠD
      V tomto školním roce nabízí vychovatelky školní družiny tyto                       kroužky: Kouzelná vařečka (vaření), L. Tománková    
                    Kouzelná flétna (hra na zobc. flétnu), L. Tintěrová
                    Kouzelné ruce (keramika), J. Marková, N. Uhlířová
                    Čtenářské chvilky v knihovně - všechna oddělení

     KOUZELNÝM PROUTKEM ČARUJI,

 MÁVNU S NÍM NAHORU – DOLŮ,

  DĚTI SE VŠECHNY HNED RADUJÍ,

                           ŽE MÁME KOUZELNOU ŠKOLU.

     ZÁŘÍ
: KOUZLO PŘÁTELSTVÍ
         Seznámení s pravidly a vnitřním řádem školní družiny.
         Poučení o dodržování hygieny a to nejen před jídlem. 
         Bezpečnost v dopravě během vycházek.
         Kouzlení. Jaká je má kouzelná moc? Které kouzelníky známe?
         Hry a činnosti k seznámení dětí s novým prostředím a s novými                       kamarády.
         Plánované akce: Výtvarná soutěž „Kouzelník Přehraďák“.
                                 Osobní vizitka.
                                 Kouzelný kvíz.

     ŘÍJEN: KOUZLO PŘÍRODY
         Pozorování změn v přírodě.
         Hry a tvoření v přírodě, sběr přírodnin a práce s nimi.
         Kouzelná slůvka – společenské chování. Vymyslíme vlastní zaklínadlo.
         Připomeneme si Mezinárodní den zvířat 4. 10., Den stromů 20. 10.
         Přípravy na Halloween – čarovná noc.
         Plánované akce: Návštěva místní hasičské stanice. Kdo žije v listí?

     LISTOPAD: KOUZLO VĚTRU
         Jak dovede kouzlit počasí? Předpověď a pranostiky.
         Kouzlíme pokusy – pozorujeme chování čtyř živlů.
         Příroda se připravuje na zimu – a co my?
         Jak se správně oblékat. Pracujeme s textilem.

         Vyrobíme dušičkové jardinky.
         Plánované akce: Drakiáda. Divadlo Spejbla a Hurvínka.

     PROSINEC: KOUZLO VÁNOC       
         Adventní čas – blíží se Vánoce.
         Kouzlíme vánoční dekorace a překvapení. Zpíváme koledy.
         Odpočíváme, relaxujeme, vyprávíme si.
         Plánované akce: Čertohrátky – soutěže a hry v odděleních. Vánoční               tvořivé dílny se spolkem přátel školy. Vánoční besídky v odděleních.

     LEDEN: KOUZLO ZIMY
         Vítáme nový rok, vyrobíme si kalendář. Novoroční předsevzetí.
         Pozorujeme změny v zimní přírodě a stopy zvířat ve sněhu.
         Vyrábíme k
rmítka pro ptáky.
         Kouzlíme se sněhem – stavby, bobování.
         Kouzelný lektvar – uvaříme si bylinné čaje i čaj z bonbónů – hra                       barev a chutí.
         Plánované akce: Beseda se zdravotníkem. Program Zdravá pětka.                                           Zimní olympiáda.

    ÚNOR: KOUZLO ZÁBAVY
         Připomeneme si svátek sv. Valentina – srdíčkové nápady.
         Sv. Patrik – kdo přijde v zeleném?
         Co je to Masopust?
         Kouzlíme vlastní hry a hračky. Vymýšlíme zábavu pro ostatní.
         Plánované akce: Kouzelný karneval. Výlet do Divoké zahrady.
                                 Kouzelnické představení.

    BŘEZEN
: KOUZLO KNIHY
         Příroda se probouzí. Pozorujeme změny při vycházkách.
         Hledáme a poznáváme první jarní květinky.
         Kouzlení s knihou – výroba leporela, komiksu, rýmujeme a básníme.
         Dramatizujeme pohádkové příběhy. Hudebně – dramatické hry.
         Plánované akce: Kouzelná hůlka – družinová soutěž talentů.
                                 Návštěva městské knihovny. Jarní tvoření s rodiči.

    DUBEN
: KOUZLO JARA
         Kouzelná pomlázka – velikonoční tvoření. Koledování.
         Jarní zahrádka – práce ve skleníku, setí a sázení rostlin.
         Hry v přírodě, zaměříme se na orientace v prostoru a v terénu.
         Sportovní hry a soutěže.
         Připomeneme si Den Země – zlepšíme své životní prostředí.
         Plánované akce: Velká dopravní hra. Recyklohraní.

    KVĚTEN
: KOUZLO BAREV
         Kouzlíme s květinami – tvoření a květinová výzdoba.
         Vyprávíme si o rodině. Den matek.
         Výtvarné experimenty s barvami – různé techniky, barvení textilu.
         Hrajeme si a sportujeme v přírodě. Orientační běh s disciplínami.
         Plánované akce: Výlet do Milíčovského zookoutku.
                                 Bubnování ve škole.

    ČERVEN: KOUZLO KONCE
         Mezinárodní den dětí se soutěžemi.
         Vyprávíme si o konci a začátku školního roku.
         Připravujeme se na oslavu výročí naší školy – vystoupení, výstava                    dětských výrobků.
         Na stopě kouzelníku Přehraďákovi – hledání pokladu.
         Plánované akce: Ukázka výcviku policejních psů.
                                 Výlet do obory v Uhříněvsi.
         Poučení o bezpečném chování během letních prázdnin.

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy